50books – jaar 2015 – vraag 30

Door Peter Pellenaars op 26/07/2015

Bij de sla­ger gis­ter had ieder­een het erover. Ook bij de bak­ker. Net als in de super­markt. Nee, het ging niet over de laat­ste aan­bie­din­gen of over de vakan­tie. Het gro­te onder­werp was de zomer­storm die over ons land raas­de, had geraasd of zou gaan razen. Man of vrouw, jong of oud, het maak­te niet uit, alle­maal had­den ze er wel een mening over.

Ik keek er niet van op. De week ervoor was de lage tem­pe­ra­tuur en een aan­hou­den­de regen de reden voor veel gesprek­stof om me heen tij­dens de zater­dag­se bood­schap­pen. En weer een week eer­der zorg­de juis­te de extreem hoge tem­pe­ra­tuur voor aller­lei spe­cu­la­ties over het broei­kas­ef­fect die de gevoel­s­tem­pe­ra­tuur nog ver­der deden oplo­pen.

Het weer. Er gaat geen dag voor­bij zon­der dat we het er niet over heb­ben. Soms is het pre­cies wat we ervan ver­wacht had­den. Maar veel vaker wordt erover geklaagd omdat de wis­pel­tu­rig­heid ervan onze plan­nen door de war gooit. Heb je ein­de­lijk een dag­je vrij, regent het de hele dag. Ga je de vol­gen­de dag cha­grij­nig naar het werk dan kun je er ver­gif op nemen dat de zon uit­bun­dig schijnt en er geen wolk­je aan de lucht is te beken­nen1.

Er valt niet aan te ont­ko­men. Het weer is alom­te­gen­woor­dig. En hoe­zeer we ons best ook doen zijn we nog steeds niet in staat om een fat­soen­lij­ke voor­spel­ling te geven die ver­der reikt dan een paar dagen, laat staan dat we echt grip krij­gen op de weers­om­stan­dig­he­den om ze naar onze hand te zet­ten.

Een fas­ci­ne­rend feno­meen aldus. Zeker in de meer extre­me vari­an­ten als tornado's en lang­du­ri­ge droog­te heeft het ook nog eens een ver­woes­tend effect op de men­sen die er mid­den in zit­ten. Levens kun­nen van de ene op de ande­re dag com­pleet op hun kop gezet wor­den. Het lijkt me van­daar erg voor de hand lig­gen dat het weer in de lite­ra­tuur regel­ma­tig de hoofd­rol opeist. Maar is dat ook zo?

vraag 30:
Welk(e) boek(en) ken jij waar­in het weer een pro­mi­nen­te rol speelt?

Natuur­lijk zijn er vol­doen­de boe­ken te vin­den waar zij­de­lings het weer een rol speelt. Maar daar­naar ben ik niet op zoek. Het gaat me om die ver­ha­len waar een bepaal­de weers­ge­steld­heid als het kan van begin tot ein­de con­ti­nu op de ach­ter­grond (of nog beter, voor­grond) aan­we­zig is en mede daar­door van invloed is op wat er zich afspeelt. Dat je als het ware zelf onder­gaat wat de per­so­na­ges in het boek de hele tijd aan den lij­ve onder­vin­den. Met een beet­je naden­ken moet het moge­lijk zijn een mooi lijst­je weer­boe­ken samen te stel­len. Toch? Een eer­ste titel schiet me nu al te bin­nen. Ik ben benieuwd waar jul­lie mee aan komen zet­ten. Suc­ces!

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 29.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

 1. Voor lief­heb­bers van regen zal het van­zelf­spre­kend net anders­om gaan. 

Er zijn 5 reacties:

 1. 26/07/2015Ruud schrijft:

  Sor­ry. Het weer is. Punt. Daar valt geen blogcho­co­la van te maken.

 2. 26/07/2015#50books vraag 30: het weer - Martha blogt privé schrijft:

  […] helaas niet veel ver­der met boe­ken over het weer, maar ik ga de reac­ties in de gaten hou­den bij Peter, want mis­schien komen er nog juweel­tjes voor­bij die ik op mijn nog te lezen lijst kan […]

 3. 26/07/2015Martha schrijft:

  Hier is mijn bij­dra­ge: ik ken meer films dan boe­ken over het weer. http://marthapelkman.nl/50books-vraag-30-het-weer/

 4. 4/08/2015Niek schrijft:

  Gezien het aan­tal reac­ties, begrijp ik dat ik niet de eni­ge ben die hier echt op moest puz­ze­len maar er is toch nog iets in mij opge­ko­men: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/08/50books-201530-altijd-weer.html

 5. 28/11/2015Peter Pellenaars schrijft:

  The Ten Best Wea­ther Events in Fic­ti­on:
  http://www.newyorker.com/books/page-turner/the-ten-best-weather-events-in-fiction

« | »