50books – jaar 2015 – vraag 27

Door Peter Pellenaars op 5/07/2015

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je hele­maal niet geno­ten hebt. Waar­bij je alles uit de kast hebt gehaald om het maar uit­ge­le­zen te krij­gen. Waar je al lezen­de de drang hebt steeds lang­za­mer te gaan lezen omdat het je niet meer inte­res­sert hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het snel zover is dat je echt bij het ein­de bent aan­ge­ko­men. Wat doe je dan wan­neer je (met veel opluch­ting omdat deze frus­tre­ren­de lees­er­va­ring ein­de­lijk is afge­lo­pen) met het boek nog in je han­den lang­zaam beseft dat je nog nooit zoiets saais, onin­te­res­sants of ver­ve­lends hebt gele­zen dat je er een tijd­lang nog wel last van zult heb­ben?

Nou, wat doe je dan?

Juist! Je wil het delen!

Je wil voor­ko­men dat ieder­een dit boek ook gaat lezen. Geen kans laat je onbe­nut om te ver­tel­len waar­om dit boek NIET gele­zen MOET wor­den. Bij het kof­fie­au­to­maat op kan­toor weet je behen­dig de dis­cus­sies rich­ting een onder­werp te stu­ren wat toe­val­li­ger­wijs in het boek ter spra­ke komt. Voor de eerst­vol­gen­de die bin­nen je fami­lie- of vrien­den­kring jarig is hoef je niet lang na te den­ken over welk cadeau je zeker niet gaat aan­schaf­fen. Krijg je bezoek dan zal het boek ner­gens rond­slin­ge­ren.

Troost je. Ik spreek uit erva­ring. Bezon­dig me ook aan deze zen­dings­drang. En, eer­lijk gezegd, raak ik erg gemo­ti­veerd wan­neer een ande­re boek­le­zer het­zelf­de gedrag ver­toont en enthou­si­ast weet te ver­ha­len over zijn meest recen­te nega­tie­ve lees­er­va­ring. Zeker wan­neer het iemand betreft wiens smaak ik heb leren waar­de­ren. Die me weer­houdt boe­ken te lezen waar ik anders mis­schien wel ooit in begon­nen zou zijn. Onbe­taal­baar.

Boven­staan­de inlei­ding is een licht aan­ge­pas­te ver­sie van vraag 11 uit 2013 waar­in ik vroeg welk boek je onlangs gele­zen had en wat je ieder­een zou wil­len aan­ra­den om ook te lezen. Van­daag draai ik deze vraag om.

Vraag 27:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een afra­den ook te lezen?

Soms heb je een boek uit­ge­le­zen waar­van je denkt waar­om je zoveel moei­te hebt geno­men om het niet voor­tij­dig opzij te leg­gen. Is het de schrij­ver waar je meer van had ver­wacht? Waren het de loven­de recen­sies die je gezien had? Dacht je dat het mooi­ste nog zou moe­ten komen en bleef je daar­om door­le­zen? Er kun­nen veel rede­nen zijn waar­om jij tijd en moei­te in een bepaald boek gesto­ken hebt, maar mis­schien wil je hier nu eens de kans aan­grij­pen om ande­re lezers te waar­schu­wen dat ze beter dit boek kun­nen over­slaan. Of tref jij zel­den zo'n boek? Het kan natuur­lijk ook je van mening bent dat ieder voor zich er zelf maar moet ach­ter komen of een boek iets voor hen is. Dan nog is het inte­res­sant te lezen welk boek jij onlangs gele­zen hebt waar je na afloop met iets van teleur­stel­ling bleef zit­ten omdat het totaal niet aan je ver­wach­tin­gen had vol­daan.

vraag21

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 26.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Er zijn 12 reacties:

 1. 5/07/2015Heldinne schrijft:

  even een oud­je in de her­ha­ling wegens Hart­gron­dig Afra­den:
  http://heldenreis.nl/2010/04/haar-naam-was-sarah-door-tatiana-de-rosnay

 2. 5/07/2015Niek schrijft:

  Mak­kie deze keer: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/07/50books-201527-te-lang-en-te-veel-uitleg.html

 3. 5/07/2015carel schrijft:

  ook ik maak me er deze war­me zon­dag van­af met een ver­wij­zing naar een eer­der blog: http://www.careldemari.nl/weblog/even-serieus/twee-puttertjes/

 4. 5/07/2015Afraders – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] naar de vraag van Pete­pel: een boek dat ik onlangs nog gele­zen heb en dat ik ieder­een afraad om te lezen. Meest­al schrijf ik […]

 5. 5/07/2015Hendrik-Jan schrijft:

  Zou je iemand ern­stig moe­ten ont­ra­den een boek te lezen waar­van je zelf walgt? Ik weet wel van welk boek ik walg en toch zou ik het iemand rus­tig laten lezen... http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/07/afraders-50books/

 6. 6/07/2015Anna schrijft:

  Ow wat raar. Dat is nu eens een keer een gevoel dat ik nog nooit heb gehad, de behoef­te om een boek af te raden. Het is niet omdat ik een boek niet goed vind, of er rond­uit in teleur­ge­steld ben dat iemand anders er per­se dezelf­de mening gaat over heb­ben.
  Het kan natuur­lijk ook zijn omdat er gewoon nie­mand in mijn naas­te omge­ving de boe­ken leest die ik lees. Net zomin als er iemand geïn­te­res­seerd is in filo­so­fie of psy­cho­lo­gie of poë­zie... Nee, wat lezen en ande­re inte­res­ses betreft ben ik beslist de vreem­de eend in de bijt :-)

 7. 7/07/2015Lalagè (@Lalage_) schrijft:

  Dan ben je vast heel blij met inter­net! En je irl boe­ken­club­je :)

 8. 7/07/2015Lalagè (@Lalage_) schrijft:

  ow wacht of is dit een ande­re Anna?

 9. 8/07/2015Anna schrijft:

  Hi :-) aan­ge­zien ik je van haar noch plui­men ken denk ik inder­daad dat je een ande­re Anna bedoelt... Nice mee­ting you :-)

 10. 7/07/2015Lalagè (@Lalage_) schrijft:

  Ik lees zo'n boek dan niet uit, na hoog­stens de helft gaat het terug naar de bieb of naar de kring­loop of de boe­ken­kast op kan­toor.

 11. 12/07/201550books – jaar 2015 – vraag 28 – peter pellenaars schrijft:

  […] Klik hier voor vraag 27. […]

 12. 13/07/2015Martha schrijft:

  Deze is er een waar ik al eer­der over heb geschre­ven, maar ik was zo gedes­il­lu­si­o­neerd over dit boek: http://marthapelkman.nl/50books-vraag-27-niet-lezen/

« | »