50books – jaar 2015 – vraag 25

Door Peter Pellenaars op 21/06/2015

Onze oud­ste klein­zoon is van­daag jarig en vas­te prik is dat hij dan min­stens één boek als cadeau krijgt. Daar­mee stond ik gis­ter in de rij bij de kas­sa. Ik werd gehol­pen door een meis­je niet veel ouder dan de kers­ver­se nieu­we leef­tijd van de jari­ge job (8 jaar alweer...). Ze com­pli­men­teer­de me met mijn keus en vroeg of ik er een boek­je bij wil­de heb­ben. Iets van Mari­on Pauw. Nou nee, lie­ver niet, liet ik haar vrien­de­lijk weten.

Maar het is gra­tis!

Ik ver­tel­de haar dat ik dit wel door had maar dat het ver­der geen reden was om het boek­je als­nog aan te nemen. Heb je zelf wel eens iets gele­zen van Mari­on Pauw, vroeg ik haar op mijn beurt. Beteu­terd knik­te ze van niet. Wilt u het ook niet voor vader­dag dan? pro­beer­de ze nog een laat­ste maal. Ik bleef onver­bid­del­lijk en ver­tel­de haar dat ze het des­noods zelf mocht heb­ben. Als cadeau­tje. Van mij aan haar. Dat kwam niet over.

Mag ik het dan heb­ben?

Ach­ter mij stond een vrouw met twee kin­de­ren. Even waan­de ik mij in de super­markt waar het vas­te prik schijnt te zijn dat je nooit een aan­bie­ding moet wei­ge­ren maar altijd reke­ning dient te hou­den met de vol­gen­de in de rij die het mis­schien goed kan gebrui­ken. Dan heb­ben ze er alle­bei een­tje om in te pak­ken voor vader­dag. Ze wees op haar kin­de­ren. De ver­koop­ster keek mij aan.

Pri­ma, zei ik ter­wijl ik me afvroeg wat één vader met twee gra­tis boek­jes van Mari­on Pauw moest.

Wat een nogal kort­zich­ti­ge gedach­te was want waar­om zou deze door­tas­ten­de vrouw genoe­gen nemen met één man voor meer­de­re kin­de­ren? In ieder geval was ik blij dat ieder­een blij was en ver­liet de boe­ken­zaak met het cadeau­tje voor onze klein­zoon en zon­der gra­tis boek­je van Mari­on Pauw. Mijn zater­dag kon niet meer stuk.

Pau­lo Coel­ho geeft ook boe­ken van hem­zelf weg las ik later in The Guar­di­an.

Niet alles, maar wat niet is kan nog komen. Voor­als­nog gaat het om twee titels. Geen nieuw werk, en vol­gens mij ook niet het meest popu­lai­re. En hoe­wel het gra­tis te ver­krij­gen is vraagt de auteur wel om nader­hand even­tu­eel geld over te maken wan­neer het boek goed beval­len is. Een vorm van 'no cure, no pay'. In zijn eigen woor­den:

Dear Rea­der, if you like the text, plea­se buy it – so we can tell the publis­hing indu­stry that this idea does not harm the busi­ness.

Geen vol­doe­ning, geen beta­ling.

Een zoveel­ste poging om met iets nieuws te komen in de hoop dat de con­su­ment meer gaat lezen. Of meer gaat kopen? Wat Coel­ho pre­cies voor ogen heeft met deze 'rever­se method of book­sel­ling' is me niet geheel dui­de­lijk. En wat voor moge­lij­ke impact het gaat heb­ben kan ik nog veel min­der inschat­ten. Maar daar­voor heb ik geluk­kig de lezers van de weke­lijk­se #50books vraag die er eens hun gedach­ten over kun­nen laten gaan.

Vraag 25:
Wat vin­den jul­lie van het con­cept dat je pas ach­ter­af hoeft te beta­len voor een boek?

Zou dit de ver­koop kun­nen sti­mu­le­ren? Of gaan men­sen het boek alleen maar down­lo­a­den (tot nu toe 'ver­koopt' Coel­ho alleen ebooks op deze manier) omdat het legaal kan en het ver­vol­gens toch niet lezen? Ten­slot­te gaat het om het aan­tal betaal­de boe­ken voor wat betreft de ver­koop­cij­fers en niet de gra­tis down­lo­ads (zolang er nog niet voor betaald is). Lijkt het je dat er niet genoeg expe­ri­men­ten ver­zon­nen kun­nen wor­den of is het mis­schien han­dig dat er wat meer lijn komt in de pogin­gen van auteurs en uit­ge­vers­we­reld. Zou het niet beter zijn als de lezer wat meer betrok­ken wordt bij deze pogin­gen of heb je het idee dat dit allang het geval is door­dat via bij­voor­beeld soci­al media de stem van de con­su­ment steeds beter gehoord wordt? Hoe dan ook, ik ben zoals iede­re week weer erg benieuwd naar jul­lie reac­ties.

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 24.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Er zijn 9 reacties:

 1. 21/06/2015Weerzinwekkend schrijft:

  Ik vind het een dom idee, omdat ik men­sen niet ver­trouw.
  Er zul­len er genoeg niet beta­len, ook al genie­ten ze van het boek. Aldus mijn vrees.

 2. 21/06/2015Bookcamp | wisselendtij schrijft:

  […] om nog even terug te komen op de inlei­ding van Peter bij de vraag: bij mijn aan­koop van De Essays van Michel de Mon­taig­ne, met dank aan mede #50books […]

 3. 21/06/2015woordenaar schrijft:

  Over een ander ver­dien­mo­del en een onge­vraag­de pauw: http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1896

 4. 21/06/2015hermannus schrijft:

  Niet nieuw maar mis­schien wel bij boe­ken. Veel oppor­tu­nis­me zorgt in dit model voor meest­al te wei­nig inkom­sten. Com­bi met onli­ne zou wel kun­nen wer­ken: tij­de­lijk vrij e-book (zeg 6 weken). Wil je e-book per­ma­nent: klein bedrag. Wil je óók graag een papie­ren ver­sie (geper­so­na­li­seerd zou dan ook kun­nen! ) betaal je iets gro­ter bedrag.

 5. 21/06/2015Niek schrijft:

  Expe­ri­men­te­ren is altijd een goed plan: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/06/50books-201525-nul-euro.html

 6. 21/06/2015Martha schrijft:

  Ik ben er een beet­je hui­ve­rig voor http://marthapelkman.nl/50books-vraag-25-de-omgekeerde-wereld/

 7. 21/06/2015Achteraf betalen – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag  25 van het blog­pro­ject #50books. #50books is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Na Mart­ha […]

 8. 21/06/2015Hendrik-Jan schrijft:

  Veel men­sen geven iets dat gra­tis is, ook min­der waar­de. Zeker als je dat ach­ter­af gaat reke­nen. Op basis van mijn eigen erva­ring geloof ik daar dus niet in http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/06/achteraf-betalen-50books/

 9. 21/06/2015Herman schrijft:

  Slecht idee
  Je moet nl wat over heb­ben voor een dienst
  Zou leuk zijn als ik kon tan­ken en dan beta­len als de kilo­me­ters me bevie­len
  We heb­ben een goed sys­teem hier en goe­de schrij­vers ver­ko­pen
  evt zou de vas­te boek­prijs (weer) ter dis­cus­sie kun­nen komen
  En een basis­in­ko­men voor een ieder zou veel meer ople­veren

« | »