50books – jaar 2015 – vraag 21

Mam!
Ja,schat. Wat is er?
Heb je m'n Pin­kel­tje al ver­kocht?
Nee, nog niet. Er wordt tot nu toe heel wei­nig op gebo­den. En ik wil er geen ver­lies op lij­den.
Maar ik wil zo graag weer een nieuw boek lezen.
Nou niet zeu­ren, jon­gen. Je weet dat we eer­st het ene boek moe­ten ver­ko­pen voor­dat we op een ander kun­nen bie­den.
Maar dat duurt alle­maal zo lang.
Ik weet het, jon­gen. Ik weet het. Maar het is beter zo.

Vol­gens de Amster­dam­se VVD kan het geen kwaad om de open­ba­re bibli­o­theek af te schaf­fen. In hun almach­ti­ge wijs­heid den­ken ze dat marktplaats.nl een pri­ma alter­na­tief kan zijn waar lezers ook wel aan hun boe­ken kun­nen komen. Een select groep­je bele­zen leden bin­nen deze club van cul­tuur­ver­krach­ters heeft het aan­bod vluch­tig door­ge­no­men op zoek naar hun favo­rie­te lec­tuur en gezien dat er vol­doen­de voor­ra­dig is. Slui­ten dus al die over­bo­di­ge fili­a­len vol stof­fi­ge boe­ken (en gooi ze op de brand­sta­pel).

Van­daag las ik op alternet.org Why Libra­bries Mat­ter More Than Ever in the Age of Goog­le en werd getrof­fen door het vol­gen­de citaat:

Of all the insti­tu­ti­ons we have, both public and pri­va­te, the public libra­ry is the tru­e­st demo­cra­tic spa­ce.

Niet meer dan cynisch dat juist de Volks­par­tij van de Vrij­heid en Demo­cra­tie hier geen behoef­te meer aan heeft. Met vrij­heid had zij ook al niet zo heel veel op getui­ge hun recen­te pogin­gen om ont­heem­den die oor­log en geweld ont­vluch­ten met alle mid­de­len bui­ten onze lands­gren­zen te hou­den. Bin­nen­kort zal het volk ook wel niet meer mee mogen doen en blijft alleen De Par­tij over die zal beslis­sen wat het beste voor ons is.

Het lij­ken mij geen goe­de ont­wik­ke­lin­gen. Maar hoe den­ken jul­lie hier over?

Vraag 21:
Wat vind jij van het voor­stel om de open­ba­re bibli­o­theek af te schaf­fen?

Ben jij de mening toe­ge­daan dat het alle­maal wel zal mee­val­len? Ten­slot­te wordt er tegen­woor­dig toch al niet meer zo heel veel gele­zen. Dus waar maken we ons druk om? Of zie je het als een zoveel­ste voor­beeld van kil­le eco­no­mische bere­ke­ning die de cul­tu­re­le kaal­slag alleen maar zal ver­snel­len. Waar­om is in jouw ogen dan het behoud van de open­ba­re bibli­o­theek zo belang­rijk in een tijd dat je ten­slot­te toch over­al ille­ga­le down­lo­ads van ebooks kunt vin­den?

vraag201521

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 20.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief