50books – jaar 2015 – vraag 19

Door Peter Pellenaars op 10/05/2015

Gis­ter­avond ben ik begon­nen te lezen in het boek Het regen­de vogels van Joce­ly­ne Sau­cier. Het staat op de lijst om eind vol­gen­de week te bespre­ken voor onze blog­ger­slees­club 'Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur'. Door pro­ject­werk­zaam­he­den lig ik wat ach­ter momen­teel met mijn recen­sies en omdat ik wil voor­ko­men nog ver­der ach­ter­op te gera­ken heb ik het boek gis­ter­avond laat toch maar open­ge­sla­gen.

Eigen­lijk wil­de ik een ander boek lezen. Van de bibli­o­theek heb ik Freud for his­to­ri­ans door Peter Gay enke­le weken gele­den geleend en heb het bijna uit. Als ik het nu niet uit­lees dan is de kans groot dat er weken over­heen gaan voor­dat ik er weer tijd voor heb. Omdat er name­lijk nog ande­re boe­ken lig­gen te wach­ten die ik hoor te bespre­ken.

Maar als ik heel eer­lijk ben en ik zou geen ande­re ver­plich­tin­gen heb­ben, dan zou ik mis­schien ook niet in het boek van Gay ver­der zijn gaan lezen. Want eer­der op de dag zag ik op mijn bureau de twee delen bio­gra­fie over Wil­lem Fre­de­rik Her­mans lig­gen en die vra­gen er gewoon om om gele­zen te wor­den. Het is niet slim dat ik ze zo pro­mi­ment naast mijn pc heb lig­gen. Elke dag opnieuw her­in­ne­ren ze me eraan dat ik een kans gemist heb erin te begin­nen.

Trou­wens, 's avonds na het eten heb­ben we nog even het laat­ste stuk­je ver­fil­ming van Cloud Atlas afge­ke­ken. Dat was ver­lo­ren tijd. Het was tot dan toe niet echt bij­zon­der wat we ervan gezien heb­ben en het werd er niet beter op. Althans dat vond ik omdat ik het boek door David Mit­chell al gele­zen had. Daar was ik toen­der­tijd hele­maal van onder de indruk. Tij­dens het uit­kij­ken van de film zat ik daar­om gere­geld te den­ken waar­om ik niet snel iets te lezen van Mit­chell zou pak­ken nadat de film was afge­lo­pen. Om de slech­te smaak van de film weg te spoe­len zeg maar. Ik heb zelfs The thou­sand autumns of Jacob de Zoet in mijn han­den gehad. En Black Swan Green.

Het werd Het regen­de vogels door Joce­ly­ne Sau­cier.

Maar het had dus net zo goed de Geschie­de­nis van de Rus­sische lite­ra­tuur door Karel van het Reve kun­nen zijn. Of De tra­giek van de bevrij­ding door Frank Diköt­ter. Of Het vroe­ge werk van Jan Wol­kers. Of Eat that frog! door Bri­an Tra­cy. Of, of, of...

Hoe gaat dat bij jul­lie?

vraag 19:
Ben jij ook zo bezig met de boe­ken die je nog wil lezen dat het soms moei­lijk is om te kie­zen?

Wat is jouw manier om de sta­pel nog te lezen boe­ken weg te lezen? Ga je er metho­disch mee aan de slag door bij­voor­beeld het prin­ci­pe van 'first in, first out'  toe te pas­sen? Of heb je ande­re sys­te­men bedacht die het voor jou mak­ke­lijk maken boek na boek te ver­slin­den zon­der dat je regel­ma­tig beslui­te­loos voor je ver­za­me­ling staat niet in staat een keu­ze te maken. Het kan natuur­lijk ook dat jij net als ik op een ver­ge­lijk­ba­re wij­ze wor­stelt met het enor­me aan­bod aan boe­ken dat op ons wacht om gele­zen te wor­den. Deel dan wat jouw frus­tra­tie is en hoe het  mis­schien bij tij­den je lees­ple­zier kan ver­pes­ten. Net als iede­re zon­dag kijk ik weer uit naar jul­lie inzen­din­gen. Bij voor­baat al bedankt.

vraag201519

LC con­ver­si­on | pho­to­pin

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 18.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Er zijn 13 reacties:

 1. 10/05/2015Anna schrijft:

  Goh, je hebt blijk­baar keu­ze te over. Niet zé... ik ook daar niet van. Vroe­ger stond ik dan voor de rij boe­ken, iene mie­ne mut­te... Tegen­woor­dig niet meer. Dat waar ik op dat moment mee bezig bent zorgt er wel voor dat het juis­te boek me in de han­den valt. Mak­ke­lijk eigen­lijk. Al is het niet echt dé oplos­sing om de rij boe­ken die ik staan heb te doen slin­ken want ondanks die rij ben ik twee weken gele­den een vier­tal boe­ken gaan ont­le­nen bij de bibli­o­theek. Boe­ken die ik al een hele tijd wou lezen, dat dan weer wel :-)

 2. 10/05/2015Anna schrijft:

  Moet natuur­lijk ik ben zon­der t zijn :-)

 3. 16/05/2015Niek schrijft:

  Ont­le­nen? Dat woord ken ik niet. Is dat een syno­niem voor terug­bren­gen?

 4. 16/05/2015Anna schrijft:

  Ah ja :-) Een ver­schil tus­sen Bel­gië en Neder­land. Op zich bete­ke­nen lenen en ont­le­nen het­zelf­de. Door­gaans gebrui­ken we, net als jul­lie, het woord 'lenen' voor alles en nog wat, het woord 'ont­le­nen' daar­en­te­gen gebrui­ken we heel spe­ci­fiek als het gaat om het lenen van boe­ken, c.d.'s en der­ge­lij­ke bij de bibli­o­theek.

 5. 16/05/2015Niek schrijft:

  Ooooh, zit het zo! Had hele­maal niet aan die moge­lijk­heid gedacht. Vond het juist zo' n leu­ke vin­ding. En nu blijkt het voor jou heel nor­maal te zijn. Nou wie weet dat we het in Neder­land het er ook wat meer in kun­nen krij­gen. Wel een mooie ver­rij­king.

 6. 17/05/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Het (neder­lands­ta­li­ge) Bel­gisch heeft wel vaker ver­ras­sen­de woord­wen­din­gen waar ik iede­re keer weer opnieuw van kan genie­ten.

 7. 10/05/2015Leesplezier – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 19 van het blog­pro­ject #50books. #50books is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Na Mart­ha […]

 8. 10/05/2015Hendrik-Jan schrijft:

  Ple­zier in lezen staat bij mij voor­op. Soms bete­kent het dat ik een boek dat ik graag wil lezen nog even moet laten lig­gen... http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/05/leesplezier-50books/

 9. 10/05/2015Martha schrijft:

  Stressssss! Ja, dat heb ik wel. Minu­ten­lang sta­ren en dan... http://marthapelkman.nl/50books-vraag-19-keuzestress/

 10. 12/05/2015woordenaar schrijft:

  Begin­nen is niet zo moei­lijk, maar uit­le­zen... http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1871

 11. 16/05/2015Niek schrijft:

  Wat een con­fron­te­ren­de vraag!
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/05/201519-eeuwig-ontevreden.html

 12. 19/05/2015Foxx schrijft:

  http://foxxblok.blogspot.nl/2015/05/50books-vraag-19.html

 13. 20/05/2015Dirk Degraeve schrijft:

  http://iboek.weebly.com/meer-met-boeken.html

« | »