50books – jaar 2015 – vraag 15

Door Peter Pellenaars op 12/04/2015

Het is niet dat ik thuis geen Duits­ta­li­ge boe­ken heb staan, maar om de een of ande­re duis­te­re reden lees ik ze bijna nooit meer. Ook boe­ken in het Frans staan onge­le­zen weg te kwij­nen. Met het schaam­rood op de kaken moet ik beken­nen dat mijn ken­nis van het Frans zoda­nig is weg­ge­zakt dat het me waar­schijn­lijk niet eens meer zou luk­ken om een boek in die taal te lezen. Ik beperk me tegen­woor­dig alleen nog maar tot het Neder­lands en Engels.

Toen ik een aan­tal weken gele­den besloot lid te wor­den van de bibli­o­theek in Arn­hem kwam ik bij toe­val op de afde­ling Duit­se lite­ra­tuur terecht. In een opwel­ling nam ik de eer­ste de beste titel die ik her­ken­de uit de kast en leg­de het op de sta­pel te lenen boe­ken. Inmid­dels zijn er drie weken voor­bij waar­in ik het boek zon­der al teveel moei­te heb uit­ge­le­zen. Hoe­wel ik me flink moest con­cen­tre­ren en mijn lees­tem­po nog later ligt dan nor­maal smaakt het naar meer. Ik heb al een lijst­je gemaakt van Duit­se klas­sie­kers die ik bin­nen­kort wil gaan lezen.

Ik moet oppas­sen in mijn enthou­si­as­me dat ik nu ook niet Fran­se boe­ken ga lenen want zoals gezegd zal dat niet mee­val­len. Toch trekt het me wel om het ooit nog eens te pro­be­ren. Zelfs de gedach­te om aan een nieu­we taal te begin­nen speelt gere­geld door mijn hoofd. Het zal voor­na­me­lijk komen door­dat de erva­ring van lezen in het Duits me weer eens dui­de­lijk heeft gemaakt hoe­veel dich­ter je gevoels­ma­tig bij de auteur komt. Natuur­lijk heb ik dat bij het lezen in het Engels ook, maar daar is de sen­sa­tie die dit met zich mee­brengt door de jaren heen ver­dwe­nen door­dat het lezen in deze taal me onder­tus­sen hele­maal ver­trouwd is geraakt. De afge­lo­pen dagen kon ik als nieuw erva­ren wat een groot ver­schil het is om de stem van de auteur 'onge­fil­terd' te horen in plaats van via een ver­ta­ling.

Stel je nu eens voor dat het in de nabije toe­komst moge­lijk zou zijn om in zeer kor­te tijd een nieu­we taal aan te leren? Zou je die kans aan­grij­pen? Ik wel dege­lijk en heb er ook al een­tje in gedach­ten.

vraag 15:
Wel­ke taal zou jij graag beheer­sen zodat je ein­de­lijk de boe­ken van een bepaal­de auteur niet meer in ver­ta­ling hoeft te lezen?

Is er een auteur waar je hele­maal weg van bent (en waar­om dan juist deze?) maar waar­van je nood­ge­dwon­gen de boe­ken in ver­ta­ling moet lezen omdat je de moe­der­taal van deze auteur niet mach­tig bent? Heb je het idee dat je daar­door soms essen­ti­ë­le zaken mist? Mocht je de kans krij­gen om een nieu­we taal te leren zou je die dan aan­grij­pen of is dat een gepas­seerd sta­ti­on? Laat ons weten in welk taal­ge­bied een van jouw lie­ve­lings­au­teurs zich bevindt en wie weet waar deze lite­rai­re ont­dek­kings­reis ons brengt.

Ik ben zoals elke week weer erg benieuwd naar jul­lie inzen­din­gen.

vraag201515

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 14.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Er zijn 9 reacties:

 1. 12/04/2015Carel schrijft:

  Let op, mor­gen­och­tend pas gepost, een blog per dag is wel genoeg ;-)
  http://wp.me/p5Ubpg-1ya

 2. 12/04/2015#50books 15: nuances zijn belangrijk - Martha blogt privé schrijft:

  […] maar gelijk met de deur in huis te val­len, dit is de vraag van Peter deze […]

 3. 12/04/2015Martha schrijft:

  Eer­st maar eens de fines­ses van een taal leren voor ik aan een nieu­we begin: http://marthapelkman.nl/50books-15-nuances-zijn-belangrijk/

 4. 12/04/2015Lalagè (@Lalage_) schrijft:

  Mijn eer­ste inge­ving is Mura­kami, dus Japans. De ver­ta­lin­gen van zijn boe­ken vind ik geni­aal. Toch lijkt het me een hele ver­rij­king om te kun­nen lezen in in een taal met een hele ande­re opbouw dan de onze. Dus als ik er een­tje mocht kie­zen, zou het een exo­tische zijn: Japans of IJs­lands of Fins...

 5. 12/04/2015Een nieuwe leestaal #50books – jaar 2015 – vraag 15 | Met zonder beperking schrijft:

  […] is Peters 15e vraag in zijn #50books reeks 2015. Het is natuur­lijk een gewe­tens­vraag voor een (hobby)vertaler als ik. […]

 6. 12/04/2015Paul van der Werf schrijft:

  Mijn bij­dra­ge voor deze vraag:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/een-nieuwe-leestaal-50books-jaar-2015-vraag-15/

 7. 13/04/2015Niek schrijft:

  Weer een con­fron­ta­tie met mijn gebrek: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/04/50books-201515-taalkneus.html

 8. 13/04/2015Anna schrijft:

  Oh zon­der meer Engels :-) Niet omdat ik zozeer een bepaald auteur voor ogen heb maar omdat veel vak­boe­ken (lees: psy­cho­lo­gie) in het Engels zijn. Nu ken ik wel Engels, school­en­gels... bon m.a.w. de fines­se ont­breekt...

 9. 15/04/2015woordenaar schrijft:

  Ik heb ooit een ver­ta­ler horen zeg­gen dat hoe goed je ook een twee­de taal beheer­st, je nooit de nuan­ces zo onder de knie krijgt dat het beter is om een ver­ta­ling te lezen dan het ori­gi­neel te lezen. Maar mis­schien is dat ook wel een geval­le­tje "wij van wc eend advi­se­ren wc eend".

  Hoe dan ook, naast het Engels zou ik graag Spaans wil­len leren lezen.
  http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1854

« | »