50books – jaar 2015 – vraag 7

Door Peter Pellenaars op 15/02/2015

Ergens las ik dat het vinyl weer met een come-back bezig is.

Omdat ik zelf graag een muziek­win­kel mag bezoe­ken1 was dat geen ver­ras­sing. Hoe­wel de lp's gelei­de­lijk uit het zicht ver­dwe­nen om plaats te maken voor vol­le bak­ken met cd's en dvd's, ble­ven er nog vol­doen­de audio­fie­len over die zwe­ren bij het zui­ve­re geluid dat alleen lp's kun­nen bie­den. Een tijd­je heb ik met de gedach­te gespeeld om mijn oude draai­ta­fel opnieuw van zol­der te halen. Lang niet alle lp's heb ik weg­ge­daan. De ver­za­me­ling is flink uit­ge­dund maar de 'har­de kern' van mijn favo­rie­ten staat nog steeds opge­sla­gen in enke­le ver­huis­do­zen.

Wat mij weer­houdt zijn rede­nen van prak­tische aard.

Met de over­stap van lp naar cd heb ik van­zelf­spre­kend alle kas­ten waar­in ik de lp's bewaar­de weg­ge­daan en ver­van­gen door de stuk­ken klei­ne­re rek­ken voor cd's. Wat een ruim­te lever­de dat op! De cd-spe­ler zelf had het gro­te voor­deel dat je alleen de voor­kant nodig had voor bedie­ning en zodoen­de veel meer moge­lijk­he­den had om het appa­raat te plaat­sen. Een beet­je orde­ning is mij niet vreemd, dus ik vond het er toen­der­tijd best wel strak uit­zien.

Tot­dat de eer­ste cd-box z'n intre­de deed. En de spe­ci­al col­lec­ti­on.

Iede­re uit­ga­ve die afweek van de stan­daard afme­tin­gen van een (dubbel-)cd deed me wan­ho­pen. Hoe moest ik deze opslaan? In mijn zorg­vul­dig op maat gekoch­te (en later gemaak­te) kast­jes was geen plaats voor exem­pla­ren die hoger, bre­der, die­per of wat dan ook waren. Er zat niets anders op dan ze apart te bewa­ren. En het intro­du­ceer­de de com­plexi­teit dat ik altijd bij het zoe­ken in de kast naar muziek van een bepaal­de artiest eraan moest den­ken dat ik ook nog bij die ande­re ver­za­me­ling moest kij­ken wan­neer ik iets niet gevon­den kreeg. Ver­ve­lend.

Iets ver­ge­lijk­baars had ik natuur­lijk allang bij mijn boek­ver­za­me­ling onder­von­den.

Hier heb ik nog steeds geen bevre­di­gen­de oplos­sing gevon­den hoe ik mijn boe­ken wil opslaan. Voor­lo­pig heb ik geko­zen voor een com­pro­mis. Lite­ra­tuur heb ik bij elkaar in enke­le kas­ten staan. De ruim­te tus­sen de plan­ken heb ik afge­stemd op wat voor 80 tot 90 pro­cent de gang­ba­re hoog­te van een boek is. De exem­pla­ren die niet pas­sen leg ik op hun rug tus­sen de boe­ken die wel recht­op kun­nen staan. Zo heb ik alles bij elkaar staan.

Iets der­ge­lijks heb ik gedaan bij de ande­re ver­za­me­lin­gen die ik heb, zoals daar zijn geschie­de­nis, kunst en geo­gra­fie. Het ver­ve­len­de is dat bij deze ver­za­me­ling er veel min­der mak­ke­lijk een gro­te geme­ne deler te vin­den is. De sprei­ding in hoog­te is veel gro­ter dus ofwel ben ik gedwon­gen meer boe­ken op hun rug te leg­gen ofwel veel lege ruim­te of te moe­ten offe­ren om de gro­te exem­pla­ren hun plaats te gun­nen. Voor­naamste pro­bleem is natuur­lijk dat ik 'helaas' meer boe­ken dan ruim­te heb2. Het blijft behel­pen.

Vori­ge week las ik bij Mart­ha in haar reac­tie op vraag 6 over je lees­dip over­win­nen als een ter­zij­de hoe zij bezig is haar boe­ken op alfa­bet te zet­ten in haar nieu­we woning. Zou het een idee zijn voor een nieu­we vraag? Ik denk het wel.

vraag 7
Hoe orden jij je boe­ken?

Hoe gaat dat bij jou? Zet je alle boe­ken net zoals Mart­ha op alfa­bet bij elkaar? En hoe ga je dan om met de ver­schil­len­de afme­tin­gen? Of kies je voor kleur (echt waar, ooit gezien bij iemand)? Heb je alles door elkaar staan of kies jij voor ver­schil­len­de ver­za­me­lin­gen die ieder voor zich weer een unie­ke orde­ning heb­ben? En wie heeft een apar­te plank met alle (nieu­we) boe­ken die nog gele­zen moe­ten wor­den? Dat zie ik regel­ma­tig terug bij boek­blog­gers. Natuur­lijk kan het zijn dat jij iemand bent die wars is van wel­ke orde­ning dan ook. Zet je dan alle boe­ken gewoon wil­le­keu­rig door elkaar? Of han­teer je toch (onbe­wust) een of ander sys­teem?

Kort­om laat ons weten (of zien) hoe jij orde bewaart in de ver­za­me­ling boe­ken die jouw huis (of e-rea­der) vult. Zoals altijd ben ik weer erg benieuwd naar jul­lie reac­ties.

vraag72015

Bookshelf Steps | pho­to­pin

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 6.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

 1. Net als in een boek­win­kel kan ik er uren rond­han­gen 

 2. Naast het feit dat ik ook nog eens te wei­nig tijd heb voor mijn boe­ken 

Er zijn 10 reacties:

 1. 15/02/2015Manjo van Boxtel schrijft:

  Kijk naar de ach­ter­grond van mijn blog en je ziet hoe mijn boe­ken­kast tegen­woor­dig gerang­schikt is: op kleur. Inder­daad ja. De foto op mijn blog is maar een gedeel­te van de tota­le kast, twee plan­ken met zwar­te rug­gen (onder­aan) kreeg ik van­we­ge de per­spec­ti­vische ver­te­ke­ning niet mooi op de foto. Ver­der staat er nog zo'n kast in mijn kamer, maar daar­in lig­gen behal­ve de boe­ken die ik nog op kleur op moet ber­gen (las­tig, want dan moet de hele inhoud van de kast een stuk­je ver­schui­ven) ook de nog te lezen boe­ken, mijn CD-spe­ler en pla­ten­spe­ler en twee plan­ken met mijn meest gelief­de CD's en LP's. Kort­om: jouw blog­be­richt is her­ken­baar.

  O ja, ik heb bewust voor kleur geko­zen om rust in het geheel te bren­gen. Vroe­ger stond alles alfa­be­tisch op schrij­ver en per schrij­ver chro­no­lo­gisch op publi­ca­tie­da­tum. Maar door de ver­schil­len­de kleu­ren was dat visu­eel ont­zet­tend druk. Ik ken van bijna al mijn boe­ken de kleur van de rug, dus nu kan ik alles ook rede­lijk snel terug­vin­den. Ove­ri­gens ben ik nu wel een Excel­be­stand aan het maken, waar­in alle boe­ken zijn opge­no­men. Sowieso wil­de ik al een over­zicht van mijn boe­ken, maar in dit bestand kun je op basis van schrij­ver of titel ook met­een de juis­te kleur­groep -dus de plaats in de kast- vin­den.

 2. 15/02/2015Carel schrijft:

  http://wp.me/p1T8Qr-1tx , het is niet anders

 3. 16/02/2015Liesbeth schrijft:

  Ik heb een water­dicht sys­teem!

  http://bit.ly/1JjfE2H

 4. 16/02/201550 Boeken - week 7 - Ordening - Ruud's BlogRuud's Blog schrijft:

  […] doe zel­den mee aan de weke­lijk­se boogop­roep over boe­ken van Peter Pel­le­naars. Deze week wel. Kijk hier naar de intro van Peter op de vraag van deze […]

 5. 16/02/2015Ruud schrijft:

  Ik orden. En niet. Dat staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2015/02/16/50-boeken-week-7-ordening/

 6. 16/02/2015Niek schrijft:

  Nog niet een­vou­dig om een eigen boe­ken­kast een beet­je fat­soen­lijk te foto­gra­fe­ren: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/02/50books-201507-boekenkast-delen.html

 7. 17/02/2015woordenaar schrijft:

  Over de volg­or­de van kook­boe­ken: http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1824

 8. 18/02/2015Martha schrijft:

  Nog even geen foto van mijn boe­ken­kast: het is echt nog een zooi­tje en dat kan natuur­lijk niet http://www.drspee.nl/50books-hoe-ik-mijn-boeken-orden/

 9. 21/02/2015Foxx schrijft:

  Mijn reac­tie: http://foxxblok.blogspot.nl/2015/02/50books-vraag-7.html

 10. 17/05/2015Mirjam schrijft:

  Zo, ik ben weer ont­waakt uit mijn win­ter­slaap en heb weer eens een vraag beant­woord: https://www.facebook.com/notes/mirjam-de-graaf/50books-vraag-7-hoe-orden-jij-je-boeken/10152849616895036 (en de foto voor niet-Faceboo­kers: http://img.ly/BSEO)

« | »