50books – jaar 2015 – vraag 6

Door Peter Pellenaars op 8/02/2015

In het huis waar­in ik leef bevin­den zich over­al boe­ken. In de woon­ka­mer kom je de zoge­naam­de kof­fie­ta­fel­boe­ken tegen. In ons geval voor­na­me­lijk boe­ken over kunst, koken en tui­nie­ren. Daar­naast natuur­lijk de jeugd­li­te­ra­tuur die we door de jaren heen voor onze klein­kin­de­ren aan­ge­schaft heb­ben. Mijn stu­deer­ka­mer op de eer­ste ver­die­ping is vol­ge­stouwd met lite­ra­tuur, geschie­de­nis en tijd­schrif­ten. En naast het bed op zol­der ligt van­zelf­spre­kend de sta­pel nog-te-lezen. Boe­ken. Je kunt er eigen­lijk niet aan ont­ko­men.

Home is whe­re the books are.

Ik vind het heer­lijk om zomaar een boek uit de kast te trek­ken en er dan door­heen te bla­de­ren om wil­le­keu­rig ergens te gaan lezen. Soms blijf ik in een boek han­gen omdat het me (opnieuw) boeit en leg ik het boven op de die almaar van samen­stel­ling ver­an­de­ren­de nog-te-lezen sta­pel. Meest­al ech­ter zet ik het boek met een tevre­den gevoel weer terug nadat ik er enke­le minu­ten van heb mogen genie­ten. Als­of je een leuk gesprek hebt gehad met een toe­val­li­ge voor­bij­gan­ger. Niet zel­den brengt het me op idee­ën over de boe­ken die ik hier­na wil lezen. Het is als­of al die boe­ken om me heen me con­stant inspi­re­ren.

Maar heel soms wer­ken ze me op de zenu­wen.

Dan is het juist dat ik erdoor in een soort van apa­thie geraak. Ik neem ze uit de kast, bla­der er wat lus­te­loos door­heen, lees nau­we­lijks wat er staat en zet ze weer terug. De hoe­veel­heid ver­lamt me. In plaats van een gezon­de nieuws­gie­rig­heid die me con­ti­nu doet ver­lan­gen naar een vol­gen­de boek lijk ik me neer te leg­gen bij het doem­sce­na­rio dat het me nooit gaat luk­ken om alles te lezen wat ik nog wil lezen. Het lief­st zou ik alle boe­ken het raam uit kie­pe­ren en op de bank weg­zak­ken om te gaan bin­ge-wat­chen. Wat ik dus niet doe.

Wat ik wel doe is mijn hard­loop­schoe­nen aan­trek­ken voor een ste­vig rond­je ren­nen.

vraag 6
Hoe krab­bel jij op uit een lees­dip?

Heb­ben jul­lie ook soms geen zin om te lezen? Dat onge­acht welk boek je oppakt er geen che­mie is? Zelfs niet bij dat ene boek waar je zolang naar hebt uit­ge­ke­ken? Dat je spe­ci­aal opzij gelegd hebt om te gaan lezen wan­neer de omstan­dig­he­den ide­aal zijn (ieder­een de deur uit en alle rust voor jezelf). Wat doe je dan? Ga je toch stug door met lezen of leg je je er bij neer dat het (soms)  zo gaat?

Of ben jij die geluk­ki­ge lezer die hier nooit last van heeft? De blad­zij­de­vre­ter die almaar door­gaat. Die boek na boek 'weg­tikt' en slechts met ver­ba­zing kan rea­ge­ren wan­neer iemand aan­geeft in een lees­dip te zijn geraakt om daar­na weer enthou­si­ast in een vol­gen­de titel te begin­nen.

Laat het ons weten en met een beet­je geluk lezen we elkaars inzen­din­gen. Suc­ces!

leesdip

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 5.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Er zijn 7 reacties:

 1. 8/02/2015Martha schrijft:

  Ik heb een lees­dip, maar ik weet hem te ver­ber­gen. Lees hier hoe: http://www.drspee.nl/50books-vraag-6-je-leesdip-overwinnen/

 2. 8/02/2015Leesdip of schrijfdip? – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 6 van het blog­pro­ject #50books. #50books is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Na Mart­ha […]

 3. 8/02/2015Hendrik-Jan schrijft:

  Ik heb niet zozeer last van een lees­dip, als­wel van een schrijf­dip. Het lukt mij niet om al die boe­ken die ik lees te ver­wer­ken in een blogje: http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/02/leesdip-of-schrijfdip-50books/

 4. 8/02/2015Liesbeth schrijft:

  Voetje voor voetje.....

  http://bitly.com/1Iw1TgD

 5. 9/02/2015woordenaar schrijft:

  Over vrij­heid http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1820

 6. 14/02/2015Niek schrijft:

  Het duur­de even voor ik een ant­woord had want had nu geen lees­dip:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/02/50books-201506-het-grote-blanco.html

 7. 23/02/2015Mirjam schrijft:

  Lees­dip? Ehm... https://www.facebook.com/notes/mirjam-de-graaf/50books-vraag-6-hoe-krabbel-jij-op-uit-een-leesdip/10152675836080036

  En de foto:
  https://pbs.twimg.com/media/B-ju6lcIAAAhBje.jpg

« | »