50books – Vraag 50

Door Peter Pellenaars op 22/12/2013

Het is me gelukt! Wat nie­mand (nou voor­uit, ikzelf dan toch) voor moge­lijk had gehou­den heb ik vol­bracht. Een jaar lang elke week een boek-gere­la­teer­de vraag pos­ten. Als inspi­ra­tie voor ande­re blog­gers om er een mooie blog­post over te schrij­ven. Voor mezelf om rus­tig alle inge­zon­den ant­woor­den door te nemen en af te zet­ten tegen mijn eigen opvat­ting bij elke vraag.

Nu is het alleen bij dat laat­ste niet hele­maal gegaan zoals ik voor­af had ver­wacht en aan­ge­ge­ven (er moet ten­slot­te wat te zeu­ren zijn). Ook zelf was ik van plan om elke week een blog­post te schrij­ven als invul­ling bij mijn eigen vraag. Ik hoop­te dat het mij zou luk­ken om de vraag zoda­nig te stel­len dat het niet met­een dui­de­lijk zou zijn wat ik er zelf van zou vin­den. Mis­schien is me dat wel gelukt (niet altijd, dat geef ik toe), maar ik ben er niet aan toe geko­men om er ver­vol­gens zelf op terug te komen. Alleen op de eer­ste zes vra­gen ben ik inge­gaan. Daar­na is het gestopt. Maar ik heb nog steeds het plan om deze belof­te na te komen (zei hij vol zelf­ver­trou­wen).

Terug naar nu. De vijf­tig­ste vraag! Wat gaat het wor­den? Eer­lijk gezegd ver­zin ik pas elke week op de zon­dag­och­tend (gewoon­lijk tij­dens het beluis­te­ren van de #pop­me­di­ta­tie door @stevengort zoals ook nu (momen­teel speelt Arvo Pärth; Für Ali­na)) een nieu­we vraag. Heel inci­den­teel schrijf ik een blogvraag in 'het voor­uit'. In de aan­loop naar de vijf­tig­ste vraag heb ik een hoogst enke­le keer een vraag die ik ver­zon opzij gelegd voor de dag van van­daag, maar even­zo­ve­le keren heb ik 'm als­nog gebruikt. Omdat ik dacht dat de juis­te vraag voor deze spe­ci­a­le gele­gen­heid zich toch wel tij­dig zou aan­die­nen. En dat is ook zo.

Een week of twee gele­den kreeg ik het idee om de laat­ste vraag te com­bi­ne­ren met het gege­ven dat een aan­tal #50books vol­gers het wel leuk zou­den vin­den wan­neer ik vol­gend jaar zou door­gaan met nieu­we vra­gen. Daar moest ik over naden­ken. Niet omdat ik geen vra­gen meer zou weten te ver­zin­nen. Niet omdat ik op de zon­dag­och­tend lie­ver uit­slaap of iets anders zou wil­len doen met mijn vrije tijd. Nee, ik heb het juist als heel erg leuk erva­ren om dit elke week te kun­nen doen. En ben elke keer weer blij wan­neer blog­gers de moei­te nemen om een reac­tie­blog te schrij­ven. Het is eer­der dat ik niet zo van de tra­di­ties ben. Van het uit­mel­ken van een goed idee. Vijf­tig vra­gen zou­den het zijn. Dan werkt het bij mij zo dat het dan ook bij vijf­tig vra­gen moet blij­ven.

Maar dat wil niet zeg­gen dat het ini­ti­a­tief daar­mee tot een ein­de komt. Waar­om niet het stok­je op een natuur­lij­ke wij­ze over­dra­gen? Door de laat­ste vraag zoda­nig te stel­len dat deze het start­punt op een ander blog kan zijn voor een nieu­we reeks van vra­gen. Waar ik dan zelf ook aan kan gaan mee­doen. En voor mijn eigen blog weer met iets nieuws kan komen. Dat is dus het plan wat de afge­lo­pen dagen steeds meer vorm kreeg. Het is mijn hoop dat door de laat­ste vraag er op mini­maal één blog, maar mis­schien wel op meer­de­re, door­ge­gaan wordt met het weke­lijks (of wel­ke regel­ma­ti­ge fre­quen­tie dan ook) pos­ten van een boek-gere­la­teer­de vraag.

Mocht het er om wel­ke reden niet van komen, dan nog zal dat geen afbreuk doen aan het bij­zon­de­re jaar wat ik heb gehad met deze #50books vra­gen. Ik dank jul­lie alle­maal met het mee­doen en de oor­spron­ke­lij­ke invul­ling die jul­lie elke keer weer gaven. Bij deze alvast heel fij­ne kerst­da­gen en een uiter­st pret­ti­ge jaar­wis­se­ling. Laten we wen­sen dat we vol­gend jaar op een ande­re plek elkaar zul­len ont­moe­ten rond­om een nieu­we set van #50books vra­gen!

Vraag 50:
Wel­ke vraag zou je zelf als eer­ste stel­len mocht je het stok­je van #50books over­ne­men?

vraag50

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 49.
Een over­zicht van alle 50 vra­gen is hier te vin­den.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

0

Er zijn 14 reacties:

 1. 22/12/2013Niek schrijft:

  Laat­ste ron­de!:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/12/50books-50-elk-einde-een-nieuw-begin.html

 2. 24/12/2013Peter Pellenaars schrijft:

  De komen­de dagen (het is ten­slot­te vakan­tie!) ga ik alle vra­gen die als reac­tie zijn geko­men op mijn 50ste vraag pro­be­ren te beant­woor­den. Natuur­lijk begin ik gewoon voor­aan, dus bij jou Niek.

 3. 24/12/2013Niek schrijft:

  Wat stoer!

 4. 22/12/2013Carel schrijft:

  bedankt voor dit gewel­di­ge ini­ti­a­tief, vraag 51 laat ik hier ach­ter zon­der eni­ge ver­plich­ting tot reac­tie http://wp.me/1T8Qr

 5. 7/01/2014Peter Pellenaars schrijft:

  Zon­der eni­ge ver­plich­ting. Dat is mijn eer te na, dus hier kun je mijn ant­woord vin­den op jouw 51ste vraag:
  http://www.petepel.nl/2014/01/07/diezelfde-avond-groeide-er-een-bos/

 6. 22/12/201350 boekenvragen – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] die dat ople­ver­de. Elk ant­woord die weer een ander ant­woord op de vraag geeft. Daar­om hoop ik met Peter dat de #50books een ver­volg krijgt en daar wil ik best een hand­je bij hel­pen. Daar­om de vraag die ik vol­gen­de week […]

 7. 22/12/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Prach­tig ini­ti­a­tief, een mooi jaar ook dat begon met de Hei­del­berg­se Cate­chis­mus. En daar­na weke­lijks voor veel ple­zier en over­pein­zing zorg­de. Dank daar­voor Peter. Natuur­lijk blij­ven er genoeg vra­gen over. Hier de mij­ne: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/12/50-boekenvragen-50books/

 8. 22/12/2013Welke vraag zou je zelf als eerste stellen mocht je het stokje van #50books overnemen? | Linda Linea Recta schrijft:

  […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

 9. 22/12/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Een soort van inter­view!
  http://www.linda-linea-recta.nl/welke-vraag-zou-je-zelf-als-eerste-stellen-mocht-je-het-stokje-van-50books-overnemen/

 10. 22/12/2013Martijn schrijft:

  Een vraag die alle lezers met elkaar kun­nen uit­wis­se­len, zodat er daar weer dis­cus­sies uit kun­nen ont­staan. En dan is het mooi als je direct een vraag hebt die de kern van de zaak te pak­ken neemt...

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/12/50-books-vraag-50.html

 11. 22/12/2013Liesbeth. schrijft:

  Zoals wel vaker beant­woordt mijn blog slechts zij­de­lings de vraag.
  Mijn blog gaat over de enor­me toe­voe­ging die deze #50books aan mijn leven heb­ben gege­ven.
  Peter, heel veel dank!
  http://bit.ly/1l6KzO4

 12. 23/12/2013Martha schrijft:

  Ik bied aan om het stok­je aan te pak­ken, met uw wel­ne­men. http://www.drspee.nl/50books-de-vijftigste-boekenvraag/

 13. 23/12/2013Heldinne schrijft:

  Wat ervaar jij wan­neer je in een boek onder­streep­te pas­sa­ges tegen­komt?
  http://heldenreis.nl/2013/12/volgende-vraag.html

 14. 23/12/2013Anna schrijft:

  Yep, het is je gelukt!

« | »