50books – Vraag 49

Door Peter Pellenaars op 15/12/2013

Vraag 49! Nu gaat het opeens toch wel heel erg snel rich­ting het ein­de van deze in een opwel­ling gebo­ren actie die me het hele jaar veel vol­doe­ning heeft gege­ven. Voor vol­gen­de week heb ik een mooie afslui­ting in gedach­ten maar voor van­daag wil ik stil staan bij het feno­meen van de boek­blog­gers.

Eer­der deze week plaat­ste ons aller beken­de Elja van de weke­lijk­se #blog­praat twit­ter­chat een arti­kel over niche­blog­ging op de site van Frank­wat­ching. De prik­ke­len­de stel­ling van haar ver­haal is dat bedrijf­blogs meer con­tact zou­den moe­ten zoe­ken met (privé)bloggers die heel spe­ci­fiek een bepaal­de doel­groep bedie­nen. Natuur­lijk gaat het dan om díe doel­groep waar­in het bedrijf ook is geïn­te­res­seerd maar ogen­schijn­lijk veel meer moei­te moet doen om deze te berei­ken dan wel vast te hou­den. Waar­om niet een samen­wer­kings­ver­band gezocht wat voor bei­den alleen maar voor­deel ople­vert?

Elja haalt ook het voor­beeld van de boek­blog­gers aan (en heeft o.a. een link opge­no­men naar mijn blog­pa­gi­na over alle acti­vi­tei­ten rond­om 'Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur', waar­voor onein­dig dank!) en schrijft er het vol­gen­de over:

Een blog hoeft geen dui­zen­den lezers per dag te heb­ben om inte­res­sant te zijn. Soms is een gericht en trouw bereik de beste manier om je pro­duc­ten onder de aan­dacht te bren­gen. Ik weet niet hoe­veel bezoe­kers ze heeft, maar het blog van boe­ken­lief­heb­ster Iris ziet er prach­tig uit en wordt fana­tiek bij­ge­hou­den – in het Engels. Dat dit effect heeft onder een doel­groep, blijkt wel uit het feit dat ze recen­sie-exem­pla­ren opge­stuurd krijgt.
Steeds meer uit­ge­vers zien in dat boe­ken­blog­gers met trou­we lezers­groe­pen waar­de­vol zijn. En die waar­de ligt in oprecht enthou­si­as­me van lezers. Leden van onli­ne lees­clubs die wor­den ont­haald op recen­sie-exem­pla­ren, beurs­be­zoe­ken en lezin­gen: dat is pre­cies wat boe­ken­fans leuk vin­den.

Van­daag heb ik een bespre­king geplaatst over het boek 'De gesto­len kin­de­ren', door Gerar­do Soto y Koe­le­meij­er. Het is alweer mijn zes­de bij­dra­ge aan de boek­blog­gers­club 'Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur'. Eer­der schreef ik ook (on)regelmatig blog­posts over boe­ken die ik gele­zen had of nog aan het lezen was. Maar nu zit er meer struc­tuur in. Iede­re maand twee boe­ken (met decem­ber als uit­zon­de­ring door er drie onder de aan­dacht te bren­gen) die bespro­ken wor­den. En ja, deze boe­ken krijg ik gra­tis toe­ge­stuurd door de uit­ge­ver. Niet dat het mij ver­plicht tot alleen maar een posi­tie­ve recen­sie. Ik voel me vrij mijn mening te geven over het gele­ze­ne, hoe deze ook uit­valt. Alleen ben ik niet zo van het afkra­ken. Of een nega­tie­ve bena­de­ring. Voor­op staat dat ik altijd res­pect heb voor de inspan­ning die een auteur heeft moe­ten leveren om zijn of haar ver­haal uit­ge­werkt en uit­ge­ge­ven te krij­gen. Meest­al ga ik op zoek naar een invals­hoek die recht doet aan het boek. Het moet nogal heel slecht (in alle opzich­ten zijn) wil ik er niets uit kun­nen halen wat posi­tief voor het voet­licht gebracht kan wor­den.

Eer­lijk gezegd doe ik het voor­al voor mezelf. Tege­lij­ker­tijd hoop ik ech­ter ook dat de bezoe­kers van mijn blog een oor­deel kun­nen vel­len of het bespro­ken boek iets voor hen is. Of hoe zij mis­schien hun mening kun­nen ver­rij­ken met de infor­ma­tie die ik ver­schaf. Of is dit ijde­le hoop? Wor­den boek­blog­gers wel gele­zen maar base­ren de boek­lief­heb­bers hun voor­keur voor nieuw aan te schaf­fen boe­ken toch voor­na­me­lijk op de infor­ma­tie die zij ver­krij­gen via de uit­ge­ve­rij en/of de krant en tv? Zeg maar de 'offi­ci­ë­le' kana­len.

Hoe zit dat met jul­lie? Vol­gen jul­lie spe­ci­fie­ke boek­blog­gers en zo ja, wel­ke dan? En nemen jul­lie hun bespre­kin­gen seri­eus in over­we­ging tij­dens de aan­schaf van nieu­we boe­ken? Dat is waar ik deze week benieuwd naar ben. Waar­bij een stuk eigen­be­lang deze keer niet vreemd is. Graag wil ik weten hoe ik me als boek­blog­ger ver­der kan ont­wik­ke­len zodat mijn bespre­kin­gen niet alleen voor mezelf inte­res­sant zijn om terug te lezen.

Vraag 49:
Denk je ook dat boek­blog­gers een belangrijke(re) rol kun­nen spe­len in het pro­mo­ten van een boek? En heb je daar nog tips voor?

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 48.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

0

Er zijn 10 reacties:

 1. 15/12/2013Boekblogger voor de niche uit – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 49 van het blog­pro­ject #50books van Pete­pel. Bekijk mijn ande­re bij­dra­ges voor dit bij­zon­de­re […]

 2. 15/12/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Ik schreef en blog­de al lang over boe­ken voor­dat het een niche werd. http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/12/boekblogger-voor-de-niche-uit-50books/

 3. 15/12/2013Martijn schrijft:

  Dus...

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/12/50-books-vraag-29.html

 4. 15/12/2013Heldinne schrijft:

  Een boek­blog moet niet gaan over het pro­mo­ten van een boek, een boek­blog moet gaan over lezen.
  http://heldenreis.nl/2013/12/boekbloggers-en-boekpromotie.html

 5. 15/12/2013Elja schrijft:

  Erg benieuwd! Wat Hel­din­ne zegt op haar blog is natuur­lijk wel een dilem­ma – hoe weet je of de blog­ger het boek bespreekt van­uit een eigen inte­res­se, of daar­toe aan­ge­zet door de uit­ge­ver?

 6. 15/12/2013Cathelijne schrijft:

  Ik ken geen blog­gers die boe­ken lezen omdat uit­ge­vers dat zou­den wil­len. Zijn die er?

 7. 15/12/2013Carel schrijft:

  Ik heb hier geen uit­ge­spro­ken mening over, boven­dien iets anders aan mijn hoofd. Vol­gen­de week hoop ik de fina­le wel mee te kun­nen bele­ven.

 8. 15/12/2013Martha schrijft:

  Ik denk dat het belang­rijk­ste is dat je je eigen lees­er­va­ring deelt en niet expres posi­tie­ver blogt over een boek omdat je het gra­tis hebt gekre­gen: http://www.drspee.nl/50books-literatuurblogs-lezen-en-tips/

 9. 16/12/2013Ruud schrijft:

  Mijn 49 staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2013/12/16/50boeken-vraag-49-de-meerwaarde-van-boekbloggers/

 10. 21/12/2013Niek schrijft:

  Nog snel voor­dat de laat­ste vraag er is: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/12/50books-49-lees-wat-ik-lees.html

« | »