50books – Vraag 44

Door Peter Pellenaars op 10/11/2013

Gis­ter bezocht ik de Boe­ken­beurs in Ant­wer­pen samen met een aan­tal col­le­ga boek­blog­gers van de Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur lees­club. We waren uit­ge­no­digd door uit­ge­ve­rij De Geus (waar­voor nog­maals dank) om later op de dag de schrij­ver Patrick Ness te mogen inter­vie­wen naar aan­lei­ding van zijn nieu­we boek 'Zeven minu­ten na mid­der­nacht'. Tij­dens het uiter­st infor­me­le maar o zo infor­ma­tie gespek (waar­over de komen­de tijd meer) kwa­men we onder ande­re te spre­ken over emo­ties in een ver­haal. Patrick (mag ik Patrick zeg­gen? ja dat mag ik) gaf aan dat hij er naar streeft om zo eer­lijk als moge­lijk te zijn in het oproe­pen van die emo­ties en het toe­pas­sen van trucs te ver­mij­den. Daar­voor leest hij zijn werk veel­vul­dig door van­uit de ogen van een lezer om te zien of hij geraakt wordt door de soms hef­tig emo­ti­o­ne­le pas­sa­ges die hij zelf geschre­ven heeft.

Lachen is ook een emo­tie. Het lijkt me een komisch gezicht om een auteur hard­op lachend aan een bureau te zien zit­ten ter­wijl de tra­nen over de wan­gen stro­men. Elke keer weer gevloerd door de eigen grap.

Over­komt jul­lie dat ook wel eens? Dat je een boek even opzij moet leg­gen omdat je buik­pijn hebt van het lachen? Dat het ver­der lezen onmo­ge­lijk gemaakt wordt door de tra­nen in je ogen? Of is het lachen jul­lie ver­gaan en komen de tra­nen alleen nog maar door het leed in een ver­haal? Door de diep­trieste ont­wik­ke­lin­gen die vele auteurs ons voor­scho­te­len? Dat zou toch best treu­rig zijn.

Vraag 44:
Welk boek heeft je onlangs nog hard­op aan het lachen gebracht?

vraag44

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 43.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 10 NOVEMBER

Con­text – 3 – 10 novem­ber 2012

Wan­neer mijn inlich­tin­gen mij niet bedrie­gen dan gaat er ach­ter de uiter­lij­ke schijn weer een hoop inner­lij­ke schijn­hei­lig­heid schuil. Of zoiets.

0

Er zijn 11 reacties:

 1. 10/11/2013De lachende lezer | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 44 van het blog­pro­ject #50books van Pete­pel. Bekijk mijn ande­re bij­dra­ges voor dit bij­zon­de­re […]

 2. 10/11/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Genie­ten en lachen met Red­mond O'Hanlon http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/11/de-lachende-lezer/

 3. 10/11/2013Martijn schrijft:

  Eén van de uit­vin­din­gen uit het boek ging over zijn tan­te die hem altijd een dik­ke, klets­nat­te, smak­ken­de zoen wil­de geven als ze hem zag. Stijn ver­zon er een uit­vin­ding voor en de gehe­le klas, mij incluis, lag dub­bel van het lachen. [...]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/11/50-books-vraag-44.html

 4. 10/11/2013Heldinne schrijft:

  een blog­post met een héél lang citaat. Hoop dat jul­lie er ook de lol van inzien ...
  http://heldenreis.nl/2013/11/welk-boek-heeft-je-onlangs-nog-hardop-aan-het-lachen-gebracht.html

 5. 10/11/2013Carel schrijft:

  Lie­ver glim­lach en pret­oog­jes http://wp.me/1T8Qr

 6. 10/11/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Daar moest ik even diep over naden­ken, voor­al over *onlangs*
  http://www.linda-linea-recta.nl/welk-boek-heeft-je-onlangs-nog-hardop-aan-het-lachen-gebracht/

 7. 10/11/2013Martha schrijft:

  Ik ben mis­schien bla­sé gewor­den of het boek moet nog geschre­ven wor­den: http://www.drspee.nl/50books-lachen-om-een-boek/

  Slechts een glim­lach is mijn deel.

 8. 10/11/2013Ruud schrijft:

  Ik lach niet hard­op om boe­ken. Dat staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2013/11/10/50boeken-week-44-hardop-lachen-om-een-boek/

 9. 11/11/2013Welk boek heeft je onlangs nog hardop aan het lachen gebracht? | Linda Linea Recta schrijft:

  […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

 10. 7/12/2013Niek schrijft:

  Onver­wachts lachen is het leukst: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/12/50books-44-strips-om-te-lachen.html

 11. 26/12/2013Fokke schrijft:

  Lachen in je een­tje (ha ha ha, ho ho ho!) ter­wijl je een boek leest, hmmm. http://foxxblok.blogspot.nl/2013/12/50books-vraag-44.html

« | »