50books – Vraag 43

Deze week was ik in gesprek met een goe­de vrien­din over een boek dat we had­den gele­zen. We waren er alle­bei erg over te spre­ken. Ter­loops beken­de zij dat ze pas veel later had ont­dekt dat de auteur niet een man maar een vrouw was. De exo­tische naam had haar op het ver­keer­de spoor gezet. Ik moest lachen (sor­ry). Van­we­ge mijn werk heb ik de laat­ste jaren steeds vaker te maken gekre­gen met collega's uit het land waar de roots van de schrijf­ster in kwes­tie lig­gen. Daar­door wist ik zelf van­af het begin dat het hier een vrouw betrof die het boek geschre­ven had. Maar even ter­loops (Fuck de ter­loops­heid! Fuck mijn inte­res­sant­doe­ne­rig­heid!) ver­tel­de ik haar dat ook zon­der de sek­se van de auteur te weten ik het wel gera­den zou heb­ben.

We lie­pen ver­der door de druk­ke straat vol res­tau­rant­jes. Mijn opmer­king hing tus­sen ons in. Waar­om had ik 'm gemaakt? Wil­de ik iets bewij­zen? Waar sloeg het eigen­lijk op? In gedach­ten riep ik het boek op en pro­beer­de bepaal­de pas­sa­ges te visu­a­li­se­ren. Waren die te her­ken­nen als typisch vrou­we­lijk? En waar zou ik dat dan aan den­ken te kun­nen her­ken­nen? Mis­schien dat het meer over mijn voor­in­ge­no­men­heid zou zeg­gen dan dat het ver­der iets te bete­ke­nen had. Bij elke stap die ik zet­te had ik meer spijt over mijn ondoor­dach­te uit­la­ting. Dat man­nen en vrou­wen ver­schil­len­de lite­ra­tuur zou­den schrij­ven. Het idee alleen al! Hope­lijk dien­de zich snel een geschik­te loca­tie aan om iets te gaan eten.

Net toen ik het idee kreeg dat in alle druk­te om ons heen mijn opmer­king mis­schien zelfs wel niet gehoord was kwam ze er natuur­lijk (natuur­lijk!) op terug door de vraag te stel­len waar­van ik vurig had gewenst dat ze hem nooit zou stel­len...

Vraag 43:
Kun jij her­ken­nen of een boek door een man of vrouw is geschre­ven?

[upda­te 13:30 uur] Niet getreurd lie­ve #50books­vol­gers, natuur­lijk ga ik hier ook delen wat mijn ant­woord was (en zeer waar­schijn­lijk uit­ge­brei­der dan op die nu al illus­te­re avond waar mij weer eens woor­den tekort scho­ten om goed uit te leg­gen wat ik nu daad­wer­ke­lijk bedoel­de met die onhan­di­ge opmer­king), maar eer­st moet ik nog de ande­re #50books­vra­gen beant­woor­den, waar­bij het voor de die-hard #50books­vol­ger geen geheim zal zijn dat ik ten tij­de van dit schrij­ven nog steeds niet ver­der ben gevor­derd dan het beant­woor­den van vraag 6. Zo zie je maar, het vra­gen gaat mij beter af dan het ant­woord geven. Zelfs op mijn eigen vra­gen. Of zou dat moe­ten zijn, voor­al omdat het mijn eigen vra­gen betreft?

Hoe dan ook, uit de ver­schil­len­de reac­ties onder deze blog­post en op twit­ter, kan ik opma­ken dat de vraag geluk­kig wel wat los­maakt. De menin­gen zijn ver­deeld en dat is altijd goed. Mooi vond ik de con­ver­sa­tie tus­sen @ruudketelaar (niet rele­vant) en @mariekehoogwout (wel rele­vant) op twit­ter. Een ver­a­de­ming van­we­ge het res­pect voor elkaars mening:

En nut­tig van­we­ge de link naar de blog­post van Marie­ke op de site van uit­ge­ve­rij Réu­ni­on, waar ze het vol­gen­de schrijft n.a.v. het hoge aan­tal man­ne­lij­ke geno­mi­neer­den op de short­list voor de Gou­den Strop 2013:

Uit onder­zoek blijkt dat wij (man­nen én vrou­wen) een schil­de­rij, of een boek, of een arti­kel, beter vin­den als we den­ken dat het van een man is, dan als we den­ken dat pre­cies dat­zelf­de werk door een vrouw gemaakt is. Een boek van 'John Johnson' vin­den we beter dan het iden­tie­ke boek van 'Jane Jane­son'; een essay van 'Paul' krijgt een hoger cij­fer dan pre­cies het­zelf­de stuk van 'Pau­la'.

Hoe zou het gaan wan­neer de tek­sten voor de Gou­den Strop zon­der auteurs­ver­mel­ding wor­den aan­ge­le­verd aan de jury? Wan­neer we èn niet kun­nen her­ken­nen aan een tekst dat het door een man of vrouw geschre­ven zou zijn, èn we zou­den de auteur bij voor­baat niet weten, zou het dan pas moge­lijk zijn een objec­tie­ve short­list samen te stel­len?

Vra­gen, vra­gen, vra­gen. En niet alleen de mij­ne...

vraag43

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 42.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 3 NOVEMBER

Zuur – 3 novem­ber 2012

In onze wijk kun je onmo­ge­lijk kunt ver­dwa­len. Want elke straat komt uit bij opa’s huis. Indien je maar lang genoeg door­loopt.

Droom­droom – 3 novem­ber 2011

Een van de laat­ste 120 woor­den blogjes die ik schreef, maar zeker niet de laat­ste droom die ik droom­de over mijn gelief­de.

Run, rab­bit. Run! – deel 2 – 3 novem­ber 2010

Het twee­de en tevens laat­ste deel van mijn kor­te ver­haal voor Adre­na­li­ne: "In de ver­te zie ik mijn bela­gers weer. Ik kan ze horen lachen. Hun prooi is aan­ge­scho­ten en kan niet meer voor een twee­de keer ont­snap­pen. Ik draai me om en schat de afstand tot de deur. Die uit­no­di­gend open­staat. Nog slechts een tien­tal meters. Het moet te doen zijn."

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief