50books – Vraag 37

Door Peter Pellenaars op 22/09/2013

Wan­neer ik voor mijn boe­ken­kast sta, dan heb ik vaak het gevoel in een snoep­win­kel of deli­ca­tes­sen­zaak te ver­ke­ren. Of in ieder geval in een win­kel waar ze alle­maal etens­waar of goe­de­ren ver­ko­pen die ik graag zou wil­len heb­ben. Het gro­te ver­schil is natuur­lijk dat alles in mijn boe­ken­kast al van mij­zelf is. Ik kan pak­ken wat ik wil zon­der dat bij het ver­la­ten van de kamer er een alarm afgaat en een bewa­ker mij ver­vol­gens apart neemt voor onder­vra­ging.

In die eta­la­ge vol lek­ker­nij­en (onlangs las ik een arti­kel in De Groe­ne Amster­dam­mer geschre­ven door Ari­an­ne Bag­ger­man met als titel 'Home­trai­ners voor het geheu­gen' waar ver­schil­len­de voor­beel­den pas­se­ren hoe van­af 1800 in Neder­land­se auto­bi­o­gra­fie­ën de stijl­fi­guur om boe­ken 'te ver­slin­den' al gemeen­goed was:

Het was niet zo dat deze lezers hun boe­ken sim­pel­weg lazen, nee, ze wer­den er geheel door in beslag geno­men. De vroeg-twin­tig­ste-eeuw­se anar­chis­tische poli­ti­cus Dom­e­la Nieu­wen­huis ver­slond bij­voor­beeld de boe­ken van Lud­wig Feu­er­bach, 'ja ver­slon­den is het goe­de woord, want ze waren als het ware voor mij een nieu­we open­ba­ring, toen moest ik wel bre­ken met vele oude tra­di­ties.' De soci­a­lis­tische voor­man J.H. Scha­per 'ver­zwolg den inhoud' van Adolf Streck­fuss' Wereld­ge­schie­de­nis. De ooit beken­de schrij­ver Just Have­laar at zijn boe­ken niet, maar zoog ze op: 'Ja zooals wij toen Van Deijssel's woord in ons opzo­gen; dat was lezen!'

Wel­nu, tus­sen al die lek­ker­nij­en dus, zie ik ook exem­pla­ren staan die ik nog niet 'gecon­su­meerd' heb. Niet omdat ze me niet zou­den sma­ken. Nee, juist eer­der het tegen­over­ge­stel­de. Ze belo­ven zoveel kwa­li­teit te bie­den dat ik er niet zomaar aan wil begin­nen. De omstan­dig­he­den moe­ten opti­maal zijn. Som­mi­ge van deze boe­ken zijn zo dik dat ik zeker wil zijn de tijd te heb­ben om ze geheel uit te kun­nen lezen. Van ande­re weet ik dat ze zoda­nig inge­wik­keld zijn dat ik de rust in mijn hoofd moet heb­ben voor­dat ik er aan wil begin­nen. Want anders geven ze niet de vol­doe­ning die ik er van ver­wacht.

Kort­om, zo zijn er dus meer­de­re rede­nen te ver­zin­nen waar­om ik (in veel geval­len) de meest veel­be­lo­ven­de boe­ken in mijn boe­ken­kast nog niet heb open­ge­sla­gen anders dan om er een keer­tje door­heen te bla­de­ren. De geur op te snui­ven. Het gewicht te voe­len. De woor­den te proe­ven. Alles om me lek­ker te maken en te hou­den, tot­dat het moment aan­breekt wan­neer ik er ein­de­lijk in mag begin­nen van mij­zelf. En dan maar hopen dat het niet tegen­valt...

Vraag 37:
Leg­gen jul­lie ook wel eens boe­ken (en wel­ke dan?) opzij voor het juis­te moment?

vraag37

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 36.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 22 SEPTEMBER

Afzon­de­ring – 22 sep­tem­ber 2012

Het gevoel om steeds vaker steeds lan­ger niet onder­deel te zijn.

Over­le­vings­pak­ket – 22 sep­tem­ber 2010

Be pre­pa­red. Ooit zal dat wat nu van­zelf­spre­kend is er niet meer zijn.

0

Er zijn 11 reacties:

 1. 22/09/2013Ruud schrijft:

  De mij­ne staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2013/09/22/50boeken-week-37-boeken-wegleggen-juiste-moment/

 2. 22/09/2013Kakofonie – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 37 van het blog­pro­ject #50books van Pete­pel. Bekijk mijn ande­re bij­dra­ges voor dit bij­zon­de­re […]

 3. 22/09/2013Martijn schrijft:

  Mijn reac­tie:

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/09/50-books-vraag-37.html

 4. 22/09/2013Hendrik-Jan schrijft:

  In mijn bibli­o­theek is het een her­rie van jawel­ste: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/09/kakofonie-50books/

 5. 22/09/2013Liesbeth schrijft:

  Mijn bezit én mijn valkuil!
  http://bit.ly/16z9lPZ

 6. 22/09/2013Debbie Peteri schrijft:

  "Of dat ik er gewoon zoveel tijd en rust voor heb, dat het niet uit­maakt dat ik mid­den in de nacht nog onder het bed ga kij­ken of daar toch echt geen rot­tend lijk ligt."

  http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-37/

 7. 26/09/2013Paul van der Werf schrijft:

  Ik kijk reik­hal­zend uit naar een dead­line:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-37-boeken-die-wachten-op-de-deadline/

 8. 29/09/2013Heldinne schrijft:

  Nee hoor. Of ja. http://heldenreis.nl/2013/09/50books-vraag-37-en-38.html

 9. 30/09/2013Martha schrijft:

  Nu dan toch apart gelegd met belof­te van review. http://www.drspee.nl/50books-boeken-apart-leggen/. Ik moest ff inha­len, want heel wei­nig ener­gie vori­ge week.

 10. 4/10/2013Fokke schrijft:

  Hier dan ein­de­lijk mijn reac­tie: http://foxxblok.blogspot.nl/2013/10/50books-vraag-37.html

 11. 7/10/2013Niek schrijft:

  Het was even den­ken en toen werd het dit:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/10/50books-37-oefening-in-beheersing.html

« | »