50books – Vraag 35

Door Peter Pellenaars op 8/09/2013

Wan­neer je regel­ma­tig een boek­han­del bezoekt, of een bepaal­de auteur op de voet volgt, dan kan het haast niet anders dat je een keer in de gele­gen­heid bent gewee­st een sig­neer­ses­sie bij te wonen. Zeker rond­om de Boe­ken­week loop je gro­te kans tij­dens een bezoek­je aan de boe­ken­han­del een meer of min­der beken­de auteur aan een tafel­tje te zien zit­ten, waar hope­lijk voor het ego van de betref­fen­de sig­neer­der een lan­ge rij lief­heb­bers met veel­al een sta­pel­tje boe­ken in de hand wach­ten op lief­st een per­soon­lij­ke bood­schap in als het kan zwie­rig hand­schrift op het schut­blad.

Van­zelf­spre­kend hoort daar tegen­woor­dig ook nog vaak de ver­plich­te 'sel­fie' samen met de schrij­ver bij. Niets mis mee, wat mij betreft. Het kan de band tus­sen lezer en schrij­ver alleen maar ver­ster­ken. Niet te ver­ge­lij­ken natuur­lijk met een ouder­wet­se bloed­band waar twee vrien­den voor het leven elkaar een snee in de pols bezor­gen en daar­na hun bloed ver­men­gen als teken van eeu­wi­ge trouw, maar veel­al zal de lezer die wat gerich­te aan­dacht heeft gekre­gen van de schrij­ver dit niet snel ver­ge­ten. De gesig­neer­de boe­ken krij­gen een spe­ci­aal plaatsje in de boe­ken­kast of wor­den mis­schien wel per­ma­nent ten­toon­ge­steld op de lees­ta­fel.

Vaker dan ande­re boe­ken wor­den ze later nog eens ter hand geno­men om de hand­te­ke­ning en bood­schap te bestu­de­ren. Fami­lie en vrien­den die op bezoek komen en die een geza­men­lij­ke inte­res­se tonen voor de auteur wor­den ver­zocht een kijk­je te nemen (met de hei­me­lijk ver­wach­ting dat ze hun jaloe­zie niet onder stoe­len of ban­ken zul­len ste­ken). In geu­ren en kleu­ren wordt ver­vol­gens het bij­be­ho­ren­de ver­haal ach­ter de per­soon­lij­ke bood­schap uit­voe­rig ver­teld. En hoe bij­zon­der het wel niet is dat de bewon­der­de auteur dat in zijn/haar hand­schrift nu ver­eeu­wigd heeft.

In de tijd dat ik nog wat vaker twee­de­hands boe­ken kocht, kwam ik soms zo'n gesig­neerd exem­plaar tegen. Ik mocht dan graag fan­ta­se­ren wat het ver­haal bij dit bewus­te boek was. Zeker wan­neer de bood­schap iet­wat cryp­tisch was. Ver­wees het naar een gehei­me lief­de? Was de bood­schap voor de koper/eigenaar van het boek zelf bedoeld, of vorm­de het boek samen met de bood­schap een cadeau? En was de ont­van­ger zelf niet hele­maal gechar­meerd hier­van zodat het boek al snel van de hand werd gedaan?

Er zijn geval­len dat ik alleen al daar­om een boek heb aan­ge­schaft. Het gaf ze een extra dimen­sie ondanks (of dank­zij?) dat ik slechts kon raden naar de bete­ke­nis van deze addi­ti­o­ne­le laag. Ook bij mij kre­gen ze een spe­ci­aal plaatsje in de boe­ken­kast. Naast de boe­ken waar­voor ik zelf in de rij heb gestaan om ze te laten sig­ne­ren.

Vraag 35:
Heb­ben jul­lie ook (een) gesig­neerd boek(en) met een spe­ci­aal ver­haal?

vraag34

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 34.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 8 SEPTEMBER

Tijd om te sla­pen – 8 sep­tem­ber 2011

Wan­neer ik de tijd zou heb­ben zou ik de tijd mani­pu­le­ren om de tijd terug te halen die ooit nooit leek voor­bij te zul­len gaan maar die nu alweer ver ach­ter mij ligt.

Har­ry Mulisch even­tjes dood – 8 sep­tem­ber 2009

Het viel nog niet mee om de wedu­we van Har­ry Mulisch te pak­ken te krij­gen toen vol­gens Tele­tekst bleek dat hij tij­de­lijk het ein­di­ge voor het eeu­wi­ge ver­ruild had.

0

Er zijn 15 reacties:

 1. 8/09/2013Heldinne schrijft:

  ik wel! http://heldenreis.nl/2013/09/een-gesigneerd-boek-met-een-verhaal.html

 2. 8/09/2013Martha schrijft:

  Een­tje, slechts. Maar wel een fij­ne: http://www.drspee.nl/50books-gesigneerd-niet/

 3. 8/09/2013Martijn schrijft:

  Ik was toen onge­veer twin­tig jaar en kwam naar hem toe met een kin­der­boek. Hij was daar om kin­der­boe­ken te pro­mo­ten [...] en we raak­ten in een gea­mu­seerd gesprek over het boek zelf en de paral­lel die je kon trek­ken van het boek naar de wereld en terug.

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/09/50-books-vraag-35.html

 4. 8/09/2013Ruud schrijft:

  Die van mij staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2013/09/08/50boeken-week-35-gesigneerde-boeken/

 5. 8/09/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Hoe schrij­vers sig­ne­ren en het later ver­wer­ken in hun boe­ken. http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/09/boeken-met-gesigneerde-boeken-50books/

 6. 8/09/2013Carel schrijft:

  ik heb maar voor het­zelf­de boek geko­zen als onze opdracht­ge­ver, http://wp.me/p1T8Qr-Qh

 7. 8/09/2013#50books, vraag 35 | Carels uitingen schrijft:

  […] paar, van die gesig­neer­de boe­ken. En dan vind ik het leuk maar een ver­ge­lijk­baar plaat­je als in het blog van Peter, onze onvol­pre­zen opdracht­ge­ver, te plaat­sen. Bij nade­re beschou­wing zelfs een ver­za­me­ling […]

 8. 8/09/2013Liesbeth schrijft:

  Nee, ik niet. Heb er niets mee. Maar wel met.... http://bit.ly/17J1jHU

 9. 9/09/2013Hendrik-Jan schrijft:

  En een twee­de blog over de gesig­neer­de boe­ken van Ger­rit Kom­rij die ik kreeg van een facebook-vriend http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/09/gesigneerde-boeken-50books/

 10. 9/09/2013Mariska schrijft:

  Ik heb een gesig­neerd exem­plaar van De enge­len­ma­ker, van Ste­fan Brijs!
  http://downrabbithole.org/2013/09/09/50books-vraag-35/

 11. 15/09/201350books – Vraag 36 schrijft:

  […] Klik hier voor vraag 35. […]

 12. 29/09/2013Niek schrijft:

  Een vraag die wel wat opriep en me in kas­ten heeft laten dui­ken om die boe­ken te vin­den. Dat is dan wel weer heel leuk: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/09/50books-35-signeren-nee-bedankt.html

 13. 4/10/2013Fokke schrijft:

  Hier als­nog mijn reac­tie: http://foxxblok.blogspot.nl/2013/09/50books-vraag-35.html

 14. 29/01/2014Plien schrijft:

  zo hier is mijn ant­woord.
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2014/01/29/50books-vraag-35/

 15. 20/07/2014Paul van der Werf schrijft:

  Mijn ant­woord op deze vraag:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-35-gesigneerde-boeken/

« | »