50books – vraag 33

Door Peter Pellenaars op 25/08/2013

Laat ik aller­eer­st begin­nen met te zeg­gen wat een gewel­dig ini­ti­a­tief ik #50books vind. Elke zon­dag­och­tend is het stee­vast de eer­ste blog­post die ik ga lezen. En 's avonds nog­maals, maar dan voor­al om de reac­ties. Ik ben daar­om erg ver­eerd dat ik een gast­blog mag schrij­ven met een vraag die mij al een tijd­je door het hoofd spookt.

Ook een Man van Hout leest boe­ken. Op een eRea­der natuur­lijk, want lie­ver heb ik dat de bomen blij­ven staan en niet ver­ma­len wor­den tot pulp voor papier. Maar dat ter­zij­de. Nu las ik onlangs 'The Cuckoo's Calling', een thril­ler geschre­ven door Robert Gal­braith. Ik had nog nooit van deze auteur gehoord en kocht het boek op de gok. Een­tje die goed uit­viel. Ik las het in één ruk uit. Robert Gal­braith, die moest ik in de gaten blij­ven hou­den.

Daar had het bij kun­nen blij­ven, ware het niet dat al spoe­dig aan het licht kwam dat de auteur Robert Gal­braith niet bestaat. Het is een pseu­do­niem. En wel van J.K. Row­ling. U weet wel, van Har­ry Pot­ter.

Nu mijn dilem­ma. Of eigen­lijk mis­schien wel twee. Ten eer­ste dus Har­ry Pot­ter. Dat vind ik hele­maal niets. Ver­schil­len­de keren een poging gege­ven. Ik kwam er niet door­heen. Voor mij ont­steeg het niet de jeugd­li­te­ra­tuur, en sor­ry maar die tijd ligt ach­ter me. Toch bleef ik wel nieuws­gie­rig naar de schrijf­ster Row­ling. Toen haar eer­ste boek voor vol­was­se­nen uit­kwam heb ik het met­een aan­ge­schaft. Niet echt een suc­ces. 'The Casu­al Vacan­cy' heb ik met moei­te uit­ge­le­zen.

Het was me inmid­dels dui­de­lijk gewor­den. Row­ling en Man van Hout lig­gen elkaar niet. Robert Gal­braith en Man van Hout lagen elkaar wel. Maar Gal­braith bleek Row­ling. Wat nu?

Hoe om te gaan met het feit dat een auteur beter (of slech­ter, want dat kan ook) schrijft onder pseu­do­niem? Alles aan­schaf­fen, want als je een van de twee goed vindt, dan is het toch logisch dat je de ander ook goed zou moe­ten vin­den? Ten­slot­te is het één en dezelf­de auteur. Of zijn het ver­schil­len­de schrijf­stij­len die de auteur bezigt en is het vol­ko­men nor­maal dat je meer gechar­meerd kunt zijn van het alter ego van een auteur dan van de auteur zelf? Ten­slot­te, en ook niet geheel onbe­lang­rijk, onder wel­ke auteurs­naam sla je het boek eigen­lijk op (of waar zet je het in je kast wan­neer je geen ebook hebt)? Dat zijn de pro­ble­men die ik heb bij een auteur die boe­ken uit­brengt onder pseu­do­niem.

Vraag 33:
Wat vin­den jul­lie van auteurs die ook onder pseu­do­niem publi­ce­ren?

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 32.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 25 AUGUSTUS

Eer­st naar het zie­ken­huis – 25 augus­tus 2009

Opnieuw een deel­tje uit de Reü­nie-reeks die op Hyves een groot suc­ces was. Hans ont­vlucht vol berouw van zijn slip­per­tje (of is het meer?) met Karin het huis nu vrouw en kin­de­ren weer terug zijn van een week­end­je weg.

0

Er zijn 22 reacties:

 1. 25/08/2013carel schrijft:

  gewel­dig, @petepel, dat je Man van Hout zover gekre­gen hebt, ik heb even stil­le­tjes mogen scha­ter­la­chen (ik kan dat)

 2. 25/08/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Er was niet veel over­re­dings­kracht voor nodig. Man van Hout is er nooit vies van gewee­st zo nu en dan in de spot­lights te staan ;-)

 3. 25/08/2013Carel schrijft:

  Goed dan, Man van Hout, mijn bij­dra­ge vind je hier, http://wp.me/p1T8Qr-Pj

 4. 25/08/2013Ruud schrijft:

  Voor Man van Hout in staal gego­ten. Mijn bij­dra­ge aan vraag 33 staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2013/08/25/50boeken-vraag-33-auteurs-pseudoniem-schrijven/

 5. 25/08/2013Als je me zou kennen, dan zou je weten… | Tussenjouenmij schrijft:

  […] Deze post is ont­staan door het #50Books pro­ject van Peter Pel­le­naars. Dit is mijn bij­dra­ge op vraag 33. […]

 6. 25/08/2013Elisabeth schrijft:

  Ik doe ook weer een keer­tje mee. http://www.tussenjouenmij.nl/me-zou-kennen-dan-zou-weten/

 7. 25/08/2013Anna schrijft:

  Hum, vol­gens mij ervaart de schrij­ver die onder pseu­do­niem schrijft een zeke­re vrij­heid die hij of zij vaak onder de eigen naam niet meer heeft – om wat voor reden dan ook. Neem bv. Agat­ha Chris­tie, zij schreef onder haar eigen naam tal van detec­ti­ves, kor­te ver­ha­len en toneel­stuk­ken. Haar romans ech­ter ver­sche­nen onder het pseu­do­niem Mary West­ma­cott.

 8. 26/08/2013Herman schrijft:

  Eens met Anna, de pseu­do­niem was en is (denk ik) voor pri­va­cy bescher­ming
  Dit was in het begin­tijd­perk van inter­net ook zo, ik heb nog div nickname's in gebrui­kers­groe­pen

 9. 25/08/2013Heldinne schrijft:

  vrij­wil­li­ge schi­zo­fre­nie is een zegen!
  http://heldenreis.nl/2013/08/wat-vinden-jullie-van-auteurs-die-ook-onder-pseudoniem-publiceren.html

 10. 25/08/2013At Ellen's » Ik ben schrijft:

  […] is geschre­ven als ant­woord op de vraag van @petepel in zijn #50books reeks, wij kon­den niet anders als dit ant­woord […]

 11. 25/08/2013Dina schrijft:

  Hoe kan het ook anders,

  mijn ant­woord:

  http://www.atellens.nl/ik-ben/

 12. 25/08/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Heer­lijk om je te ver­stop­pen in een pseu­do­niem: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/08/mijn-pseudoniemen-50books/

 13. 25/08/2013Martijn schrijft:

  [...] Voor mij is het sim­pel: een goed boek is mooi lezen, onge­acht de auteur.

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/08/50-books-vraag-33.html

 14. 25/08/2013Martha schrijft:

  Dat geze­ver over die klei­ne pie­mel was ik op den duur wel zat http://www.drspee.nl/50books-grunberg-vs-jagt/
  Over Grun­berg en Van der Jagt

 15. 26/08/2013Mariska schrijft:

  Hier mijn bij­dra­ge: http://downrabbithole.org/2013/08/26/50-books-vraag-33/

 16. 29/08/2013Liesbeth schrijft:

  Zoals altijd zit­ten ook hier twee kan­ten aan.
  Wel of geen schuil­naam en dus wel of niet de ver­ant­woor­ding nemen voor wat je schrijft.
  http://bit.ly/1dStJ4O

 17. 31/08/2013Niek schrijft:

  Het eer­ste dat in mij opkwam bij deze vraag is:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/08/50books-33-voortaan-zonder-auteur.html

 18. 6/10/2013Debbie Peteri schrijft:

  Ik vind die Man van Hout leuk! :-)

  Maar dan nu toch ein­de­lijk ook mijn bij­dra­ge op deze vraag: http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-33/

 19. 6/10/201350books – vraag 33 - Debbie Peteri schrijft:

  […] Daar de vraag van van­daag (vraag 39) vraagt om bezin­ning, heb ik beslo­ten om voor nu een wat oude­re vraag uit de kast te trek­ken. Dit keer uit de zeer gevat­te kast van de Man van Hout: […]

 20. 6/01/2014#50books vraag 33 | Plien's boekenblog schrijft:

  […] Vraag 33 Wat vin­den jul­lie van auteurs die ook onder pseu­do­niem publi­ce­ren? […]

 21. 6/01/2014Plien schrijft:

  en hier is mijn stuk­je http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2014/01/06/50books-vraag-33/

 22. 25/02/2014Paul van der Werf schrijft:

  Ik ben ver­ge­ten een pseu­do­niem te gebrui­ken voor deze bij­dra­ge:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-33-wat-zegt-een-naam/

« | »