50books – vraag 33

Laat ik aller­eer­st begin­nen met te zeg­gen wat een gewel­dig ini­ti­a­tief ik #50books vind. Elke zon­dag­och­tend is het stee­vast de eer­ste blog­post die ik ga lezen. En 's avonds nog­maals, maar dan voor­al om de reac­ties. Ik ben daar­om erg ver­eerd dat ik een gast­blog mag schrij­ven met een vraag die mij al een tijd­je door het hoofd spookt.

Ook een Man van Hout leest boe­ken. Op een eRea­der natuur­lijk, want lie­ver heb ik dat de bomen blij­ven staan en niet ver­ma­len wor­den tot pulp voor papier. Maar dat ter­zij­de. Nu las ik onlangs 'The Cuckoo's Calling', een thril­ler geschre­ven door Robert Gal­braith. Ik had nog nooit van deze auteur gehoord en kocht het boek op de gok. Een­tje die goed uit­viel. Ik las het in één ruk uit. Robert Gal­braith, die moest ik in de gaten blij­ven hou­den.

Daar had het bij kun­nen blij­ven, ware het niet dat al spoe­dig aan het licht kwam dat de auteur Robert Gal­braith niet bestaat. Het is een pseu­do­niem. En wel van J.K. Row­ling. U weet wel, van Har­ry Pot­ter.

Nu mijn dilem­ma. Of eigen­lijk mis­schien wel twee. Ten eer­ste dus Har­ry Pot­ter. Dat vind ik hele­maal niets. Ver­schil­len­de keren een poging gege­ven. Ik kwam er niet door­heen. Voor mij ont­steeg het niet de jeugd­li­te­ra­tuur, en sor­ry maar die tijd ligt ach­ter me. Toch bleef ik wel nieuws­gie­rig naar de schrijf­ster Row­ling. Toen haar eer­ste boek voor vol­was­se­nen uit­kwam heb ik het met­een aan­ge­schaft. Niet echt een suc­ces. 'The Casu­al Vacan­cy' heb ik met moei­te uit­ge­le­zen.

Het was me inmid­dels dui­de­lijk gewor­den. Row­ling en Man van Hout lig­gen elkaar niet. Robert Gal­braith en Man van Hout lagen elkaar wel. Maar Gal­braith bleek Row­ling. Wat nu?

Hoe om te gaan met het feit dat een auteur beter (of slech­ter, want dat kan ook) schrijft onder pseu­do­niem? Alles aan­schaf­fen, want als je een van de twee goed vindt, dan is het toch logisch dat je de ander ook goed zou moe­ten vin­den? Ten­slot­te is het één en dezelf­de auteur. Of zijn het ver­schil­len­de schrijf­stij­len die de auteur bezigt en is het vol­ko­men nor­maal dat je meer gechar­meerd kunt zijn van het alter ego van een auteur dan van de auteur zelf? Ten­slot­te, en ook niet geheel onbe­lang­rijk, onder wel­ke auteurs­naam sla je het boek eigen­lijk op (of waar zet je het in je kast wan­neer je geen ebook hebt)? Dat zijn de pro­ble­men die ik heb bij een auteur die boe­ken uit­brengt onder pseu­do­niem.

Vraag 33:
Wat vin­den jul­lie van auteurs die ook onder pseu­do­niem publi­ce­ren?

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 32.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 25 AUGUSTUS

Eer­st naar het zie­ken­huis – 25 augus­tus 2009

Opnieuw een deel­tje uit de Reü­nie-reeks die op Hyves een groot suc­ces was. Hans ont­vlucht vol berouw van zijn slip­per­tje (of is het meer?) met Karin het huis nu vrouw en kin­de­ren weer terug zijn van een week­end­je weg.

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief