50books – vraag 32

Door Peter Pellenaars op 18/08/2013

Van­daag gaan we een test­je uit­voe­ren. Dat doet het altijd wel goed tij­dens de vakan­tie. Lek­ker onder­uit­ge­zakt een aan­tal stel­lin­gen door­ne­men en aan­ge­ven in hoe­ver­re ze op jou van toe­pas­sing zijn.

Ik kwam op het idee door @HellaKuipers die me gis­ter een link door­stuur­de. Of ik nog inspi­ra­tie voor #50books nodig had, was haar vraag. Eer­der zuur­stof, was mijn reac­tie nadat ik net hij­gend en wel terug was gekeerd van een 10 km rond­je ren­nen. Een beet­je later en op adem las ik als­nog de blog­post met de titel: Shit Book Snobs Say: Trans­la­ti­ons. Ofte­wel, de onzin die boeks­nobs ver­kon­di­gen, en wat het voor­al zegt over hen­zelf.

De strek­king van het arti­kel zal dui­de­lijk zijn, en ik ga er hier ver­der ook niet al te veel woor­den aan spen­de­ren. Ieder­een (her)kent wel een boeks­nob en zal mis­schien moe­ten toe­ge­ven op som­mi­ge pun­ten wel iets boeks­nob­be­rigs te heb­ben. In wel­ke mate? Dat gaan we mid­dels de bij­ge­voeg­de lijst met uit­spra­ken hier­on­der eens in kaart bren­gen. Lees ze alle­maal door en turf hoe­veel er op jou van toe­pas­sing zijn.

Wees eer­lijk! En geef daar­na in je blog / reac­tie aan wat jouw sco­re is en wat jij denkt wat dit over jou zegt. Klopt het? Vind je het onzin? Ken je nog meer van deze uit­spra­ken die boeks­nobs regel­ma­tig bezi­gen, en kun je ook aan­ge­ven wat het vol­gens jou echt bete­kent? Aar­zelf niet om aan te geven wan­neer je denkt dat de boeks­nob een uit­ster­vend ras is en beschermd zou moe­ten wor­den omdat het ook een gevaar zou kun­nen zijn voor de ver­dwij­nen­de boek­cul­tuur in het alge­meen.

OK, genoeg intro­duc­tie. Hier vol­gen de uit­spra­ken zoals ze in het oor­spron­ke­lij­ke arti­kel opge­somd ston­den, maar dan voor de han­dig­heid even snel door Goog­le Trans­la­te gehaald, want je hebt vakan­tie of je hebt het niet:

 1. E-rea­ding is niet het ech­te lezen = Ik heb het nodig dat mijn per­soon­lij­ke voor­keu­ren over lezen wor­den geva­li­deerd als de eni­ge juis­te en moreel ver­he­ven manier;
 2. Ik lees alleen boe­ken die een lite­rai­re prijs heb­ben gewon­nen of klas­sie­kers uit de lite­rai­re canon = Ik kan zelf geen oor­deel vor­men;
 3. Boek­blog­gers zijn dode­lijk voor de lite­rai­re kri­tiek! = Ik ben een ver­grij­zen­de blan­ke man in de uit­ge­ve­rij;
 4. Oh, ik heb nog nooit gehoord van dat boek. Het werd zeker niet  bespro­ken in een van de voor­aan­staan­de boe­ken­bij­la­ges = Ik kan zelf geen oor­deel vor­men;
 5. Ik lees geen troep zoals Twi­light Saga / 50 Sha­des / Oprah 's Book Club selec­tie, en ik tweet dit sta­te­ment mini­maal 50 mil­joen keer = Ik pro­beer nog steeds even kramp­ach­tig cool te zijn als toen ik nog op de mid­del­ba­re school zat;
 6. Het boek is altijd beter dan de film, bas­ta! = Ik heb nog nooit The God­fa­ther of The Prin­cess Bri­de gezien en ik ben ook niet leuk op feest­jes;
 7. Rap­mu­ziek is geen poë­zie, daar­voor moet je bij Joni Mit­chell / Bob Dylan / Bel­le and Sebas­ti­an zijn = Ik ben racist;
 8. Ik wei­ger om een ​​e-rea­der te gebrui­ken, want ik hou gewoon van die typische oude boek geur. Men­sen die niet hou­den van die geur zijn geen ech­te lezers = De basis voor mijn favo­rie­te par­fum is schim­mel;
 9. Men­sen die hun boe­ken kopen bij Ama­zon zijn ver­keerd bezig = Ik heb een besteed­baar inko­men dat ver boven modaal ligt en heb een moreel oor­deel over men­sen die dat voor­recht niet heb­ben;
 10. Ik mar­keer nooit pagina's door een hoek­je om te vou­wen, breek nooit een boek open, of eet tij­dens het lezen = Ik heb onre­de­lij­ke ver­wach­tin­gen over hoe graag de men­sen aan wie ik mijn boe­ken nalaat ze eigen­lijk wel wil­len heb­ben;
 11. Ik denk dat het goed is dat som­mi­ge men­sen uber­haupt al lezen = Ik blijf een mening over je vor­men tot­dat jouw lees­ge­drag gelijk is aan dat van mij, hoe­wel het mij­ne altijd veel beter zal zijn dan dat van jou, omdat ik meer boe­ken door blan­ke man­nen geschre­ven heb gele­zen dan jij;
 12. Ik heb geen tv, want dat is zon­de van mijn lees­tijd. Had ik al gezegd ik heb geen tv heb? Hey. Jij daar. Ik heb geen tv! = Ik ben niet zo inte­res­sant. Ook kijk ik ' nachts drie uur Uit­zen­ding gemist of On Demand op mijn lap­top;
 13. Het kan me niet sche­len wan­neer de hoofd­per­soon onsym­pa­thiek is. Het is het pro­za ​​waar het om gaat = Mijn ver­mo­gen om onuit­staan­ba­re eikels te tole­re­ren maakt me beter dan jou, want jij leest natuur­lijk alleen om te ont­snap­pen aan de dage­lijk­se sleur en ellen­de, wat een infe­ri­eu­re manier van lezen is;
 14. Ik lees geen lief­des­ver­ha­len / thril­lers / wes­terns. Ik lees alleen maar ech­te lite­ra­tuur = Kan iemand beves­ti­gen dat ik een vol­was­se­ne ben?
 15. Ik begrijp niet dat vol­was­se­nen nog steeds jeugd­li­te­ra­tuur lezen. Je bent vol­was­sen, dus hoor je boe­ken voor vol­was­se­nen te lezen = Ik hou niet van dan­sen in de regen of ijs­hoorn­tjes of tram­po­li­nes of eigen­zin­nig­heid en mijn strop­das zit te strak.

Net als elke zon­dag ben ik weer erg benieuwd naar jul­lie inzen­din­gen.

Vraag 32:
Hoe hoog scoor jij op de schaal van boeks­nob, en wat zegt dat?

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 31.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 18 AUGUSTUS

Rat – 3 – 18 augus­tus 2012

Een para­no­ï­de gevoel beheer­st me al tij­den. Zijn ze nu wel of niet ver­dwe­nen? Ik weet het nog steeds niet zeker, en die kna­gen­de onze­ker­heid maakt me lang­za­mer­hand gek.

Ant­woord – 18 augus­tus 2010

Soms ver­dwij­nen ze zomaar uit je leven. Of dui­ken ineens weer op. Met ech­te vrien­den weet je het maar nooit.

0

Er zijn 23 reacties:

 1. 18/08/2013Anna schrijft:

  Haha, mis­schien dat ik ergens stie­kem toch aan deze mee­doe ondanks het feit dat ik geen open­baar blog meer heb. Ten­slot­te is het een veel­zeg­gen­de test, hoe­wel ;-)

 2. 18/08/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Leuk! Je kunt altijd nog over­we­gen om je blog­post hier te plaat­sen als gast­blog. Heb ik geen enke­le moei­te mee.

 3. 18/08/2013Anna schrijft:

  Lief van je :-)

 4. 18/08/2013Elisabeth schrijft:

  Ik geloof wel dat ik een snob ben in het dage­lijks leven. Vol­gens jouw lijst­je niet op gebied van boe­ken. :). Een hele gerust­stel­ling.

 5. 18/08/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Niks mis met een snob :-)

 6. 18/08/2013#50books vraag 32 | Carels uitingen schrijft:

  […] maar van sno­bis­me ben ik nooit beticht. Wan­neer ik op zoek ga naar de nieu­we vraag in het kader van #50books dan scrol ik op @petepel’s blog altijd eer­st even naar bene­den, daar staat name­lijk die […]

 7. 18/08/2013Carel schrijft:

  Ik, man van de kor­te blogjes, ben ver­leid tot bijna 1000 woor­den http://wp.me/1T8Qr

 8. 18/08/2013Ruud schrijft:

  Mijn bij­dra­ge staat hier. Vol­gen­de week weer een nor­ma­le 50Boe­ken, graag. De god­schru­we­lij­ke onzin. En ongein!
  http://www.ruudketelaar.nl/?p=3356

 9. 18/08/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Haha, ja dat was een tenen­krom­mend slecht arti­kel wat ik niet voor­bij kon laten gaan. Hele­maal niets voor mij, maar ik was heel benieuwd hoe jul­lie dit zou­den erva­ren.

 10. 18/08/2013Elisabeth schrijft:

  Haha­ha... van zo'n reac­tie geniet ik.

 11. 18/08/2013Heldinne schrijft:

  een half snob­punt­je!
  http://heldenreis.nl/2013/08/een-half-snobpuntje.html

 12. 18/08/2013Niek schrijft:

  Helaas wei­nig sap­pig:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/08/50books-32-volgens-anderen.html

 13. 18/08/2013Martijn schrijft:

  4. Oh, ik heb nog nooit gehoord van dat boek. Het werd zeker niet bespro­ken in een van de voor­aan­staan­de boe­ken­bij­la­ges = Onzin. Ik kan zo wat schrij­vers noe­men die niet bespro­ken zijn in lite­rai­re rubrie­ken die in mijn opi­nie super­goed zijn!

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/08/50-books-vraag-32.html

 14. 18/08/2013Boekensnobisme – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] kan mij moei­lijk bedwin­gen bij het lijst­je met 15 vra­gen die Peter lan­ceer­de van­mor­gen voor het blog­pro­ject #50books. Ben ik een boe­ken­snob of niet? Elke vraag smeekt […]

 15. 18/08/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Nee, ik voel mij abso­luut geen boe­ken­snob. Maar mis­schien roep ik heel hard 'nee', omdat het ant­woord 'ja' is. http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/08/boekensnobisme-50books/

 16. 18/08/2013Debbie Peteri schrijft:

  Het is een heel epis­tel gewor­den. Dus eigen­lijk wat sno­bis­tisch om te ver­lan­gen dat jij het gaat lezen: 

  http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-32/

 17. 18/08/2013Liesbeth schrijft:

  Boeks­nob of geen boeks­nob, het maakt wel wer­ke­lijk niets uit.
  Waar het om gaat is het lezen en daar kan ik intens van genie­ten!
  http://liesbeth5.blogspot.se/2013/08/50books-vraag-32-hoe-hoog-scoor-jij-op.html

 18. 18/08/2013Martha schrijft:

  Ben ik een boe­ken­snob? Het ant­woord is een defi­ni­tief ja/nee ;-)
  http://www.drspee.nl/50books-ben-ik-een-boekensnob/

 19. 19/08/2013Tussen Droom en Daad schrijft:

  Haha­ha, alweer een leu­ke! Som­mi­ge stel­lin­gen waren toch wel een beet­je her­ken­baar voor mij, oep­sie :D

 20. 20/08/2013Peter Pellenaars schrijft:

  En dat durf je hier zo maar toe te geven...

 21. 19/08/2013Mariska schrijft:

  Ik denk dat ik een hal­ve snob ben, haha.. Maar op zich is daar niks mis mee..
  http://downrabbithole.org/2013/08/19/50-books-vraag-32/

 22. 6/01/2014#50books vraag 32 | Plien's boekenblog schrijft:

  […] Vraag 32 Hoe hoog scoor jij op de schaal van boeks­nob, en wat zegt dat? […]

 23. 6/01/2014Plien schrijft:

  Ik ben geen boeks­nob blijkt het uit de boven­staan­de test.
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2014/01/06/50books-vraag-32/

« | »