50books – vraag 31

Door Peter Pellenaars op 11/08/2013

Dit week­end krui­sen de wegen van vele vakan­tie­gan­gers zich zoals elk jaar weer op aller­lei plaat­sen. Vlieg­vel­den, snel­we­gen, sta­ti­ons en havens zul­len ver­ge­ven zijn van groe­pen men­sen die hope­lijk ont­span­nen en relaxed op weg naar huis zijn ter­wijl tege­lij­ker­tijd ande­re groe­pen lich­te­lijk gestres­sed onder­weg zijn naar hun vakan­tie­adres. En velen onder hen sle­pen in hun kiel­zog sta­pels boe­ken met zich mee.

Waarom?

Zou het niet veel han­di­ger zijn wan­neer er over­al op van die door­gangs­plaat­sen ruim­tes zijn waar je een boek kunt uit­zoe­ken om te lezen tij­dens je vakan­tie? Later kun je het boek dan weer bij een ver­ge­lijk­ba­re plek ach­ter­la­ten voor iemand anders en een nieuw boek uit­zoe­ken wan­neer je vakan­tie nog niet is afge­lo­pen. Dit zou zich natuur­lijk niet hoe­ven te beper­ken tot de plaat­sen waar rei­zi­gers een tus­sen­stop maken. Ook hotels en cam­pings zou­den in aan­mer­kin­gen komen.

Enkele voorbeelden die ik zelf ken

Op vlieg­vel­den in de VS meen ik zoiets al gezien te heb­ben. Je koopt  nog wel een gebruikt boek tegen gere­du­ceerd tarief, maar op een ander vlieg­veld kun je het inrui­len tegen een ander exem­plaar. Ten­min­ste, ik meen dat het zo in elkaar stak. Cor­rect me if I'm wrong.

Ook ken ik het feno­meen van book­cros­sing waar je een uit­ge­le­zen exem­plaar ergens kunt ach­ter­la­ten, voor­zien van een soort code. Indien iemand anders het boek ver­vol­gens mee­neemt dan is het de bedoe­ling dat wan­neer hij/zij het boek uit­heeft, dit boek dan niet in de eigen boe­ken­kast zet, maar opnieuw ergens ach­ter­laat. Via inter­net kan men dan aan­ge­ven mid­dels de code waar het boek gevon­den was en waar men het weer heeft ach­ter­ge­la­ten. Dit geeft een extra dimen­sie omdat op deze wij­ze het boek gevolgd kan wor­den in een reis van lezer tot lezer. Som­mi­ge boe­ken gaan zo de hele wereld rond.

Zijn er meer voorbeelden?

En zo zul­len er onge­twij­feld veel meer van dit soort boekruilac­ti­vi­tei­ten zijn waar­van ik hoop dat ze in popu­la­ri­teit zul­len toe­ne­men zodat een boek de kans krijgt meer­de­re keren gele­zen te wor­den en de hoe­veel­heid baga­ge die je anders tij­dens je vakan­tie­trip met je mee moet sle­pen ver­min­dert.

Hoe kij­ken jul­lie hier tegen­aan? Zijn jul­lie bekend met de ver­schil­len­de vor­men van boek­uit­wis­se­ling? En doe je daar wel eens aan mee? Bevalt het of denk je dat het heil­lo­ze pogin­gen zijn het fysie­ke boek popu­lair te hou­den bij het gro­te publiek? Graag zou ik jul­lie erva­rin­gen lezen net als­ook ik wel benieuwd ben naar vakantiefoto's van boe­ken die jul­lie ergens heb­ben gevon­den of die je zelf ergens hebt ach­ter­ge­la­ten.

Vraag 31:
Wie is er bekend met en/of doet mee aan eni­ge vorm van boe­ken­ruil?

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 30.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 11 AUGUSTUS

Meche­len (voor www.vitaal.nl) – 11 augus­tus 2010

Tij­dens een vakan­tie­trip­je naar Meche­len vorm­de zich een uniek con­cept in mijn hoofd. Ter­wijl mijn vrien­din en ik door de uit­ge­stor­ven stra­ten zwier­ven kreeg ik een steeds dui­de­lij­ker beeld voor ogen hoe ik niet alleen deze stad beter onder de aan­dacht kon bren­gen van de geïn­te­res­seer­de toe­rist, maar elke wil­le­keu­ri­ge toe­ris­tische trek­pleis­ter. Maar helaas.

0

Er zijn 14 reacties:

 1. 11/08/2013Martijn schrijft:

  Nadat ik dat boek gele­zen heb, heb ik deze in Shang­hai, in de 'bibli­o­theek' van het hotel, ach­ter­ge­la­ten. Niet dat het een bibli­o­theek was, er ston­den daar wat boe­ken in een hoek­je van de lob­by, net­jes gerang­schikt op hoog­te, dat dan weer wel, waar ik de mij­ne tus­sen heb gezet. Omdat ik niet van de recep­ti­o­nis­te dui­de­lijk kreeg of dat ook een book­cros­sing-plek was – ze sprak geen woord Engels – heb ik uit mijn tas maar mijn laat­ste boek gepakt. [...]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/08/50-books-vraag-31.html

 2. 11/08/2013Heldinne schrijft:

  uit­ge­le­zen houd ik zelf maar uit kan naar de kring­loop
  http://heldenreis.nl/2013/08/wie-is-er-bekend-met-enof-doet-mee-aan-enige-vorm-van-boekenruil.html

 3. 11/08/2013Ruud schrijft:

  Er tus­sen­door gefrom­meld. mijn noor­de­lij­ke bij­dra­ge staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/08/11/50boeken-vraag-31-boekenruil/

 4. 11/08/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Ik doe niet aan rui­len. Zelfs niet een boek dat ik nooit meer zal lezen. Omdat het niet van mij is. Nooit... http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/08/boekenruil-50books/

 5. 11/08/2013Paul van der Werf schrijft:

  Mijn bij­dra­ge en een idee door deze vraag:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-41-boeken-zijn-voor-ons-allemaal/

 6. 12/08/2013Paul van der Werf schrijft:

  PS: ik zag net dat ik enigs­zins op de zaken voor­uit­liep. Dat was een type­fout­je en dit is toch echt mijn ant­woord op vraag 31 ;-)

 7. 11/08/2013Carel schrijft:

  http://wp.me/1T8Qr geen door­slaand suc­ces

 8. 11/08/2013Liesbeth schrijft:

  Het bracht veel teweeg, deze vraag! Een onver­wach­te fiets­tocht die veel lan­ger werd dan gepland én een bibli­o­theek­je!
  http://bit.ly/1cWGuuM

 9. 11/08/2013Martha schrijft:

  Ik wil mijn boe­ken hou­den, lief­ko­zen en niet de pin­da­kaas van de pagina's hoe­ven krab­ben.. – http://s.shr.lc/1bn6XQq

 10. 13/08/2013Niek schrijft:

  Daar word ik blij van: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/08/50books-31-boeken-op-straat.html

 11. 14/08/2013Elisabeth schrijft:

  Ik doe bin­nen­kort mijn spul­len weg. http://www.tussenjouenmij.nl/ik-zoek-een-nieuw-onderkomen-voor-mijn-spullen/

 12. 6/01/2014#50books vraag 31 | Plien's boekenblog schrijft:

  […] Vraag 31 Wie is er bekend met en/of doet mee aan eni­ge vorm van boe­ken­ruil? […]

 13. 6/01/2014Plien schrijft:

  zo even ach­ter­stand weg­wer­ken ;)
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2014/01/06/50books-vraag-31/

 14. 4/02/2014Ik zoek een nieuw onderkomen voor mijn spullen | Tussenjouenmij schrijft:

  […] Deze post is ont­staan door het #50Books pro­ject van Peter Pel­le­naars. Dit is mijn bij­dra­ge op vraag 31. […]

« | »