50books – vraag 30

Door Peter Pellenaars op 4/08/2013

Het zal wel zijn gewee­st omdat ik dicht tegen de IT afde­ling aan werk­te, dat ik enke­le jaren gele­den regel­ma­tig een film­pje door­ge­stuurd kreeg over een help­desk ten tij­de van de Mid­del­eeu­wen. Nu ik het opge­zocht heb voor deze blog­post lig ik weer in een deuk. Eigen­lijk is er van een afstand beke­ken niets komisch aan. Het laat op een tref­fen­de manier zien hoe een 'gebrui­ker van een nieuw sys­teem' door een help­deskme­de­wer­ker gehol­pen wordt. Het hila­rische ele­ment zit 'm in het 'nieu­we sys­teem'. Een boek.

Hoe open je een boek?

Ja, nu kun­nen we er om lachen. Wat is er zo moei­lijk aan het ope­nen van een boek? Maar denk terug aan je eigen erva­rin­gen met het voor de eer­ste keer in gebruik nemen van een nieuw appa­raat of nieu­we soft­wa­re. Wie van ons leest eer­st de gebruiks­aan­wij­zing? Dat schij­nen er maar wei­ni­gen te zijn. Stan­daard gaan velen met­een over tot het indruk­ken van aller­lei knop­jes of het uit­voe­ren van han­de­lin­gen die logisch lij­ken om het aan­ge­schaf­te in bewe­ging te krij­gen. Niet altijd met even­veel gun­stig resul­taat. Bij een vast­lo­per moet als­nog de hand­lei­ding opge­zocht wor­den. Of exter­ne hulp inge­scha­keld wor­den. Van­zelf­spre­kend dus dat dit ooit de eer­ste gebrui­kers van een boek moet zijn over­ko­men.

Alles moet beter

Met het ver­strij­ken der jaren zul je zien dat som­mi­ge appa­ra­ten ver­van­gen gaan wor­den door nieu­we­re ver­sies. Of door com­pleet ande­re tech­no­lo­gie waar­door het ooit zo nut­ti­ge voor­werp geen ande­re waar­de meer heeft dan een nos­tal­gische. Er zal een vol­gen­de gene­ra­tie komen die nooit ken­nis zal maken met zul­ke in onbruik geraak­te zaken. Zeker van­daag de dag waar­in ver­nieu­win­gen elkaar in hoog tem­po opvol­gen kun­nen we dat zelf aan den lij­ve onder­vin­den. De iet­wat oude­ren onder ons zul­len zich inmid­dels best wel wat moei­te moe­ten getroos­ten om aan de opgroei­en­de jeugd uit te leg­gen wat een cas­set­te­band­je of LP is en hoe je het kunt gebrui­ken.

Ook een boek?

Gaat dit ook op voor boe­ken? Komt er een tijd dat we moe­ten uit­leg­gen waar die com­pac­te sta­pel papier op de salon­ta­fel voor bedoeld is? Waar­om er rij­en van die stof­ver­za­me­laars hun tijd staan te ver­doen op een werk­ka­mer waar nie­mand ze meer van­daan haalt? Hoe je ze moet ope­nen?

Ja, ook boeken kunnen beter

Vind je dit vreem­de vra­gen? Ik wel. Tot­dat ik gis­ter een arti­kel las over een fer­vent Kind­le gebrui­ker die zo gewend is geraakt aan het lezen op zijn erea­der dat hij een bepaal­de ver­vreem­ding bij zich­zelf bespeur­de ten opzich­te van boe­ken. Het gaat te ver om te bewe­ren dat hij niet meer wist hoe een boek te gebrui­ken, maar dat zal zijn omdat hij ermee opge­groeid is. De ech­te vraag is ech­ter hoe lang het nog duurt voor­dat de eer­ste gene­ra­tie zich aan­dient die van het elek­tro­nisch lees­plank­je recht­streeks door­scha­kelt naar de erea­der om zo het lezen onder de knie te krij­gen. Zon­der ooit een 'echt boek' in de han­den te nemen.

Wat zeg je?

Vraag 30:
Hoe lang nog voor­dat we niet meer weten hoe een boek te gebrui­ken?

vraag30

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 29.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 4 AUGUSTUS

Vleer­mui­zen – 4 augus­tus 2010

Een groei­end menings­ver­schil over ogen­schijn­lijk iets kleins. En dat boven­op een afre­ke­ning die al had plaats­ge­von­den maar waar­van de toe­dracht niet echt dui­de­lijk wordt.

0

Er zijn 18 reacties:

 1. 4/08/2013Jacob Jan schrijft:

  In de ver­re toe­komst, als er geen wou­den meer zijn op aar­de.

  http://jacobjanvoerman.nl/torenhoog-en-mijlenbreed-antwoord-op-50books-vraag-30/

 2. 4/08/2013Heldinne schrijft:

  waar wou­den zijn als vuur zo heet ... ach wat een onver­ge­te­lijk boek is dat!

 3. 4/08/2013kitty Kilian schrijft:

  ..toren­hoog en mij­len­breed.
  Mijn all time favo­ri­te kin­der­boek. Plus de voor­lo­per en het ver­volg.

 4. 4/08/2013Heldinne schrijft:

  toch maar een bana­nen­doos­vol bewa­ren!
  http://heldenreis.nl/2013/08/hoe-lang-nog-voordat-we-niet-meer-weten-hoe-een-boek-te-gebruiken.html

 5. 4/08/2013Carel schrijft:

  Wat heet ver­dwij­nen? Maar het alter­na­tief is bruik­baar en biedt vele voor­de­len http://wp.me/1T8Qr

 6. 4/08/2013Papieren wereld – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 30 van het blog­pro­ject #50books van Pete­pel. Voor een over­zicht van mijn ant­woor­den op Peters […]

 7. 4/08/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Geen idee of mijn klein­kin­de­ren straks nog weten wat al die din­gen zijn die in de kast bij opa staan.... http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/08/papieren-wereld-50books/

 8. 4/08/2013Martijn schrijft:

  Toch ver­wacht ik dat er nooit een moment komt dat we boe­ken niet meer gebrui­ken [...]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/08/50-books-vraag-30.html

 9. 4/08/2013Ruud schrijft:

  Die van­mij staat hier. Vast de noor­de­lijks ooit geschre­ven. http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/08/04/50boeken-week-30-boeken-lezen-zonder-gebruiksaanwijzing/

 10. 4/08/2013Liesbeth schrijft:

  Een wereld die niet weer weet waar­voor een boek is?
  Ik mag hopen dat ik die niet meer mee maak!
  http://bit.ly/1b50NUT

 11. 4/08/2013Mariska schrijft:

  Wat een leuk ini­ti­a­tief! Ik ga ze ook beant­woor­den op mijn blog, en ik ga je vol­gen! Leuk leuk! :)

 12. 4/08/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Hal­lo Maris­ka, wees wel­kom!
  Mooi dat je ook besmet bent geraakt door het #50books virus. Zorg dat je een lin­kje plaatst onder de blogvraag waar jij een ant­woord bij geschre­ven hebt, dan kun­nen we daar komen lezen.
  Indien je ook nog op twit­ter zit, laat dat ook weten, dan kan ik je blog pro­mo­ten.

 13. 4/08/2013Martha schrijft:

  Hier is mijn bij­dra­ge voor deze keer. http://www.drspee.nl/50books-papier-hier/. Voor­spel­len is las­tig, maar ik pro­beer het toch, naar ana­lo­gie van de LP. ;)

 14. 5/08/2013Torenhoog en mijlenbreed antwoord op 50books vraag 30 | Jacob Jan Voerman schrijft:

  […] is mijn ant­woord op 50 books, vraag 30 van […]

 15. 10/08/2013Niek schrijft:

  Mijn ant­woord op deze toch wel wat las­ti­ge vraag omdat het zo bui­ten mijn bele­vings­we­reld ligt.
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/08/50books-30-onvergetelijk.html

 16. 10/08/2013Paul van der Werf schrijft:

  Het boek gaat nooit ver­lo­ren
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-30-het-boek-gaat-nooit-verloren/

 17. 11/08/2013Debbie Peteri schrijft:

  "Zoveel moge­lijk blij­ven voor­le­zen, men­sen! Want alleen dan garan­deer je dat de jeugd op blijft groei­en met boe­ken!"

  http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-30/

 18. 15/09/2013Plien schrijft:

  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/09/15/50books-vraag-30/

« | »