50books – vraag 29

Afge­lo­pen week ging het in #blog­praat over blog­gen tij­dens je vakan­tie. Blijf je als blog­ger door­gaan met het pos­ten van nieu­we stuk­ken of neem je een peri­o­de van rust nu het gros van je lezers mis­schien ook wel elders is? De ant­woor­den waren zoals altijd geva­ri­eerd wat het deel­ne­men aan #blog­praat altijd weer zo leuk maakt. Zelf gaf ik aan dat juist tij­dens de vakan­tie­pe­ri­o­de ik door­ga met blog­gen. Niet alleen omdat er vol­doen­de lezers zijn die niet op vakan­tie gaan of kun­nen, maar ook omdat ik blog­gen als ont­span­ning zie. Een hob­by waar ik het lief­ste iede­re dag invul­ling aan zou wil­len geven. Maar het lukt me veel­al niet om op door­de­week­se werk­da­gen de inspi­ra­tie te vin­den om een in mijn ogen accep­ta­be­le blog­post op te leveren. Ik heb me er bij neer­ge­legd dat het niet te for­ce­ren valt.

Maar zodra ik enke­le dagen aan­een vrij ben van werk, dan gaat het brui­sen en fon­ke­len in mijn hoofd. Dan komen de ver­ha­len. Krij­gen de alle­daag­se indruk­ken de ruim­te zich te ont­wik­ke­len. Weet ik ze om te vor­men tot een lees­baar geheel. De blog­pro­duc­tie gaat omhoog in plaats van omlaag. Dat doet vakan­tie met mij.

Zo zal de vakan­tie ook een bepaald effect heb­ben op ons lees­ge­drag. De een gaat meer lezen omdat er ein­de­lijk tijd voor is, ter­wijl de ander de vrije dagen aan­grijpt om actief bezig te zijn en de boe­ken even­tjes de boe­ken laat. Of wat men door­gaans leest maakt een ver­an­de­ring door. Nu eens geen licht­voe­tig gen­re maar ste­vi­ge kost. Ten­min­ste voor de een. De ander gaat ver­lek­kerd de opge­spaar­de sta­pel thril­lers of chick­lit te lijf onder het genot van een heer­lij­ke cock­tail. En wat te den­ken van de erea­der die ein­de­lijk op zijn waar­de wordt geschat nu de de kof­fers zo goed als vol zit­ten maar er toch ook nog iets te lezen moet wor­den mee­ge­no­men. Tijd om over te stap­pen?

Wat doet de vakan­tie­pe­ri­o­de met jul­lie? Zien jul­lie merk­baar ver­schil in wat en hoe je leest wan­neer een­maal die dagen van gro­te leeg­te en vrije invul­ling zijn aan­ge­bro­ken? Wij­ken jul­lie af van gebaan­de paden? Vor­men die weken een uit­zon­de­ring door­dat je veel meer of min­der leest dan nor­maal? Ande­re boe­ken dan nor­maal? En hoe ervaar je dat? Als een bevrij­ding waar­naar je hun­ke­rend uit­kijkt? Een te kort durend ver­blijf in het gedroom­de boe­ken­pa­ra­dijs?  Of een rust­ge­ven­de pau­ze weg uit de boe­ken?

Mocht je tijd en zin heb­ben tij­dens de vakan­tie, laat ons dan weten wat jouw ant­woord is op de #50books vraag van deze week:

Vraag 29:
Wat heeft de vakan­tie­pe­ri­o­de voor effect op je lees­ge­drag?

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 28.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 28 JULI

Ori­ën­ta­tie – 28 juli 2012

Som­mi­ge men­sen zijn de weg kwijt zon­der dat ze het door­heb­ben. Hoe breng je ze dat aan het ver­stand zon­der dat het al te rauw op hun dak valt? Maar, nog belang­rij­ker, hoe zorg je er voor dat ze niet opnieuw gaan ver­dwa­len?

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief