50books – vraag 28

Door Peter Pellenaars op 21/07/2013

Nog tien­tal­len pagina's en dan pas weet je hoe het afloopt. De span­ning wordt bij elke vol­gen­de zin ver­der opge­voerd. Gaan ze elkaar krij­gen? Weten ze uit han­den van de ach­ter­vol­gers te blij­ven? Zul­len ze het raad­sel ont­ra­fe­len? Je hebt een ech­te page­tur­ner in han­den. De cliff­han­gers rij­gen zich aan­een en doen je hart regel­ma­tig enke­le sla­gen over­slaan. Meer dan anders ben je je niet meer bewust van je omge­ving. Je kof­fie staat onaan­ge­roerd koud te wor­den. Al enke­le keren heb­ben de kin­de­ren gezeurd over wat er van­avond gege­ten gaat wor­den. Geen tijd! Dit. Boek. Moet. Uit!

En dan betre­den ze dat don­ke­re woud. Met prach­ti­ge vol­zin­nen weet de auteur elke boom tot leven te roe­pen. Een eigen ver­haal te geven. Maar jij bent niet geïn­te­res­seerd in bomen. Je wilt alleen maar één ding: weten hoe het afloopt. Dus sla je onge­dul­dig de pagina's om tot je ziet waar de beschrij­ving over is en de actie ver­der gaat. In hoog tem­po lees je ver­der. Op naar de vol­gen­de cliff­han­ger. Je onder­drukt de vrees dat het boek toch niet met een open ein­de zal ein­di­gen want daar zit je hele­maal niet op te wach­ten. Dat zou een dom­per van jewel­ste zijn. Maar eer­st door­le­zen, door­le­zen, door­le­zen.

Zo zal het je de rest van het boek ver­gaan. Jach­tig lezen en bij tijd en wij­le het over­slaan van stuk­ken tekst die als ver­tra­gend wor­den erva­ren. Die teveel aflei­den. Voor je gevoel de snel­heid uit het voort­ra­zen­de tem­po halen. Niets toe­voe­gen aan het ver­haal.

Maar is dat wel zo? Had de auteur niet eer­der een bepaal­de bedoe­ling bij dit door­bre­ken van de span­nings­boog? Wel­ke ver­bor­gen laag drei­gen we over het hoofd te zien bij het negeren van hele alinea's die door ons inge­schat wor­den als niet ter zake doen­de? Is het niet beter om mee te gaan in het rit­me wat de schrij­ver voor ogen had toen hij zijn ver­haal aan het papier toe­ver­trouw­de? Ons te laten lei­den aan de hand van hem die als eni­ge over­zicht heeft over de gehe­le com­po­si­tie?

Waar­om die haast? Van­waar het onge­duld om vaak geneigd te zijn door te bla­de­ren wan­neer de uit­wei­din­gen te lang door mean­de­ren? Of heb je daar geen last van? Vind jij het juist heer­lijk om gere­geld mee­ge­no­men te wor­den in een lang­zaam voort­kab­be­len­de stroom van woor­den? Ervaar je het als onder­deel van het gro­te­re geheel? Accep­teer je de func­tie die het heeft ondanks dat het je nog niet dui­de­lijk is wel­ke pre­cies?

Wat doe jij? Of weet je nu niet meer waar ik het over heb omdat je de voor­gaan­de alinea's weer eens hebt over­ge­sla­gen om snel bij dat­ge­ne te zijn waar het hier elke zon­dag om gaat?

Vraag 28:
Sla je wel eens stuk­ken tekst over omdat ze niet boei­end (lij­ken te) zijn?

vraag28

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 27.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 21 JULI

Hup Zoe­te­melk! – 21 juli 2009

Een terug­blik op vroe­ger, toen mijn opa en ook zijn broer nog leef­den. Hoe zou het zijn om de scha­duw van een broer te leven die bij ieder­een bekend is? Dat is iets wat ik me vaak heb afge­vraagd, maar wat ik nooit aan mijn opa zelf heb voor­ge­legd.

0

Er zijn 17 reacties:

 1. 21/07/2013Heldinne schrijft:

  Eigen­lijk zou je boe­ken waar­in je stuk­ken over­slaat, niet eens moe­ten lezen.
  http://heldenreis.nl/2013/07/sla-je-wel-eens-stukken-tekst-over-omdat-ze-niet-boeiend-lijken-te-zijn.html

 2. 21/07/2013Ruud schrijft:

  Iets over boe­ken lezen en over­slaan, geloof ik. Dat staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/07/21/50boeken-week-28-overslaan-van-test/

 3. 21/07/2013Carel schrijft:

  de eeu­wi­ge strijd tus­sen onge­duld en zelf­be­heer­sing http://wp.me/p1T8Qr-MJ

 4. 21/07/2013Martijn schrijft:

  [...] Laatst las ik een boek waar de recen­sies van zei­den dat de eer­ste drie­hon­derd blad­zij­den wel weg­ge­schrapt moch­ten wor­den. Toch las ik deze en daar ben ik ook erg blij mee [...]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/07/50-books-vraag-28.html

 5. 21/07/2013Rianne schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/07/50books-vraag-28/
  Ik sla geen woord over.. zon­de, want stel dat...?

 6. 21/07/2013Overslaan – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  [...] je zomaar een stuk in een boek over­slaan? Van natu­re ben ik geneigd een boek te ope­nen en bij het begin te begin­nen. Een boek hoort nu [...]

 7. 21/07/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Waar­om zou je niet een stuk­je mogen over­slaan? Een goed boek kan dat best heb­ben... http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/07/overslaan-50books/

 8. 21/07/2013Martha schrijft:

  Waar­om ik nooit stuk­jes over­sla in boe­ken: http://www.drspee.nl/50books-de-spanningsboog-inkorten/

 9. 22/07/2013Eef schrijft:

  Nor­maal gespro­ken sla ik niet zo snel stuk­ken over in een boek, maar in dit boek kón ik niet anders!
  http://www.evelynehermans.nl/ring-a-dol-dillo-50books/

 10. 22/07/2013Liesbeth schrijft:

  Nee, ben veel te blij dat ik weer kan lezen!
  http://bit.ly/1bFmL3N

 11. 22/07/2013Fokke schrijft:

  Nee. Ik lees een boek van begin naar eind. Als ik neig tot over­slaan bete­kent dat dat het boek mij niet (meer) boeit, en dan sla ik het niet over, maar dicht. http://foxxblok.blogspot.nl/2013/07/50books-vraag-28.html

 12. 23/07/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/07/50books-vraag-28.html
  Ja ik doe nog steeds mee.

 13. 27/07/2013Niek schrijft:

  Nog net voor de vol­gen­de nieu­we vraag:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/07/50books-28-van-voor-naar-achter-van.html

 14. 28/07/2013Monique (@Weerzinwekkend) schrijft:

  Haha, ja, dat doe ik wel eens. Oók bij dit blog inder­daad. Maar ik weet pre­cies goed te scan­nen, want ik wist nog exact waar je het over had toen ik bij de vraag aan­kwam ;-).

 15. 15/09/2013#50books vraag 28 | Plien's boekenblog schrijft:

  […] Vraag 28 Sla je wel eens stuk­ken tekst over omdat ze niet boei­end (lij­ken te) zijn? […]

 16. 15/09/2013Plien schrijft:

  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/09/15/50books-vraag-28/

 17. 24/02/2014Paul van der Werf schrijft:

  Stuk­jes over­slaan?
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-28-stukjes-overslaan/

« | »