50books – vraag 26

Nu we over de helft van de 50books vra­gen zijn, vind ik het weer eens een goed moment om er een lezers­vraag bij te halen. Deze keer kies ik voor een vraag van Karin Win­ters. Zij vroeg zich al ergens in febru­a­ri af hoe lezers bij­hou­den wel­ke boe­ken ze al gele­zen heb­ben. De vraag stond onder­aan één van haar inzen­din­gen van #50books blog­posts, wel­ke ik ech­ter niet zo 1, 2, 3 kan terug­vin­den. Geluk­kig heb ik een lijst­je aan­ge­legd van lezers­vra­gen. Want hoe zou ik het anders moe­ten bij­hou­den?

Heb­ben jul­lie een onfeil­baar geheu­gen? Hou­den jul­lie lijst­jes bij? Maken jul­lie gebruik van sites zoals Good­reads om je lees­ge­schie­de­nis vast te leg­gen? Of is het iets wat van­zelf­spre­kend is? Dat je altijd wan­neer je de titel van een boek hoort, of een boek open­slaat, dat je weteen weet dat je het al eer­der gele­zen hebt. Een her­ken­ning die zich ogen­blik­ke­lijk opdringt zon­der dat je daar iets voor moet doen?

Het ant­woord intri­geert mij ook, zeker van­we­ge het feit dat zoveel uit­ge­ve­rij­en de (in mijn ogen) kwa­lij­ke gewoon­te heb­ben om dezelf­de titel in de loop der jaren regel­ma­tig opnieuw uit te geven, maar dan vaak in een nieuw jas­je waar­door je gaat twij­fe­len aan jezelf. Ook het opne­men van een oud ver­haal in een nieu­we bun­del kan ver­war­rend wer­ken. Althans, ik heb daar last van. Ben even gedes­o­ri­ën­teerd en moet gecon­cen­treerd een aan­tal pagina's door­le­zen voor­dat ik het soms pas zeker weet. Mis­schien dat met de komst van het ebook aan deze prak­tij­ken een ein­de komt. Ik kan me ten­min­ste moei­lijk voor­stel­len dat het­zelf­de boek opnieuw ter down­lo­ad wordt aan­ge­bo­den alleen omdat het een nieu­we kaft heeft. Mag ik hopen.

Vraag 26:
Hoe hou­den jul­lie bij wel­ke boe­ken je al gele­zen hebt?

vraag26goodreads

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 25.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief