50books – vraag 26

Door Peter Pellenaars op 7/07/2013

Nu we over de helft van de 50books vra­gen zijn, vind ik het weer eens een goed moment om er een lezers­vraag bij te halen. Deze keer kies ik voor een vraag van Karin Win­ters. Zij vroeg zich al ergens in febru­a­ri af hoe lezers bij­hou­den wel­ke boe­ken ze al gele­zen heb­ben. De vraag stond onder­aan één van haar inzen­din­gen van #50books blog­posts, wel­ke ik ech­ter niet zo 1, 2, 3 kan terug­vin­den. Geluk­kig heb ik een lijst­je aan­ge­legd van lezers­vra­gen. Want hoe zou ik het anders moe­ten bij­hou­den?

Heb­ben jul­lie een onfeil­baar geheu­gen? Hou­den jul­lie lijst­jes bij? Maken jul­lie gebruik van sites zoals Good­reads om je lees­ge­schie­de­nis vast te leg­gen? Of is het iets wat van­zelf­spre­kend is? Dat je altijd wan­neer je de titel van een boek hoort, of een boek open­slaat, dat je weteen weet dat je het al eer­der gele­zen hebt. Een her­ken­ning die zich ogen­blik­ke­lijk opdringt zon­der dat je daar iets voor moet doen?

Het ant­woord intri­geert mij ook, zeker van­we­ge het feit dat zoveel uit­ge­ve­rij­en de (in mijn ogen) kwa­lij­ke gewoon­te heb­ben om dezelf­de titel in de loop der jaren regel­ma­tig opnieuw uit te geven, maar dan vaak in een nieuw jas­je waar­door je gaat twij­fe­len aan jezelf. Ook het opne­men van een oud ver­haal in een nieu­we bun­del kan ver­war­rend wer­ken. Althans, ik heb daar last van. Ben even gedes­o­ri­ën­teerd en moet gecon­cen­treerd een aan­tal pagina's door­le­zen voor­dat ik het soms pas zeker weet. Mis­schien dat met de komst van het ebook aan deze prak­tij­ken een ein­de komt. Ik kan me ten­min­ste moei­lijk voor­stel­len dat het­zelf­de boek opnieuw ter down­lo­ad wordt aan­ge­bo­den alleen omdat het een nieu­we kaft heeft. Mag ik hopen.

Vraag 26:
Hoe hou­den jul­lie bij wel­ke boe­ken je al gele­zen hebt?

vraag26goodreads

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 25.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Er zijn 20 reacties:

 1. 7/07/2013Carel schrijft:

  als mijn geheu­gen me niet in de steek laat .... http://wp.me/p1T8Qr-LR

 2. 7/07/2013Suzanna schrijft:

  Je hebt van Moles­ki­ne spe­ci­a­le boek­jes waar je je elzen boe­ken in op kunt schrij­ven. Zelfs wel­ke druk je hebt gele­zen en er is ruim­te voor je eigen "com­men­taar" over het boek. Voor­al leuk om ook nog eens terug te lezen en je hebt gelijk al je gele­zen boe­ken bij elkaar.

 3. 9/07/2013Elisabeth schrijft:

  Dat klinkt wel leuk. Ik ben gek op opschrijf­boek­jes. Alleen heb ik zomaar het ver­moe­den dat het geen goed­koop boek­je is. Dat heb ik er dan weer niet voor over.

 4. 7/07/2013Heldinne schrijft:

  boe­ken zijn als boter­ham­men
  http://heldenreis.nl/2013/07/hoe-houden-jullie-bij-welke-boeken-je-al-gelezen-hebt.html

 5. 7/07/2013Lijstjes zijn leuk - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over boe­ken die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De 26ste vraag was: Hoe hou­den jul­lie bij wel­ke boe­ken je al gele­zen [...]

 6. 7/07/2013Ruud schrijft:

  Bij­hou­den? Admi­ni­stre­ren? Lijst­jes? Vraag 26... Staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/07/07/50boeken-week-26-bijhouden-van-gelezen-boeken/

 7. 7/07/2013Bijhouden wat ik gelezen heb – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  [...] hou je bij wat je gele­zen hebt? Dat is van­daag de 26e vraag van Pete­pels blog­pro­ject #50books. Mijn ant­woord: niet. Ik hou geen lijst­jes bij met de ver­mel­ding [...]

 8. 7/07/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Ik hou niet bij wat ik gele­zen heb, maar zou wel bij moe­ten hou­den wel­ke boe­ken ik al in huis heb... http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/07/bijhouden-wat-ik-gelezen-heb-50books/

 9. 7/07/2013Martijn schrijft:

  Kor­te ant­woord: (bijna) niet.

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/07/50-books-vraag-26.html

 10. 7/07/2013Niek schrijft:

  Daar is ie:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/07/50books-26-joepie-lijstjes.html

 11. 7/07/2013Fokke schrijft:

  Ik heb een boe­ken­kast en een boe­ken­schrift. http://foxxblok.blogspot.nl/2013/07/50books-vraag-26.html

 12. 7/07/2013Martha schrijft:

  Bij­hou­den van lijst­jes. Ja zeker wel! http://www.drspee.nl/50books-lijstjes-in-goodreads/

 13. 12/07/2013Liesbeth schrijft:

  Op het nip­per­tje nog gelukt! En lijst­jes? Nee hoor!
  http://bit.ly/1ayzrtp

 14. 13/07/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/07/50booksvraag-26.html

 15. 13/07/2013Rianne schrijft:

  Helaas niet :(
  http://www.ikkeonline.nl/2013/07/50books-vraag-25/

 16. 14/07/201350books – vraag 27 - petepel - geef ons heden ons dagelijks blog… schrijft:

  [...] Klik hier voor vraag 26. [...]

 17. 17/07/2013Roy schrijft:

  Onge­veer twee jaar gele­den heb ik mijn eer­ste, voor­zich­ti­ge schre­den gezet in de wereld die digi­taal lezen heet. Tot die tijd had ik geen lijst­jes nodig omdat mijn boe­ken­kast de vol­maak­te weer­ga­ve was van mijn lees­ver­le­den. Sinds mijn stu­den­ten­tijd had ik mij name­lijk voor­ge­no­men geen boek meer te lenen, ook niet in de bibli­o­theek, maar om elk boek, dat ik wil­de lezen, aan te schaf­fen.
  Dat heeft er voor gezorgd dat de boe­ken­kast een pro­mi­nent onder­deel is gewor­den van de inrich­ting van mijn woning.
  Maar ja....dat digi­ta­le lezen kreeg, en heeft, mij gegre­pen. Sinds mijn eer­ste voor­zich­ti­ge stap­pen lees ik nu slechts nog op mijn Kind­le e-rea­der. Ik heb geen 'echt' boek meer gekocht/gelezen.
  En sinds­dien heb ik dus ook een lijst­je. Ik gebruik, zoals zove­len, Good­reads ( http://www.goodreads.com/friend/i?i=LTM2MDA3NTc1ODc6MzU5 ).

  Omdat ik bemerk­te dat ik steeds min­der las heb ik janu­a­ri 2011 heb besluit geno­men dan toch ein­de­lijk eens een goed voor­ne­men te pro­be­ren. Van­af dat moment lees ik (mini­maal) één boek per week. En ook dit levert een lijst­je op: http://1boekperweek.blogspot.nl/

 18. 15/09/2013Plien schrijft:

  vol­gen­de
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/09/15/50books-vraag-26/

 19. 21/02/2014Paul van der Werf schrijft:

  Mijn – ver­traag­de – ant­woord op vraag 26:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-26/

 20. 3/05/2014#50books: lijstjes in Goodreads | Drspee schrijft:

  […] Vraag 26 in het #50books ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars: Hoe hou­den jul­lie bij wel­ke boe­ken je al gele­zen hebt? Lijst­jes dus. Op deze vraag is wat mij betreft maar één ant­woord moge­lijk: Good­reads! Dit is dan het kor­te ant­woord. Maar ik zou mezelf niet zijn als ik niet een lan­ger ant­woord op deze vraag had. […]

« | »