50books – vraag 25

Door Peter Pellenaars op 30/06/2013

Dit jaar ga ik vijf­tig wor­den. Ik dacht altijd dat deze 'mijl­paal' net zo ach­te­loos gepas­seerd zou gaan wor­den gelijk elke ver­jaar­dag die er aan voor­af ging. Toch moet ik toe­ge­ven dat ik er meer mee bezig ben dan ver­wacht. Ik blik terug. Ik ben me meer bewust van tijd dan anders. Het is niet zo dat een groei­end besef van ver­gan­ke­lijk­heid me dreigt te ver­lam­men. Eer­der is het de tijd die ik al heb gebruikt. Wat heb ik daar mee gedaan? Waar is het aan opge­gaan? Ergens heb ik altijd de vol­le over­tui­ging gehad (en die heb ik nog steeds) dat ik heel oud ga wor­den. En nu komt steeds vaker de vraag terug wat ik met die zee van tijd ga doen.

Om gevoel te krij­gen voor de omvang van de toe­komst die nog voor me ligt, kijk ik dus regel­ma­tig terug naar mijn ver­le­den. De jaren lij­ken op het eer­ste gezicht voor­bij gevlo­gen te zijn. Maar wan­neer je er lan­ger bij stil­staat dan komen de her­in­ne­rin­gen met steeds meer detail tevoor­schijn. Niet alleen de mooie, ook de trieste gebeur­te­nis­sen. Alles wat je gevormd heeft tot wat je van­daag bent.

Wat me opvalt is dat aan veel van die spe­ci­a­le momen­ten in je leven een voor­werp is ver­bon­den. Net als­of het een soort geheu­gen­dra­ger is. Een exter­ne schijf met alleen die ene her­in­ne­ring (of set van her­in­ne­rin­gen). Een oud hor­lo­ge van je groot­va­der. De toe­gangs­kaart­jes voor de ten­toon­stel­ling waar je haar de eer­ste keer hebt ont­moet. Half ver­ga­ne voet­bal­sok­ken als tast­baar bewijs aan een spor­tief leven. Onbe­wust bouw je aan een ver­za­me­ling muse­um­stuk­ken die meest­al alleen voor jezelf van onschat­ba­re waar­de zijn. Het valt je zwaar om daar afstand van te doen. Het zijn niet 'zomaar din­gen', ze ver­te­gen­woor­di­gen belang­rij­ke fases in je leven die anders mis­schien ver­ge­ten zou­den zijn geraakt.

Ook boe­ken heb­ben die eigen­schap om meer te kun­nen zijn dan 'slechts' de dra­ger van het ver­haal door de schrij­ver. Ze bren­gen je terug naar de tijd wan­neer je het kocht, van wie je het kreeg, wan­neer je het las, waar je het las, wat het met je deed toen je het las. Boe­ken zijn zoveel meer dan een ver­za­me­ling pagina's vol let­ters bij elkaar gehou­den door een kaft. Lees hier een wil­le­keu­rig maar daar­om niet min­der indruk­wek­kend voor­beeld van hoe twee levens een geza­men­lij­ke levens­loop kre­gen van­we­ge een boek.

Wat me bij mijn nieu­we #50books vraag brengt:

Vraag 25:
Welk boek heeft voor jou een bij­zon­de­re bete­ke­nis gekre­gen?

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 24.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 30 JUNI

Het ang­stig voor­recht – 30 juni 2009

Pijn­lij­ke mis­ver­stan­den alom bij de poging om een gedicht te ont­ra­fe­len. En dat alle­maal om dat ik 'voor­ge­recht' las in plaats van 'voor­recht'. Waar­na het niet meer goed kwam tus­sen mij en het gedicht.

~ ~ ~

0

Er zijn 20 reacties:

 1. 30/06/2013Carel schrijft:

  ik biecht het nu eer­lijk op, dat had ik eer­der moe­ten doen http://wp.me/p1T8Qr-L8

 2. 30/06/2013Heldinne schrijft:

  San­ne van Havel­te en Etty Hil­le­s­um
  http://heldenreis.nl/2013/06/welk-boek-heeft-voor-jou-een-bijzondere-betekenis-gekregen.html

 3. 30/06/2013Martijn schrijft:

  Ik geloof dat ik negen jaar was toen ik voor het eer­st van dit ver­haal leer­de en heb die­zelf­de avond nog in de bibli­o­theek gevraagd naar het boek. De vrien­de­lij­ke bibli­o­the­ca­res­se liep met me mee naar het boek en leg­de het in mijn han­den. [...]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/06/50-books-vraag-25.html

 4. 30/06/2013Ruud schrijft:

  Mijn boe­ken staan. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/06/30/op-de-helft/

 5. 30/06/2013Jacob Jan schrijft:

  Ik heb wel een ant­woord, en het is niet één boek.
  Mijn ant­woord is ook nog eens niet vol­le­dig.
  Ik ga mijn ant­woord ver­tel­len in mijn the­a­ter. Daar lees ik klei­ne stuk­je voor uit de boe­ken die mijn leven ver­an­der­den.
  Niet alle, want dan zou ik niks anders doen dan voor­le­zen op het podi­um.
  Een selec­tie. Een selec­tie die past bij het ver­haal.
  Zal ik ze ver­klap­pen?
  Gra­pes of wra­th – John Stein­beck
  Atlas shrug­ged – Ayn Rand
  De broers Kara­ma­zov – Dovsto­je­vs­ki
  Aan de ande­re kant van de deur – Ton­ke Dragt
  Toren­hoog en mij­len­breed – Ton­ke Dragt.

  en dan sla ik er nog zo veel over . . .

 6. 30/06/2013Liesbeth schrijft:

  Het was geen boek maar een heel klein ver­haal­tje!
  http://liesbeth5.blogspot.nl/2013/06/vraag-25-welk-boek-heeft-voor-jou-een.html

 7. 30/06/2013#50books (25): Een spoor van betekenissen | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek heeft voor jou een bij­zon­der bete­ke­nis gekre­gen? [...]

 8. 30/06/2013Sam schrijft:

  Voor­al 'Der Spie­gel im Spie­gel' van Michael Ende

  http://tistje.com/2013/06/30/50books-25-een-spoor-van-betekenissen/

 9. 30/06/2013Martha schrijft:

  Een mooie her­in­ne­ring aan mijn vader en onze geza­men­lij­ke voor­lief­de voor fan­ta­sy :) http://www.drspee.nl/50-books-in-de-ban-van-een-boek/

 10. 1/07/2013Eef schrijft:

  Ein­de­lijk de tijd om mee te doen! Hier is hij, de ver­bor­gen geschie­de­nis bit.ly/11aKq8j

 11. 1/07/2013Eef schrijft:

  O, de link hier­bo­ven doet het niet... hier nog­maals: http://www.evelynehermans.nl/de-verborgen-geschiedenis-50books/

 12. 7/07/201350books – vraag 26 - petepel - geef ons heden ons dagelijks blog… schrijft:

  [...] Klik hier voor vraag 25. [...]

 13. 7/07/2013#50books vraag 25: de vraag die ik oversla - Blog 2 schrijft:

  [...] loop ech­ter een week­je ach­ter met vraag 25 (Welk boek heeft voor jou een bij­zon­de­re bete­ke­nis gekre­gen?) en dat komt voor­al omdat ik vori­ge [...]

 14. 7/07/2013Raymond schrijft:

  De vraag die ik over­sla http://rsnijders.info/blog2/2013/07/07/50books-vraag-25-de-vraag-die-ik-oversla/

 15. 7/07/2013Niek schrijft:

  Het was even zoe­ken maar dan toch:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/07/50books-25-ontgroeid-maar-niet-vergeten.html

 16. 7/07/2013Fokke schrijft:

  Dat kan maar 1 boek zijn: Bij nader inzien van J.J. Vos­kuil. http://foxxblok.blogspot.nl/2013/07/50books-vraag-25_3878.html

 17. 11/07/2013Novelle schrijft:

  http://www.schrijfscherven.blogspot.nl/2013/07/50booksvraag-25.html

 18. 13/07/2013Rianne schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/07/50books-vraag-25/
  Mijn eer­ste inge­ving was toch weer de beste..

 19. 15/09/2013Plien schrijft:

  Hier is mijn bij­dra­ge :)
  Beet­je laat.

  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/09/15/50books-vraag-25/

 20. 24/12/2013Paul van der Werf schrijft:

  Mijn bij­dra­ge:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-25-paul-en-zijn-basis/

« | »