50books – vraag 24

Afge­lo­pen vrij­dag begon de zomer. Over het zomer­weer ga ik het hier niet heb­ben. Wel over de zomer­va­kan­tie. Dè tijd van het jaar dat veel men­sen een lijst­je maken van boe­ken die ze van plan zijn te gaan lezen. Natuur­lijk doet #50books hier ook aan mee. We gaan samen het ultie­me over­zicht samen­stel­len van boe­ken die deze zomer niet mogen ont­bre­ken in de vakan­tie­ba­ga­ge. Hoe we dat gaan doen? Heel sim­pel.

Schrijf een blog over dat ene boek dat je zelf per se wil gaan lezen tij­dens de komen­de vakan­tie­pe­ri­o­de.

Is het de onver­mij­de­lij­ke best­sel­ler die ieder­een gele­zen schijnt te heb­ben en waar je toch wel nieuws­gie­rig naar bent gewor­den? Is het een cadeau dat je spe­ci­aal opzij gelegd hebt om onge­stoord van te kun­nen genie­ten op het strand of voor je tent­je? Of is het een boek dat je al eer­der las en nu opnieuw weer eens wil gaan lezen omdat het die extra aan­dacht ver­dient? Kort­om, er zijn dui­zend-en-één boe­ken te ver­zin­nen maar ik vraag je om er slechts met een­tje op de prop­pen te komen. Jouw keu­ze die onze lijst bij­zon­der gaat maken. De #50books zomer­lees­lijst! Die we ver­vol­gens dan ook met z'n allen zul­len gaan lezen. Toch?

Vraag 24:
Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2013?

PS: De #50books zomer­lees­lijst 2013 heb ik een apart plaatsje in het hoofd­me­nu gege­ven zodat je alle inzen­din­gen net­jes onder elkaar ziet.

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 23.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief