50books – vraag 23

Door Peter Pellenaars op 16/06/2013

Sinds ik in 2011 ein­de­lijk uit de kast kwam kijk ik nog maar spo­ra­disch voet­bal. De enke­le keer dat de tv hier aan staat en ik me al zap­pend ver­baas waar­om we nog een abon­ne­ment heb­ben stuit ik natuur­lijk wel eens op een voet­bal­wed­strijd. Wat me iede­re keer weer opvalt is het com­men­taar. Het hangt van cli­chés aan elkaar. Het­zelf­de geldt voor de ver­sla­gen in de krant. Mag 'het pot­je' dan onvoor­spel­baar ver­lo­pen zijn, de nabe­schou­wing op schrift is dat zel­den of nooit. Ik keek er dan ook niet van op toen ik een tijd gele­den las dat er een pro­gram­ma ont­wik­keld was om op basis van voet­bal­uit­sla­gen, het bij­be­ho­ren­de sco­re­ver­loop en samen­vat­tin­gen in de krant, auto­ma­tisch nieuws­be­rich­ten te gene­re­ren voor nieuw gespeel­de wed­strij­den. Nie­mand die het ver­schil merkt.

Het zou zo maar kun­nen dat Phi­lip M. Par­ker ach­ter dit pro­gram­ma zit. Wat? Jul­lie ken­nen deze veel­schrij­ver niet? Noch­tans heeft hij al 200.000 titels gepu­bli­ceerd, en wie weet zijn er tij­dens dit schrij­ven weer enke­le bij­ge­ko­men. Hoe hij dat doet? Net zoals bij die wed­strijd­ver­sla­gen. Een gepa­ten­teerd pro­gram­ma zoekt op inter­net naar rech­ten­vrije tek­sten op basis van een voor­af bepaald sja­bloon en stelt daar boe­ken uit samen. Dat kun­nen cita­ten­ver­za­me­lin­gen zijn, (puzzel)woordenboeken of macro-eco­no­mische trend­ana­ly­ses, maar ook medische hand­lei­din­gen. Non-fic­tie dus.

De vol­gen­de stap ech­ter was poë­zie. Inmid­dels claimt Par­ker dat er al zo'n 1,3 mil­joen gedich­ten op zijn naam staan. Geschre­ven door 'Eve', een ander pro­gram­ma wat hij spe­ci­aal voor dit doel ont­wik­keld heeft. Aller­lei gen­res zijn door hem ver­zon­nen om de geau­to­ma­ti­seer­de gedich­ten te kun­nen cate­go­ri­se­ren. Zijn ze ook goed?

Do you think one of them is Sha­ke­spe­a­re?” he was asked.
“No,” he said. “Only becau­se I haven’t done son­nets yet.”
[The New York Times]

Het is slechts een kwes­tie van tijd en dan zal hij zich aan de fic­tie gaan wagen. Het reeds over­wel­di­gen­de aan­bod van nieu­we romans die elke dag ver­schijnt, zal hoogst­waar­schijn­lijk ver­dub­beld wor­den wan­neer Par­ker out­put gaat gene­re­ren. Boe­ken­kas­ten zul­len niet meer in staat zijn om alleen al de ver­za­me­ling Par­kers te kun­nen opslaan. Laat staan dat iemand zijn oeu­vre geheel tot zich kan nemen.

Wat bete­kent dit voor de lite­ra­tuur? Is een auto­ma­tisch samen­ge­stel­de tekst te beschou­wen als een echt boek? En zo niet, waar­om dan niet? Moet het per se geschre­ven zijn door een per­soon in plaats van door een com­pu­ter­pro­gram­ma? Maar wat nu als het samen­ge­stel­de boek opge­bouwd is uit ech­te tek­sten geschre­ven door ech­te men­sen? Is een boek geen boek meer wan­neer men de hoofd­stuk­ken door elkaar hus­selt? Of is het nog steeds een boek, maar dan een slecht (of mis­schien wel een beter) boek? Is het echt onmo­ge­lijk om een com­pu­ter een tekst te laten pro­du­ce­ren die niet alleen lees­baar is, maar zelfs zin­ne­prik­ke­lend mooi van com­po­si­tie en plo­top­bouw? Wan­neer zoveel schrij­vers (on)bewust gebrui­ken van aller­lei (aan­ge­leer­de) tech­nie­ken, dan moet het voor een pro­gram­meur toch haal­baar zijn om dit uit vele romans te des­til­le­ren? Hoe erg kan dat zijn zolang het een boek ople­vert dat de lite­rai­re maat­sta­ven kan door­staan?

Wat vind jij?

Vraag 23:
Kun­nen com­pu­ters fic­tie schrij­ven?

PS: Van­zelf­spre­kend heb ik dit stuk­je tekst zelf geschre­ven...

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 22.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Er zijn 25 reacties:

 1. 16/06/2013Heldinne schrijft:

  Fic­tie? Ja. Lite­ra­tuur? Mwah. http://heldenreis.nl/2013/06/kunnen-computers-fictie-schrijven.html

 2. 16/06/2013Schrijven op de automatische piloot | Tussenjouenmij schrijft:

  [...] Deze post is ont­staan door het #50Books pro­ject van Peter Pele­naar. Dit is mijn bij­dra­ge op vraag 23. [...]

 3. 16/06/2013Elisabeth schrijft:

  http://www.tussenjouenmij.nl/persoonlijk/schrijven-op-de-automatische-piloot/

 4. 16/06/2013Carel schrijft:

  wie ver­zint zoiets? http://wp.me/p1T8Qr-JZ

 5. 16/06/2013Martijn schrijft:

  Fic­tie? Nee dus. Non Fic­tie? Dat doen ze al.

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/06/50-books-vraag-23.html

 6. 16/06/2013Liesbeth schrijft:

  Een com­pu­ter is net een spiek­brief­je!
  http://liesbeth5.blogspot.nl/2013/06/50books-vraag-23-kunnen-computers.html

 7. 16/06/2013Jacob Jan schrijft:

  http://jacobjanvoerman.nl/kan-een-computer-een-boek-schrijven-vraag-23-van-50books/

 8. 16/06/2013Ruud schrijft:

  Nee, in 670+ woor­den. Dat staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/06/16/50boeken-week-23-geautomatiseerde-fictie/

 9. 16/06/2013#50books vraag 23: Dat had mijn computer beter kunnen schrijven! - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over boe­ken die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De 23ste vraag was: Kun­nen com­pu­ters fic­tie [...]

 10. 16/06/2013Computer als schrijver – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  [...] Deze blog is mijn reac­tie op vraag 23 van Pete­pels #50books: Kun­nen com­pu­ters fic­tie schrij­ven? Elke zon­dag lan­ceert Peter Pel­le­naars [...]

 11. 16/06/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Kan een com­pu­ter een mens eve­na­ren? Ik geloof er niks van. Wel kun­nen men­sen op com­pu­ters romans schrij­ven. Ik denk dat dit die boe­ken wel­de­ge­lijk beïn­vloedt: http://www.hendrik-jandewit.nl/2012/07/annihilate-bij-de-dood-van-gerrit-komrij/

 12. 16/06/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Ver­keer­de link... Dit is de juis­te: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/06/computer-als-schrijver-50books/

 13. 16/06/2013#50books (23): Bricoleur automatique | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Kun­nen com­pu­ters fic­tie schrij­ven? [...]

 14. 16/06/2013Sam schrijft:

  Mis­schien gebeurt het al. Ik zie zel­den samen­hang in nieu­we boe­ken en de gebruik­te schrijf­tech­nie­ken zijn erg door­zich­tig gewor­den. Geen uit­ge­ve­rij die het ons zal zeg­gen. Een leven­de schrij­ver is immers de beste mar­ke­ting-tech­niek.

  http://tistje.com/2013/06/16/50books-23-bricoleur-automatique/

 15. 16/06/2013Martha schrijft:

  Mijn nicht­je heeft meer fan­ta­sie in haar lin­ker­pink dan de groot­ste com­pu­ter ter wereld. Zegt deze trot­se tan­te ;-) http://www.drspee.nl/50books-deel-23-computers-en-fictie/

 16. 17/06/2013kan een computer een boek schrijven? vraag 23 van #50books | Jacob Jan Voerman schrijft:

  [...] dit is ant­woord op een vraag van @petepels #50books [...]

 17. 17/06/2013fictie | Sis de robot schrijft:

  [...] Pel­le­naars vraagt zich op zijn blog af of com­pu­ters fic­tie kun­nen schrij­ven. Dat lijkt me dui­de­lijk! Zodra een com­pu­ter taal kan [...]

 18. 17/06/2013Sis de robot schrijft:

  Als een robot taal kan gebrui­ken, kan hij ook fic­tie schrij­ven. Kijk maar naar mij, zou ik zeg­gen. Wat ik schrijf op mijn blog, is voor een deel ver­zon­nen... http://sisderobot.wordpress.com/2013/06/16/fictie/

 19. 18/06/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/06/50booksvraag-23.html
  Een com­pu­ter draait op getal­len......

 20. 20/06/2013Fokke schrijft:

  Kun­nen com­pu­ters fic­tie schrij­ven? Dat valt niet uit te slui­ten.....
  http://foxxblok.blogspot.nl/2013/06/50books-vraag-23.html

 21. 23/06/2013Rianne schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/06/50books-vraag-23/

 22. 26/06/2013Niek schrijft:

  Het leu­ke van later ant­woor­den is dat ik nu in een keer al die ande­re ant­woor­den kan gaan lezen:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/06/50books-23-geen-emotie.html

 23. 4/08/2013Paul van der Werf schrijft:

  Mijn bij­dra­ge staat hier:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-23/

 24. 15/08/2013Plien schrijft:

  En zo begin ik met een inhaal­slag ;)
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/08/15/50books-vraag-23/

 25. 18/02/2014#50books deel 23: Computers en fictie - Drspee schrijft:

  […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week vraag 23: kun­nen com­pu­ters fic­tie schrij­ven? […]

« | »