50books – vraag 22

Door Peter Pellenaars op 9/06/2013

Stel er belt iemand aan je voor­deur. Je bent thuis en je doet open. Bui­ten staat een vrien­de­lijk kij­ken­de man van mid­del­ba­re leef­tijd. Hij komt met een aan­bod wat jij als ware boek­lief­heb­ber niet kunt afslaan. Elke vrij­dag­avond een nieu­we best­sel­ler in de brie­ven­bus voor de helft van de nor­ma­le aan­koop­prijs. Moge­lijk indien vol­doen­de klan­ten zich aan­mel­den en omdat de boe­ken niet in Neder­land wor­den gedrukt maar in een lage lonen­land. Het klinkt je als aan­ne­me­lijk in de oren. Zon­der veel naden­ken teken je een for­mu­lier. Die­zelf­de avond maak je nog het ver­schul­dig­de bedrag over voor de eer­ste tien weken.

Daar­na hoor je niets meer.

Je bent er inge­tuind. De man is een oplich­ter. Zijn geld ver­dient hij door via aller­lei ver­ge­lijk­ba­re acties als hier­bo­ven beschre­ven, goed­ge­lo­vi­ge bur­gers het geld uit de por­te­mon­nee te pra­ten zon­der ooit aan zijn ver­plich­tin­gen te vol­doen. Op deze manier heeft hij een kapi­taal ver­gaard. Tot­dat hij op een dag opge­pakt wordt. Een rechts­zaak volgt maar er valt wei­nig bij hem te halen. Al het geld is allang weer uit­ge­ge­ven aan drank, vrou­wen en gok­ken. Een cel­straf volgt die hij plichts­ge­trouw uit­zit.

Daar­na schrijft hij er een boek over.

Gaat het niet vaak zo? Iemand doodt zijn part­ner en schrijft er een boek over. Iemand neemt onaan­vaard­ba­re risico's met het beleg­gings­ka­pi­taal dat hij voor een bank beheert, ver­lie­st daar­door vele mil­joe­nen en schrijft er een boek over. Iemand pleegt pla­gi­aat met zijn weten­schap­pe­lijk werk en schrijft er een boek over. Iemand ont­voert een ander iemand, wordt gepakt en schrijft er een boek over. Kort­om, iemand begaat een over­tre­ding, komt voor even­tjes in de belang­stel­ling van de media (afhan­ke­lijk van de groot­te van de mis­daad) en stee­vast wordt hem gevraagd zijn erva­rin­gen op schrift te stel­len. Vaak tegen een uiter­st lucra­tief bedrag. Bij vol­doen­de suc­ces volgt dan vaak ook nog de wel­haast plicht­ma­ti­ge ver­fil­ming. Mis­daad loont, zo lijkt het.

Stel je bent opge­licht door de man uit het inlei­den­de ver­haal.
Zou je zijn boek kopen?

Stel je bent niet opge­licht door de man uit het inlei­den­de ver­haal.
Zou je zijn boek kopen?

Wie van jul­lie heeft er moei­te mee om een boek te kopen waar­in iemand ver­slag doet van een mis­stap uit zijn leven? Valt dit te ver­ant­woor­den ten opzich­te van even­tu­e­le slacht­of­fers? Spek je zo de kas van de voor­ma­lig over­tre­der die inmid­dels zijn straf heeft uit­ge­ze­ten? Zijn er gra­da­ties te onder­schei­den? Is het min­der erg wan­neer het slechts een oplich­tings­zaak betreft, maar wan­neer er fysiek en/of psy­chisch geweld is gebruikt dan kan het niet meer? Of gaat dit te ver, en vind je dat mis­da­den alleen beschre­ven mogen wor­den door een onpar­tij­di­ge ver­slag­ge­ver. Niet door de per­soon die de mis­daad zelf begaan heeft. Of maakt het niet uit wie er over schrijft, zolang het geld van de boek­ver­koop ver­vol­gens maar naar de slacht­of­fers en/of nabe­staan­den gaat.

Wat vin­den jul­lie?

Vraag 22:
In hoe­ver­re heb je moei­te met boe­ken waar­in iemand ver­telt over zijn eer­der gepleeg­de over­tre­din­gen?

PS: Ik kreeg n.a.v. deze vraag een link door @Heidy opge­stuurd over een ont­voer­der die door de rech­ter gedwon­gen wordt af te zien van publi­ca­tie van zijn boek. Het is dus blijk­baar niet van­zelf­spre­kend dat het zomaar mag.

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 21.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Er zijn 23 reacties:

 1. 9/06/2013Heldinne schrijft:

  Ik heb daar vre­se­lijk moei­te mee, en wel hier­om en hier­om en hier­om en hier­om en hier­om … http://heldenreis.nl/2013/06/boevenboeken.html

 2. 9/06/2013Martijn schrijft:

  [...] Bij dat boek stond ik niet stil over wat er gebeur­de, ik werd adem­loos in de wraak mee­ge­zo­gen. [...]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/06/50-books-vraag-22.html

 3. 9/06/2013Carel schrijft:

  Geef mij maar een gefan­ta­seer­de mis­daad­ro­man http://wp.me/p1T8Qr-Jn

 4. 9/06/2013Ruud schrijft:

  Mijn fou­ten staan. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/06/09/50boeken-aflevering-22-foute-schrijvers-lees-je-die/

 5. 9/06/2013Woensdag gehaktdag – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  [...] 22e vraag van #50books. Ik loop gena­de­loos ach­ter. Daar­om sluit ik gewoon aan bij de vraag die van­daag [...]

 6. 9/06/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Een waar­ge­beurd ver­haal waar­bij de schrij­ver zijn gelijk pro­beert te halen, is niet aan mij besteed. Geef mij maar pure lite­ra­tuur. Ik lees lie­ver is dat gebeurd had kun­nen zijn, dan dat het echt gebeurd is. http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/06/woensdag-gehaktdag-50books/

 7. 9/06/2013Debbie Peteri schrijft:

  Als er iets goeds uit voort­komt, dan heb ik er geen moei­te mee: http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-22/

 8. 9/06/2013Martha schrijft:

  Pure wal­ging: http://www.drspee.nl/50books-deel-22-ode-aan-het-overspel/

 9. 10/06/2013#50books (22): Een ‘(te) waargebeurd’ verhaal | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: In hoe­ver­re heb je moei­te met boe­ken waar­in iemand ver­telt over zijn eer­der gepleeg­de over­tre­din­gen? [...]

 10. 10/06/2013Sam schrijft:

  Soms lees ik het graag, om inzicht te krij­gen in het den­ken van zo iemand. Voor mij telt voor­al of het goed geschre­ven is en of het me aan­spreekt. Soms kan dat heel goed mee­val­len (en stiekm hou ik wel van smeui­ge details). Als het alleen maar opschep­pe­rij is natuur­lijk niet. Maar uit­ein­de­lijk is de waar­de van het boek wat een idi­oot er voor geeft. 

  http://tistje.com/2013/06/09/50books-22-een-te-waargebeurd-verhaal/

 11. 10/06/2013Liesbeth schrijft:

  Het stel­de me voor een dilem­ma! Waar­om de ene moord wel en de ande­re niet?
  http://bit.ly/14sqTiz

 12. 10/06/2013Inge schrijft:

  Het maakt mijns inziens nog wel uit of iemand de mis­daad pleegt met het idee er daar­na een boek over te schrij­ven, of dat iemand in een boek terug­kijkt op de mis­daad die hij ooit – toen hij nog niet aan het boek dacht – pleeg­de. In het laat­ste geval lees ik het boek wel.

 13. 11/06/2013Novelle schrijft:

  Boe­ken gaan in je wonen en zul­ke gast blief ik niet in mijn hoofd
  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/06/50booksvragenvraag-22-beantwoord.html

 14. 11/06/2013Fokke schrijft:

  Klein gebrek geen bezwaar: http://foxxblok.blogspot.com/2013/06/50books-vraag-22.html

 15. 15/06/2013Monique (@Weerzinwekkend) schrijft:

  Haha, wat een 'stel-situ­a­tie'. Zo'n oplich­ting zou ik niet zo inte­res­sant vin­den om over te lezen, maar anders: yes I would. Omdat ik wil wéten. ;-)

 16. 16/06/2013#50books vraag 22: Zolang je maar goed vertelt mag een boek ook door rottige mensen geschreven zijn - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over boe­ken die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De 22ste vraag was: In hoe­ver­re heb je moei­te met boe­ken waar­in iemand ver­telt over zijn eer­der gepleeg­de [...]

 17. 16/06/2013Raymond schrijft:

  Zo lang je er maar goed en mooi over kunt ver­tel­len. Maar dat is bepaald niet van­zelf­spre­kend http://rsnijders.info/blog2/2013/06/16/50books-vraag-22/

 18. 17/06/2013Rianne schrijft:

  Een later­tje.. http://www.ikkeonline.nl/2013/06/50books-vraag-22/

 19. 24/06/2013Niek schrijft:

  Las­tig om niet opvoed­kun­dig met het vin­ger­tje te gaan zwaai­en bij deze vraag maar ik geloof dat het gelukt is: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/06/50books-22-spelen-voor-het-volk.html

 20. 1/08/2013Paul van der Werf schrijft:

  Hier is mijn ant­woord op deze vraag:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-22/

 21. 15/08/2013Plien schrijft:

  en nog een
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/08/15/50books-vraag-22/

 22. 14/09/2013In hoeverre heb je moeite met boeken waarin iemand vertelt over zijn eerder gepleegde overtredingen? | Linda Linea Recta schrijft:

  […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

 23. 14/09/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Beter laat dan nooit!
  Ik heb er vre­se­lijk veel moei­te mee duss
  http://www.linda-linea-recta.nl/in-hoeverre-heb-je-moeite-met-boeken-waarin-iemand-vertelt-over-zijn-eerder-gepleegde-overtredingen/

« | »