50books – vraag 20

Het enor­me ver­koop­suc­ces vorig jaar van '50 Sha­des of Grey' zal nie­mand ont­gaan zijn. De boe­ken waren in elke boek­han­del in hoge sta­pels voor­ra­dig. Ze vlo­gen als war­me brood­jes over de toon­bank. Ieder­een moest dat boek heb­ben, zo leek het. Zelf stond ik een keer op het vlieg­veld in Bir­ming­ham voor mijn terug­reis naar NL na een work­shop in Lei­ces­ter. Dit ver­trek viel samen met een mas­sa­le uit­tocht van zowat alle jeugd uit de ver­re omge­ving omdat de vakan­tie­pe­ri­o­de was aan­ge­bro­ken. Met stom­me ver­ba­zing zag ik van­uit mijn posi­tie in het res­tau­rant in de wacht­ruim­te hoe echt elke jon­ge­re van het vrou­we­lijk geslacht de tocht naar de boek­win­kel maak­te om een eigen exem­plaar (vaak zelfs de com­ple­te tri­lo­gie) aan te schaf­fen als vakan­tie­lec­tuur.

Maar ook op de e-rea­der was het een ver­koop­hit. Ergens las ik dat van­we­ge het sek­su­e­le karak­ter en de expli­cie­te SM pas­sa­ges veel lezers de voor­keur gaven aan juist een e-book. Zeker wan­neer men het boek niet thuis las maar in de open­baar­heid, zoals in de bus of trein. Dan is zo'n ano­nie­me omslag wel han­dig. Nie­mand die ziet wat je leest. Geen gedoe meer met het vin­den van een pas­sen­de omslag van een ander boek om je hei­me­lij­ke genoe­gens voor de bui­ten­we­reld te ver­ber­gen. Want niet ieder­een hoeft te weten wel­ke boe­ken je soms leest. Toch?

Wat me brengt op de vraag van deze week. Wel­ke boe­ken lees jij wel eens waar­voor je je eigen­lijk schaamt. Die je pas leest wan­neer het huis leeg is en nie­mand je kan zien. Boe­ken waar­mee je niet gezien wil wor­den. Boe­ken waar­van je nooit zal toe­ge­ven dat je ze leest. Maar je leest ze wel. Stie­kem. Jouw 'guil­ty plea­su­re'.

Durf jij ze hier voor #50books wel te open­ba­ren? Of zit de schaam­te te diep?

Vraag 20:
Wel­ke boe­ken lees je stie­kem omdat je je er eigen­lijk voor schaamt?

guiltypleasure

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 19.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 26 MEI

Ver­lei­ding – 26 mei 2012

In de trein zag ik haar zit­ten. Zou ik dur­ven con­tact met haar te maken?

Wel­kom zomer­zon – 26 mei 2010

We kla­gen alle­maal graag over het weer en dat het nooit goed genoeg is. Maar je weet pas hoe goed het was wan­neer je het mist.

Sleet­se Lot­je – 26 mei 2002

Onze trou­we vier­voe­ter sleept zich nog steeds held­haf­tig door het leven.

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief