50books – vraag 19

Door Peter Pellenaars op 19/05/2013

Gere­geld krijg ik een uit­no­di­ging om lid te wor­den van een lees­club. Eigen­lijk is dat al zo sinds ik 'actief' lees. De opzet vari­eert nogal eens. Bij de ene groep wordt er vol­gens een strak sche­ma een voor­af geko­zen boek gele­zen en geza­men­lijk bespro­ken. Een ande­re groep kiest meer voor een infor­me­le aan­pak waar tij­dens de vrij­blij­ven­de bij­een­kom­sten gekeu­veld wordt over de boe­ken die men gele­zen heeft. Wel­ke vorm ook geko­zen wordt, het geeft de 'een­za­me' lezer een kans om met ande­re lief­heb­bers lees­er­va­rin­gen te delen in een veel­al gemoe­de­lij­ke omge­ving. Het is van alle tij­den en zal zolang er boe­ken gele­zen wor­den ook wel niet ver­dwij­nen.

Deze lees­clubs, die in de mees­te geval­len uit­groei­en tot ech­te vrien­den­clubs waar de acti­vi­tei­ten niet beperkt blij­ven tot het lezen en bespre­ken van boe­ken maar waar o.a. uit­stap­jes naar sig­neer­ses­sies op de agen­da staan, zijn er tegen­woor­dig ook onli­ne. Door op een bepaal­de tijd in te log­gen voor een geza­men­lij­ke chat­ses­sie wordt het agen­da­tech­nisch wat mak­ke­lij­ker gemaakt om mee te doen omdat reis­tij­den e.d. ver­val­len. Spreekt men een geza­men­lij­ke taal, dan is afstand hele­maal geen pro­bleem en kan men aan­slui­ten bij een inter­na­ti­o­naal gezel­schap. De moge­lijk­he­den zijn wel­haast onbe­perkt. Net zoals het aan­tal (onli­ne) lees­clubs wat bestaat.

Het kan dus haast niet anders dan dat er onder de #50books vol­gers ook lees­club­le­den zijn. Toch? Wel, laat het ons weten wan­neer je lid bent van zo'n club en maak ons enthou­si­ast waar­om wij dit voor­beeld zou­den moet vol­gen. Wat mis­sen we? Wat maakt het zo leuk? En waar­om springt de lees­club waar­van jij lid bent er tus­sen­uit ten opzich­te van de rest? Maak gebruik van deze moge­lijk­heid om je favo­rie­te lees­club in het zon­ne­tje te zet­ten. Doe aan leden­wer­ving nu je het podi­um krijgt.

Maar natuur­lijk kun je ook hier je afkeer uit­spre­ken tegen­over het feno­meen van deze lees­clubs. Waar­om jij nooit van je leven lid zou wor­den. Of waar­om het ooit lid zijn gewee­st je zo slecht is beval­len. Ook dat kan.

Zoals elke week ben ik weer benieuwd naar jul­lie ver­ha­len. En ik beloof jul­lie dat ook mijn lees­club­er­va­rin­gen (want die heb ik) hier gedeeld gaan wor­den. Maar daar­voor nog even geduld, want ik moet nog aan vraag 7 begin­nen.

Vraag 19:
Wie is er lid van een (onli­ne) lees­club?

P.S.: Ik vraag me nu plot­se­ling af of #50books ook niet een soort van lees­club aan het wor­den is...

50booksleesclub

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 18.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Er zijn 25 reacties:

 1. 19/05/2013Niek schrijft:

  Weer eens wat anders, met zijn allen tege­lij­ker­tijd het­zelf­de boek lezen:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/05/50books-19-de-wereld-leest-een-boek.html

 2. 19/05/2013Carel schrijft:

  Daar moet je dan maar zin en tijd voor heb­ben http://wp.me/p1T8Qr-I1

 3. 19/05/2013Ruud schrijft:

  Mijn ant­woord staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/05/19/50boeken-week-19-lidmaatschap-boekenclubs/

 4. 19/05/2013Elisabeth Derogee schrijft:

  Samen met @Meiryems ben ik onlangs de @Onlineleesclub gestart. Voor­na­me­lijk van­we­ge mijn eigen behoef­te. Het moet nog vorm krij­gen. Het is nog niet naar mijn zin. We heb­ben wel ideeen. 

  Het idee van een chat­ses­sie, vind ik wel erg leuk. Die ken­de ik nog niet. Moch­ten er men­sen hier komen die zich wil­len aan­slui­ten, dan zijn ze van har­te wel­kom!

 5. 19/05/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Mis­schien kun je hier een link plaat­sen naar je onli­ne­lees­club web­si­te. Wie weet zorgt het voor extra bezoe­kers.

 6. 19/05/2013Inge schrijft:

  Ik heb nu twee keer mee­ge­daan met de Boek­blog­gers Lees­club (zie http://boeklover.wordpress.com/boekbloggers-leesclub/), en dat vond ik heel tof. Boek­re­cen­sies lezen van een roman die je zelf goed bestu­deerd hebt vind ik inte­res­san­ter dan een recen­sie van een boek dat je (nog) niet kent.

 7. 19/05/2013Heldinne schrijft:

  wie weet een fij­ne lees­club in Gro­nin­gen? http://heldenreis.blogspot.nl/2013/05/wie-is-er-lid-van-een-online-leesclub_19.html

 8. 19/05/2013Heldinne schrijft:

  kom er nu dus ach­ter dat er "onli­ne lees­club" stond, sor­reee!

 9. 22/05/2013Heldinne schrijft:

  hij staat nu hier! http://heldenreis.nl/2013/05/wie-is-er-lid-van-een-online-leesclub.html

 10. 19/05/2013Elisabeth Derogee schrijft:

  Wie gein­te­res­seerd is om mee te lezen met een onli­ne lees­club: http://www.onlineleesclub.com.

 11. 19/05/2013Martha schrijft:

  Mijn bij­dra­ge waai­ert uit van lees­clubs naar ver­plicht lezen naar mini-aan­val op de oude grij­ze heren van de lite­rai­re canon: http://ow.ly/lbbUu

 12. 19/05/2013#50books (19): Samen (Apart) Lezen | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Wie is er lid van een (onli­ne) lees­club? [...]

 13. 19/05/2013Sam schrijft:

  Lie­ver toch gewoon lezen dan in een groep. 

  http://tistje.com/2013/05/19/50books-19-samen-apart-lezen/

 14. 19/05/2013Novelle schrijft:

  Mijn ant­woord staat er ook dames en heren.
  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/05/vraag-19-van-50books.html

 15. 20/05/2013Martijn schrijft:

  Euhm... drie ant­woor­den ook goed?

  - Nee
  – Ja, kort
  – Ja, op 'mijn' manier

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/05/50-books-vraag-19.html

 16. 20/05/2013Rianne schrijft:

  Hier onbe­kend met lees­club­jes: http://www.ikkeonline.nl/2013/05/50books-vraag-19/

 17. 20/05/2013Paul van der Werf schrijft:

  Mijn ant­woord op deze vraag:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-19/

 18. 24/05/2013Liesbeth schrijft:

  Hier mijn ant­woord van­uit Zwe­den! http://bit.ly/10WQLSn

 19. 26/05/2013#50books vraag 19: georganiseerd lezen is niet mijn ding - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De negen­tien­de vraag deze keer was: Wie is er lid van een (onli­ne) [...]

 20. 26/05/2013Raymond schrijft:

  Ik trek nog net niet de ver­ge­lij­king tus­sen geor­ga­ni­seerd lezen en geor­ga­ni­seer­de mis­daad. Maar het scheelt wei­nig.

  http://rsnijders.info/blog2/2013/05/26/50books-vraag-19-georganiseerd-lezen-is-niet-mijn-ding/

 21. 26/05/2013Plien schrijft:

  En hier is mijn bij­dra­ge :)
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/05/26/50books-vraag-19/

 22. 20/06/2013Gezamenlijk een boek lezen is niets voor mij - schrijft:

  [...] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter [...]

 23. 20/06/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Ben met een inhaal­slag bezig ;)
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/gezamenlijk-een-boek-lezen-is-niets-voor-mij/

 24. 8/08/2013Heldinne schrijft:

  mijn­tes staat nu hier: http://heldenreis.nl/2013/05/wie-is-er-lid-van-een-online-leesclub.html

 25. 22/12/2013Gezamenlijk een boek lezen is niets voor mij | Linda Linea Recta schrijft:

  […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

« | »