50books – vraag 17

"The hor­ror! The hor­ror!" De ope­ning van de vori­ge vraag zou ook zomaar van toe­pas­sing kun­nen zijn op de vraag van van­daag. Vele boek­lief­heb­bers gru­we­len name­lijk van hoe som­mi­ge lezers met hun boe­ken omgaan. De kaft 'knak­ken' zodat het boek beter open blijft lig­gen, een blad­zij­de vou­wen om mak­ke­lijk te zien waar je bent geble­ven, een aan­te­ke­ning in de kant­lijn maken, tekst mar­ke­ren, het zijn alle­maal zaken die voor de een de nor­maal­ste zaak zijn ter­wijl de ander bijna een beroer­te krijgt bij de aan­blik van zulk een 'bescha­digd' boek. Nu ben ik nog steeds niet gewend aan de komst van de ebook rea­der, maar onte­gen­zeg­ge­lijk één groot voor­deel is toch wel dat je digi­taal een boek 'te lijf kunt gaan' zon­der dat het resul­taat iemand van slag zou moe­ten bren­gen. Het onte­gen­zeg­ge­lijk gro­te­re nadeel vind ik ech­ter dat je het boek niet fysiek in je han­den kunt nemen. Geen karak­te­ris­tie­ke geur. Niet het rit­se­len­de geluid wan­neer je een blad­zij­de omslaat. Weg is het tast­ba­re gevoel dat je over de helft bent en rich­ting het ein­de aan het lezen bent. Alle­maal rede­nen die mij voor­lo­pig nog niet doen over­stap­pen.

Dus blijf ik zit­ten met mijn boe­ken. Plan­ken en dozen vol. Wel­ke ik beschouw als gebruiks­ar­ti­ke­len met intel­lec­tu­e­le inhoud. Van alle exem­pla­ren die ik in mijn bezit heb zijn er dui­zen­den of meer in omloop. Er is wei­nig unieks aan mijn ver­za­me­ling. Wat is er tegen om tij­dens het lezen dan her en der een streep­je te zet­ten bij een mooie pas­sa­ge? Of een vouw­tje bij waar ik ben geble­ven? Zelf heb ik daar niet zo'n moei­te mee, maar hoe den­ken jul­lie daar­over? Hoe gaan jul­lie om met boe­ken? Is het hei­lig­schen­nis om bij­voor­beeld al je naam op het voor­blad te ver­mel­den, of vind je dat alles kan, zolang het boek maar intact blijft? Ten­slot­te is het jouw eigen­dom. Toch?

Laat het ons weten en plaats een link naar je blog bij de reac­ties. Veel schrijf­ple­zier!

Vraag 17:
Hoe behan­del jij je boe­ken?

vraag17

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 16.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief