50books – vraag 16

Door Peter Pellenaars op 28/04/2013

"The hor­ror! The hor­ror!" Een zin die altijd door mijn hoofd speelt wan­neer ik iets lees of zie wat me angst aan­jaagt. Het is een soort bezwe­ring gewor­den (een­tje die ik zelfs wel eens hard­op uit moet spre­ken voor het juis­te effect) om mezelf tij­de­lijk los te ruk­ken van het ver­schrik­ke­lijks wat ik denk dat staat te gebeu­ren.

Wat ik bij mezelf bespeur is dat door de jaren heen ik meer moei­te heb om bepaal­de soor­ten 'grie­zel­werk' te lezen. Nog steeds heb ik geen enkel pro­bleem met het bete­re 'over the top' hak- en steek­werk. Op de een of ande­re manier staat dit te ver af van de wer­ke­lijk­heid zoals ik die ervaar. Ik zal niet snel een mes of bijl ter hand nemen om iemand anders van enke­le lede­ma­ten te ont­doen. Ook boe­ken waar­in vam­piers, zom­bies, en weet ik wat voor gedroch­ten uit de onder­we­reld hun opwach­ting maken, deren me niet.

Nee, de pro­ble­men komen wan­neer de gebeur­te­nis­sen zich meer in het hoofd gaan afspe­len. Wan­neer de scheids­lijn tus­sen wat echt is en wat droom/nachtmerrie is, onge­merkt door elkaar gaan lopen. Dan komt het dich­ter­bij. Kruipt het onder de huid. Dan zou het toch zomaar kun­nen dat de hoofd­per­soon op een dag wak­ker wordt met het bebloe­de mes nog in de han­den. Zon­der te weten wat er is voor­ge­val­len. Omdat je zelf niet meer 'in con­trol' bent. Dat vind ik eng. Daar­om zoek ik die boe­ken op. Om te grie­ze­len bij de gedach­te alleen al dat het mij ook zou kun­nen over­ko­men. De hor­ror...

Wel­ke boe­ken lees jij het lief­st om jezelf eens flink de stui­pen op het lijf te jagen? Wan­neer moet je dan het boek even dicht­slaan, een tijd­je weg­leg­gen voor­dat je weer ver­der durft te lezen? En waar­om zoek je het boek daar­na toch weer op om ver­der te gaan? Of heb je dit hele­maal niet? Lees je alles wat los en vast zit, hoe angst­aan­ja­gend ook. Of ben jij iemand die z'n Water­loo is tegen­ge­ko­men bij een spe­ci­fiek boek, en gestopt is met het lezen van span­nen­de boe­ken? Het kan alle­maal, en ik ben benieuwd naar jul­lie erva­rin­gen.

Vraag 16:
Welk boek kreeg je bijna niet uit­ge­le­zen omdat het je de stui­pen op het lijf joeg?

 vraag16

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 15.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Er zijn 23 reacties:

 1. 28/04/2013Ruud schrijft:

  Ant­woord 16 staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/04/28/50boeken-week-16-eng-boek/

 2. 28/04/2013Heldinne schrijft:

  The Hor­ror! Deze vraag had ik al beant­woord!
  http://heldenreis.blogspot.nl/2013/04/welk-boek-kreeg-je-bijna-niet.html

 3. 28/04/2013Martijn schrijft:

  [...] en ja, mis­schien heb ik daar­na een keer vaker onder het bed geke­ken, deed de lam­pen in alle kamers aan voor­dat ik naar bin­nen stap­te en ver­ze­ker­de me ervan dat er echt water uit de kraan kwam voor­dat ik het dronk [...]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/04/50-books-vraag-16.html

 4. 28/04/2013Carel schrijft:

  Zelfs Pete­pel en Jol­ka kon­den me niet tot stop­pen dwin­gen en dat wil wat zeg­gen ;-) http://wp.me/p1T8Qr-GZ

 5. 28/04/2013Plien schrijft:

  Zo... ben nu hele­maal bij ;)
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/04/28/50books-vraag-16/

 6. 28/04/2013Martha schrijft:

  Voor mij geen enge boe­ken: ik kan er niet van sla­pen....

 7. 28/04/2013Welk boek kreeg je bijna niet uitgelezen omdat het je de stuipen op het lijf joeg? schrijft:

  [...] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter [...]

 8. 30/04/2013Fokke schrijft:

  Hokwerda's kind, van Oek de Jong. IJzing­wek­ken­de pro­loog.
  http://foxxblok.blogspot.nl/2013/04/50books-vraag-16.html

 9. 28/04/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Hier­over hoef­de ik geen moment na te den­ken.
  Mijn ant­woord staat hier :
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/welk-boek-kreeg-je-bijna-niet-uitgelezen-omdat-het-je-de-stuipen-op-het-lijf-joeg/

 10. 28/04/2013Elja schrijft:

  Ik ben gek op mur­der mys­te­ries. Mijn abso­lu­te favo­riet (dit week­end nog een deel her­le­zen voor de zoveel­ste keer) is Regi­nald Hill's Dal­ziel & Pas­coe serie.
  Maar er zijn gren­zen aan het geweld dat ik kan lezen. De boe­ken van Slaugh­ter zijn mij te gru­we­lijk. Het­zelf­de gebeur­de na een hele boel boe­ken in de fan­ta­sy­s­e­rie The Wheel of Time. Bij deel 10 of zo werd het een gek­ke com­bi van sek­su­eel geweld, mar­te­ling, psy­chisch geweld – als ik het me goed her­in­ner. Ik heb het weg­ge­legd en nooit meer terug­ge­le­zen, ook niet de eer­ste delen. Ter­wijl ik groot fan was.
  Brrr.

 11. 28/04/2013Niek schrijft:

  Zel­den zo snel een boek in mij op voe­len komen als bij deze vraag. http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/04/50books-16-niets-engers-dan-hel.html

 12. 29/04/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/04/vraag-1650booksvragen.html

 13. 29/04/2013Liesbeth schrijft:

  Er zijn twee soor­ten span­ning. De ene is een pret­ti­ge span­ning waar­bij je tóch wil door­le­zen, de ande­re maakt juist dat je níet meer door­leest!

 14. 29/04/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Ik heb geen Goog­le+ account, en kan daar­om niet onder je blog rea­ge­ren. Dus dan maar hier.
  Ook ik heb Pain­ted Bird van Kos­ins­ki gele­zen. Het is inder­daad een afschrik­wek­kend ver­haal met gru­we­lij­ke scè­nes, maar op de een of ande­re manier wil­de ik weten hoe met de ik-per­soon zou aflo­pen. Daar­na heb ik het nog ver­schil­len­de malen her­le­zen omdat ik gefas­ci­neerd bleef door de ver­tel­ling.

 15. 5/05/2013#50books vraag 16: Ach wat is eng? - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De zes­tien­de vraag deze keer was: Welk boek kreeg je bijna niet uit­ge­le­zen omdat het je de stui­pen op het lijf [...]

 16. 5/05/2013#50books vraag 16: Nare boeken | Dee'tjes schrijft:

  [...] Welk boek kreeg je bijna niet uit­ge­le­zen omdat het je de stui­pen op het lijf joeg? is vraag 16 van de 50 boe­ken­vra­gen van Pete­pel. [...]

 17. 6/05/2013Paul van der Werf schrijft:

  Geen stui­pen op mijn lijf voor mij:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-16/

 18. 8/05/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Nee, ik ben niet zo van het span­nen­de boek. http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/05/in-spanning-50books/

 19. 9/05/2013Sam schrijft:

  Lie­ver geen span­nen­de boe­ken, mijn leven leef ik al vanop het punt­je van mijn stoel. Maar als ik dan toch een kip­pen­vel moment heb, dan wel bij 'The Land­la­dy' van Roald Dahl.

  http://tistje.com/2013/04/28/50books-16-elk-moment-in-spanning/

 20. 10/05/2013Anna schrijft:

  Heeft wat lan­ger geduurd maar even­goed – http://annasweek.blogspot.be/2013/05/50books-vraag-16.html

 21. 14/05/2013Edgar Allan Poe - #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  [...] Deze blog is mijn twee­de reac­tie op vraag 16 van Pete­pels #50books. Elke zon­dag lan­ceert Peter Pel­le­naars een vraag over boe­ken op zijn [...]

 22. 14/05/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Gewoon een ver­volg. Hoe de ver­ha­len van Edgar Allan Poe mij hele­maal niet de stui­pen op het lijf jagen: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/05/edgar-allan-poe-50books/

 23. 15/05/2013Legpuzzel - #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  [...] Deze blog is mijn der­de reac­tie op vraag 16 van Pete­pels #50books. Elke zon­dag lan­ceert Peter Pel­le­naars een vraag over boe­ken op zijn [...]

« | »