50books – vraag 16

"The hor­ror! The hor­ror!" Een zin die altijd door mijn hoofd speelt wan­neer ik iets lees of zie wat me angst aan­jaagt. Het is een soort bezwe­ring gewor­den (een­tje die ik zelfs wel eens hard­op uit moet spre­ken voor het juis­te effect) om mezelf tij­de­lijk los te ruk­ken van het ver­schrik­ke­lijks wat ik denk dat staat te gebeu­ren.

Wat ik bij mezelf bespeur is dat door de jaren heen ik meer moei­te heb om bepaal­de soor­ten 'grie­zel­werk' te lezen. Nog steeds heb ik geen enkel pro­bleem met het bete­re 'over the top' hak- en steek­werk. Op de een of ande­re manier staat dit te ver af van de wer­ke­lijk­heid zoals ik die ervaar. Ik zal niet snel een mes of bijl ter hand nemen om iemand anders van enke­le lede­ma­ten te ont­doen. Ook boe­ken waar­in vam­piers, zom­bies, en weet ik wat voor gedroch­ten uit de onder­we­reld hun opwach­ting maken, deren me niet.

Nee, de pro­ble­men komen wan­neer de gebeur­te­nis­sen zich meer in het hoofd gaan afspe­len. Wan­neer de scheids­lijn tus­sen wat echt is en wat droom/nachtmerrie is, onge­merkt door elkaar gaan lopen. Dan komt het dich­ter­bij. Kruipt het onder de huid. Dan zou het toch zomaar kun­nen dat de hoofd­per­soon op een dag wak­ker wordt met het bebloe­de mes nog in de han­den. Zon­der te weten wat er is voor­ge­val­len. Omdat je zelf niet meer 'in con­trol' bent. Dat vind ik eng. Daar­om zoek ik die boe­ken op. Om te grie­ze­len bij de gedach­te alleen al dat het mij ook zou kun­nen over­ko­men. De hor­ror...

Wel­ke boe­ken lees jij het lief­st om jezelf eens flink de stui­pen op het lijf te jagen? Wan­neer moet je dan het boek even dicht­slaan, een tijd­je weg­leg­gen voor­dat je weer ver­der durft te lezen? En waar­om zoek je het boek daar­na toch weer op om ver­der te gaan? Of heb je dit hele­maal niet? Lees je alles wat los en vast zit, hoe angst­aan­ja­gend ook. Of ben jij iemand die z'n Water­loo is tegen­ge­ko­men bij een spe­ci­fiek boek, en gestopt is met het lezen van span­nen­de boe­ken? Het kan alle­maal, en ik ben benieuwd naar jul­lie erva­rin­gen.

Vraag 16:
Welk boek kreeg je bijna niet uit­ge­le­zen omdat het je de stui­pen op het lijf joeg?

 vraag16

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 15.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief