50books – vraag 14

Door Peter Pellenaars op 14/04/2013

Er zijn van die boe­ken waar­in je al lezen­de hele­maal opge­no­men wordt. Niet alleen weet de auteur je deel­ge­noot te maken van de beslom­me­rin­gen in bij­voor­beeld een fami­lie, maar som­mi­gen onder hen lukt het zelfs om je mid­den in de situ­a­tie te plaat­sen waar­door je voor je gevoel de omge­ving kunt rui­ken en aan­ra­ken. Als­of je altijd al in de plaats van han­de­ling geleefd hebt. Wan­neer je dan het boek uit hebt over­valt je een vorm van urgen­tie. Dat je daad­wer­ke­lijk naar die stad of naar dat land toe moet. Om de sfeer ter plaat­se op te snui­ven. De plek­ken te bezoe­ken waar de hoofd­per­so­nen uit het boek geleefd heb­ben. Je kunt het niet ont­ken­nen, je bent ver­liefd gewor­den op een plaats waar je nog nooit bent gewee­st, maar die je meent te ken­nen als ware het je eigen geboor­te­grond. Eigen­lijk kun je niet rus­ten voor­dat je er echt een keer bent gewee­st. Om dan met het boek in de hand rond te dwa­len. De rou­te af te leg­gen die in het boek beschre­ven is. Het ver­haal opnieuw te bele­ven. En ver­vol­gens de stad of het land ver­der gaan ont­dek­ken. Omdat je er niet voor niets ver­liefd op bent gewor­den. Want nu je er een­maal bent zie je hoe gewel­dig het is. En kun je er niet genoeg van krij­gen. Met vol­le teu­gen genie­ten. Het boek heeft je niet teleur­ge­steld.

Wie kent dit gevoel, of wie heeft dit daad­wer­ke­lijk erva­ren? Als erva­rings­des­kun­di­ge (en welk land het betreft zal ik in een toe­kom­stig blog ont­hul­len, nadat ik eer­st mijn ande­re #50books blogs heb geschre­ven, want ik lig een klein beet­je ach­ter...) kan ik beves­ti­gen dat het moge­lijk is. Dat een boek je ver­liefd kan doen wor­den op een (in mijn geval) land, en hoe bij­zon­der het dan is om er vele jaren later echt voor de eer­ste keer op bezoek te gaan met al die beel­den in je hoofd die je mee­draagt. Waar­door het een bepaald soort span­ning geeft of het niet in de prak­tijk gaat tegen­val­len. Dat je een veel te roos­kleu­rig of ver­te­kend beeld hebt gekre­gen en de plek zelf niet een eer­lij­ke kans krijgt om zich aan je te tonen.

Dus laat komen, die ver­ha­len en boe­ken die je gele­zen hebt, en die je heb­ben doen ver­lan­gen op zoek te gaan naar de plaat­sen zoals beschre­ven. Waar was het? Hoe beviel het? Hoe lang duur­de het voor­dat je de plaats kon bezoe­ken? En heb je het bewus­te boek mee­ge­no­men op die reis?

Ik ben zoals elke zon­dag reu­ze benieuwd met wel­ke ver­ha­len jul­lie komen en ga ze zeker alle­maal lezen, hoe­wel ik de laat­ste weken daar wat min­der aan ben toe­ge­ko­men. Maar dat had zo zijn rede­nen.

Veel schrijf­ple­zier met deze nieu­we #50books vraag, en kom je hier voor de eer­ste keer, weet dan dat je gewoon kunt aan­ha­ken waar je wil en wan­neer je wil. Er zijn geen dead­lines en alle vra­gen staan altijd open voor nieu­we inzen­din­gen. Hoe meer men­sen mee­doen, des te leu­ker!

Vraag 14:
Welk boek heeft jou ver­liefd doen wor­den op een stad of land?

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 13.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

0

Er zijn 27 reacties:

 1. 14/04/2013Martijn schrijft:

  Grie­ken­land, door de Griek­se mythen: http://myworldmb.blogspot.nl/2013/04/50-books-vraag-14.html

 2. 14/04/2013Heldinne schrijft:

  bij mij is het meest­al anders­om: eer­st ver­liefd op het land, dan boe­ken erbij kopen. Behal­ve in één geval ... http://heldenreis.blogspot.nl/2013/04/welk-boek-heeft-jou-verliefd-doen.html

 3. 14/04/2013Inge schrijft:

  Vlak voor­dat ik afge­lo­pen zomer een week­je naar Parijs ging, las ik 'Stads­lief­de' (2011) van Adri­aan van Dis. De schrij­ver ver­kent al wan­de­lend de stad en laat zien dat armoe­de en rijk­dom tegen elkaar aan schu­ren in Parijs. Ik heb met ande­re ogen van de stad geno­ten! En ik had voor­tu­de­rend het gevoel dat ik Van Dis tegen het lijf zou lopen.

 4. 14/04/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Met Van Dis in Parijs had dat natuur­lijk zomaar gekund. Jam­mer dat het er niet van geko­men is. Of had je dan niet gewe­ten wat te doen?

 5. 14/04/2013Inge schrijft:

  Ik heb hem ooit al eens ont­moet bij een lezing en ik schrijf mijn scrip­tie over hem. Dus ik zou niet hele­maal met mijn mond vol tan­den staan.

 6. 14/04/2013Novelle schrijft:

  mijn ant­woord op vraag 14
  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/04/50booksvragen-vraag-14.html

 7. 14/04/2013Ruud schrijft:

  Mijn antwoord(en) staat/staan. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/04/14/50boeken-deel-14-leessteden-vol-verliefdheid/

 8. 14/04/2013Elja schrijft:

  Ik durf wel te zeg­gen dat het boek "The Col­lec­ted Traveller's Gui­de to Istan­bul" me een beet­je gered heeft. Hier in Istan­bul aan­ge­land (om te wonen!) had ik moei­te om gevoel te krij­gen voor de cul­tuur en het karak­ter van de stad. En het land ook, eigen­lijk. Altijd aan het werk thuis en wei­nig tijd om op ver­ken­ning te gaan.
  Het boek is een bloem­le­zing van vele arti­ke­len en boe­ken over thema's als cul­tuur, eten, beziens­waar­dig­he­den, geschie­de­nis en meer. Inter­views staan er ook in. De schrijf­ster is zo iemand die een paar hon­derd boe­ken en bron­nen bij elkaar zoekt en daar een selec­tie uit maakt.
  Het is gewel­dig. Het is meer een boek dan een reis­gids, je leest het niet zo maar even uit. Maar er staan alle­maal din­gen in die ik nog ga pro­be­ren. Schijnt er ook voor ande­re ste­den te zijn!

 9. 14/04/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Zolang het maar niet te dicht in de buurt van een reis­gids komt, vind ik het pri­ma. Reis­gid­sen zelf lees ik nau­we­lijks. Hoe­wel ze natuur­lijk erg han­dig zijn.

 10. 14/04/2013Debbie Peteri schrijft:

  "Diep gra­vend in mijn geheu­gen, levert deze vraag eigen­lijk maar één ant­woord op": http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-14/

 11. 14/04/2013Martha schrijft:

  Over Came­lot, Koning Artur en De Neve­len van Ava­lon: http://www.drspee.nl/boeken/50books-vraag-14-koning-artur/

 12. 15/04/2013Niek schrijft:

  Gis­te­ren hele­maal ver­ge­ten hier mijn link te plaat­sen. Bij deze als­nog:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/04/50books-14-hutje-van-heidegger.html

 13. 15/04/2013Alice schrijft:

  Ik doe al een tijd­je mee met de 50 books tag, maar ik doe ze niet elke week. (Ik vat ze samen per maand.) En ik bedacht me net dat ik je nog niet had laten weten dat ik mee­deed.
  Bij deze de lin­kjes naar mijn vori­ge post­jes! En bedankt voor het fij­ne ini­ti­a­tief?

  http://aliceenwonderland.wordpress.com/2013/02/24/50-books-deel-1/

  http://aliceenwonderland.wordpress.com/2013/03/16/50-books-deel-2/

 14. 15/04/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Heel kort en krach­tig !
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/50books-vraag-14/

 15. 16/04/2013#50books (14): Ontdekkingsreiziger | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek heeft jou ver­liefd doen wor­den op een stad of land? [...]

 16. 17/04/2013Rianne schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/04/50books-vraag-14/

 17. 21/04/2013Fokke schrijft:

  Ver­ge­ten een link te pos­ten. Nu als­nog: http://foxxblok.blogspot.nl/2013/04/50books-vraag-14.html

 18. 23/04/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Met Goe­t­hes Ita­li­aan­se reis onder­weg werd ik nog ver­lief­der op Ita­lie: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/04/italiaanse-reis-50books/

 19. 24/04/2013#50books vraag 14: ik wil reizen naar de waanzinnige planeet - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De veer­tien­de vraag deze keer was: Welk boek heeft jou ver­liefd doen wor­den op een stad of [...]

 20. 25/04/2013Carel schrijft:

  de vra­gen 14 en 15 maar in een blogje beant­woord, er is wat ach­ter­stand weg te wer­ken. http://wp.me/p1T8Qr-GF

 21. 27/04/2013Liesbeth schrijft:

  Toch nog gelukt, vraag 14 #50books, Zwe­den geeft me vleu­gels!
  En dat begon al heel lang gele­den...

 22. 28/04/2013Plien schrijft:

  hier is mijn bij­dra­ge
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/04/28/50books-vraag-14/

 23. 4/05/2013Paul van der Werf schrijft:

  Mijn ant­woord op vraag 14:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-14/

 24. 5/05/2013Raymond schrijft:

  Voor vraag 14 reis ik in gedach­ten naar een waan­zin­ni­ge pla­neet: http://rsnijders.info/blog2/2013/04/24/50books-vraag-14-ik-wil-reizen-naar-de-waanzinnige-planeet/

 25. 19/05/2013miss artemis schrijft:

  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/05/50-books-14.html

 26. 28/05/2013Janine schrijft:

  Ik heb deze vraag ook beant­woord! Boe­ken, lezen en rei­zen, gewel­di­ge com­bi :)
  http://www.janineschrijft.nl/2013/05/50-books-het-boek-waardoor-ik-verliefd-werd-op-een-stad/

 27. 17/06/2013Miss Artemis schrijft:

  Ik ben het hier heus niet ver­ge­ten, echt niet, ik ver­traag alleen enorm. 

  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/06/50-books-vraag-14.html

« | »