50books – vraag 12

Klik hier voor vraag 11.

~ ~ ~

Vraag 12:
Welk die­ren­boek is je altijd bij­ge­ble­ven?

Het is Pasen van­daag. Vol­gens tra­di­tie gaan we deze och­tend met z'n allen op zoek naar eie­ren ver­stopt door de paas­haas. We vin­den het nor­maal dat een dier wat ver­der het hele jaar door in een klei­ne hok­je rond­hupt (hoe­wel Ruud Kete­laar daar zijn vraag­te­kens bij zet) en hoog­uit het huis bin­nen­komt om in de pan te belan­den, rond deze tijd plots op twee benen loopt en een mand­je met eie­ren op de rug draagt. Nie­mand die daar vreemd van opkijkt. En waar­om zou­den we ook? Van jongs af aan lezen we boe­ken waar­in de die­ren rond­om ons heen een gro­te rol spe­len. Vaak zijn het beroem­de sprook­jes en fabels op maat geschre­ven voor de jeug­di­ge lezer en van veel mooie illu­stra­ties voor­zien. Een genot om nog steeds op terug te grij­pen.

Maar ook in ons late­re lees­le­ven blij­ven die­ren boe­ken bevol­ken. Niet altijd meer om met men­se­lij­ke trek­jes ons een spie­gel voor te hou­den, maar gewoon, als hun eigen zelf. Ik hoef hier maar ver­schil­len­de die­ren te noe­men, en ik weet zeker dat jul­lie er zon­der pro­ble­men een boek bij weten te ver­zin­nen. Als­me­de de naam van het dier. Voor­uit, hier vol­gen slechts enke­le voor­beel­den:

  • een paard
  • een wal­vis
  • een hond

Wat zei ik jul­lie? Je hoeft je ogen maar dicht te doen en daar dui­ken ze al op. Als­of je het boek gis­ter nog gele­zen hebt. Waar­bij ieder zo zijn eigen favo­riet heeft. De een loopt weg met 'wild ani­mals' die ons ont­zag inboe­ze­men en waar de rela­tie tus­sen mens en dier altijd op gespan­nen voet staat waar­bij voor­al het aspect van vrij­heid een gro­te rol speel. Ter­wijl de ander het lie­ver bij de 'huis-tuin-en-keu­ken-die­ren' om ons heen houdt en hun onvoor­waar­de­lij­ke trouw die wij zo van­zelf­spre­kend vin­den. Wan­neer je er op let, dan zul je zien dat die­ren vaker een rol spe­len in de boe­ken die we lezen dan dat je dat op het eer­ste gezicht door hebt. Niet altijd de hoofd­rol. Net zoals ze in het dage­lijk­se leven niet altijd op de voor­grond tre­den. Maar er wel altijd zijn.

Daar­om mijn vraag. Welk boek is jul­lie altijd bij­ge­ble­ven waar­in één of meer­de­re die­ren een rol speel­den? En waar­om nu juist dit spe­ci­fie­ke boek? Had je mis­schien in het 'ech­te leven' ook een band met een­zelf­de dier uit het boek? Droom­de je van het leven in een ver exo­tisch land bij het lezen van 'Jun­gle Book'? Laat het ons weten en beleef het zelf opnieuw wan­neer je je ant­woord uit­werkt in een mooie blog­post. En jul­lie weten, alles is geoor­loofd. Ver­haal, foto, teke­ning, col­la­ge. Waar jij zin in hebt.

Veel ple­zier!

P.S.: Mis­schien heb je het al gedaan, maar zo niet, check de side­bar hoe je je kunt aan­mel­den zodat je elke keer bij een nieu­we blog­post een email ont­vangt. Dan mis je in ieder geval nooit de weke­lijk­se #50books vraag. Het is maar een tip ;-)

vraag12d

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

Gebruik­te illustratie(s):
Life of Pi by Vic­to Ngai

~ ~ ~

TOEN OP 31 MAART

Het lijkt er op dat ik nog nooit eer­der heb geblogd op deze datum...

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief