50books – vraag 11

Door Peter Pellenaars op 24/03/2013

Klik hier voor vraag 10.

~ ~ ~

Vraag 11:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen?

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je adem­loos geno­ten hebt. Waar­bij je alles aan de kant hebt gezet om het maar zo snel moge­lijk hele­maal te kun­nen lezen. Waar je al lezen­de de drang hebt steeds snel­ler te gaan lezen om te weten hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het nog een eeu­wig­heid mag duren voor­dat je echt bij het ein­de bent aan­ge­ko­men. Wat doe je dan wan­neer je (met iets van spijt omdat deze onge­ken­de lees­er­va­ring voor­lo­pig is afge­lo­pen) met het boek nog in je han­den lang­zaam beseft dat je zo iets span­nends, belang­wek­kends, emo­ti­o­neels, inte­res­sants hebt gele­zen dat je er een tijd­lang com­pleet let­ter­lijk en figuur­lijk hele­maal weg van was?

Nou, wat doe je dan?

Juist! Je wil het delen!

Je wil dat ieder­een dit boek ook gaat lezen. Geen kans laat je onbe­nut om te ver­tel­len waar­om dit boek gele­zen MOET wor­den. Bij het kof­fie­au­to­maat op kan­toor weet je behen­dig de dis­cus­sies rich­ting een onder­werp te stu­ren wat toe­val­li­ger­wijs in het boek ter spra­ke komt. Voor de eerst­vol­gen­de die bin­nen je fami­lie- of vrien­den­kring jarig is hoef je niet lang over een cadeau na te den­ken. Krijg je bezoek dan zal het boek onop­val­lend non­cha­lant ergens 'rond­slin­ge­ren'.

Troost je. Ik spreek uit erva­ring. Bezon­dig me ook aan deze zen­dings­drang. En, eer­lijk gezegd, raak ik erg gemo­ti­veerd wan­neer een ande­re boek­le­zer het­zelf­de gedrag ver­toont en enthou­si­ast weet te ver­ha­len over zijn meest recen­te posi­tie­ve lees­er­va­ring. Zeker wan­neer het iemand betreft wiens smaak ik heb leren waar­de­ren. Die me boe­ken doet lezen die ik anders mis­schien wel nooit ter hand zou heb­ben geno­men. Onbe­taal­baar.

Zelf had ik het eer­der dit jaar na lezing van 'Ara­bie­ren kij­ken' geschre­ven door Has­s­nae Bou­az­za. Het is zo'n boek waar je in eer­ste instan­tie niet met­een het gevoel hebt dat je iets bij­zon­ders aan het lezen bent. Tot­dat je door­krijgt dat het bezig is om al je voor­oor­de­len over de Ara­bische wereld te ont­ze­nu­wen. Niet dat ik seri­eus dacht dat men er daar met z'n allen een vol­le­di­ge dag­taak van had gemaakt om op kor­te ter­mijn de wereld­heer­schap­pij over te nemen. Maar wat ze dan wel deden? Hoe hun dage­lijks leven er uit­ziet? In hoe­ver­re ze gelij­ke dro­men heb­ben als wij? Dat wist ik alle­maal niet. Nu nog steeds niet, maar ik ben wel een flink stuk wij­zer gewor­den.

Ide­aal was dus het aan­bod van Not Just Any Book om mee te doen aan de Blogtour­nee rond­om het boek van Has­s­nae Bou­az­za. Ik hoef­de er niet over na te den­ken. Hier­voor was ik heel graag bereid wat te schui­ven in mijn vrije­tijds­plan­ning om een blog over dit boek te kun­nen schrij­ven. Want. Ik zou graag wil­len dat jul­lie dit boek ook gaan lezen.

Lees hier waar­om ik dat vind => De fiet­ser en de Mer­ce­des
En volg hier de blogtour­nee op twit­ter voor nieu­we blogs (nog tot 29 maart) => #ara­bie­ren­kij­ken

widgetbouazza

En dan nu de ham­vraag: Welk boek las jij onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? Aar­zel niet en pro­beer ons te over­tui­gen jouw lees­er­va­ring ook te onder­gaan zodat boe­ken die het waard zijn daad­wer­ke­lijk de aan­dacht krij­gen die ze ver­die­nen. Niet alleen omdat we in het staart­je van de Boe­ken­week zit­ten, maar omdat jouw mening telt! Altijd.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

0

Er zijn 31 reacties:

 1. 24/03/2013Cin schrijft:

  Niet onlangs gele­den maar wel een boek wat ik gere­geld aan­raadt http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/03/50books-vraag-11.html

 2. 24/03/2013Novelle schrijft:

  Hoi ik heb geno­ten van je ant­woord op vraag11.
  Jij kan goed iemand nieuws­gie­rig maken...kan ik van leren .
  ik ga het boek vast eens lezen.
  en nu ga ik me bezig hou­den met mijn ant­woord
  even een vraag­je: Mag het ook een boek zijn die ik lang gele­den heb gele­zen?

 3. 24/03/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Ja hoor, wan­neer jij een boek hebt dat je heel graag wil aan­be­ve­len dan heb ik daar ver­der geen pro­bleem. Zoals je weet wil ik het hier zo vrij­blij­vend als moge­lijk hou­den.

 4. 24/03/2013#50books vraag 11: leer mij kennen met Mr. Penumbra's 24-Hour Bookstore - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te [...]

 5. 24/03/2013Raymond Snijders schrijft:

  Toe­val­lig vori­ge maand een boek uit­ge­le­zen dat *ik* fan­tas­tisch vond. Of het een aan­ra­der voor jou is, dat blijft natuur­lijk maar de vraag http://rsnijders.info/blog2/2013/03/24/50books-vraag-11-mr-penumbras-24-hour-bookstore/

 6. 24/03/2013Heldinne schrijft:

  kon me natuur­lijk weer niet inhou­den. Het zijn er 3, en dat alleen van de laat­ste weken. http://heldenreis.blogspot.nl/2013/03/welk-boek-las-je-onlangs-en-wil-je.html

 7. 24/03/2013Carel schrijft:

  op her­ha­ling http://wp.me/p1T8Qr-ET

 8. 24/03/2013Ruud schrijft:

  Aan te raden lees­voer, week 11 van 50Boe­ken. Staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/03/24/50boeken-deel-11-aanraders/

 9. 24/03/2013Inge schrijft:

  Nog niet zo lang gele­den las ik 'Lan­ge dagen' van Pia de Jong. Een boek uit 2008 waar ik maar wei­nig over gehoord had. Onte­recht! Lees hier mijn recen­sie:

  http://www.ingeleest.nl/recensie/pia-de-jong-lange-dagen/

 10. 24/03/2013Plien schrijft:

  En hier is mijn bij­dra­ge :)
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/03/24/50books-vraag-11/

 11. 24/03/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/03/50books-vraag-11.html
  Hier is mijn bijdrage.Er is niks leu­kers als boe­ken delen die je heb­ben geraakt en ver­an­dert.

 12. 24/03/2013Martijn schrijft:

  Niet direct erg hoog­dra­vend, of mis­schien ook wel?

  Step­he­nie Mey­er – The Host (Zie­len)

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag-11.html

 13. 24/03/2013#50 books vraag 11 welk boek raad je aan? | Jacob Jan Voerman schrijft:

  [...] Vraag 11 van #50books van @petepel   Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te l... [...]

 14. 24/03/2013#50books vraag 11 | Plien schrijft:

  [...] Vraag 11 Wel­ke boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? [...]

 15. 24/03/2013Karin Winters schrijft:

  aj, vraag 10 en 11 in een blogpost...dat is niet goed!!
  http://karinwinters.nl/50books-oh-jee-ik-ga-achterlopen-vraag-10-en-11/

 16. 24/03/2013#50books – vraag 11 - Linda Linea Recta schrijft:

  [...] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter [...]

 17. 24/03/2013Linda schrijft:

  het heeft even­tjes geduurd,
  Is een later­tje gewor­den, maar hier mijn bij­dra­ge!
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag-11/

 18. 25/03/2013Zielsgenot en Pijn – Toen en Nu » Arabieren kijken = mensen vergelijken schrijft:

  [...] Zo 24 > religionresearch.org en bonus­blog petepel.nl http://religionresearch.org/martijn/2013/03/24/blogtournee-arabieren-kijken/ Ma 25 > [...]

 19. 25/03/2013Martha (@drspee) schrijft:

  Mijn aan­ra­der voor jul­lie is niet een boek, maar een serie: The secrets of the immor­tal Nicho­las Fla­mel, geschre­ven door Michael Scott.
  Wat later dan anders, maar ik moest even mijn sprook­jes­do­sis weer krij­gen in de Efte­ling gis­te­ren :)

 20. 25/03/2013Martha (@drspee) schrijft:

  Met de link erbij: http://www.drspee.nl/boeken/50books-buiten-mijn-kaders/

 21. 28/03/2013Rianne schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/03/50books-vraag-11/
  Een hon­den­boek! Uiter­aard ;-)

 22. 29/03/2013Paul van der Werf schrijft:

  Hier­on­der de link naar mijn bij­dra­ge voor vraag 11. Mijn 2 aan­ra­ders:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-11/

 23. 1/04/2013Tussen Droom en Daad schrijft:

  Hier is mijn aan­ra­der: http://tussendroomendaad.wordpress.com/2013/04/01/tijd-voor-bekentenissen/
  Helaas nog maar 'n uur of 3 gel­dig...

 24. 4/04/2013Niek schrijft:

  Gevoe­li­ge vraag.
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/04/50books-11-het-telkens-weer-oplaaiende.html

 25. 9/04/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Bestaat zoiets: een boek dat je ieder­een aan­raadt? http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/04/aanraders-50books/

 26. 10/04/2013Karin schrijft:

  Ieder­een zijn eigen kroon­keu­ze:

  http://wp.me/p2dz8f-4g

 27. 14/04/2013Sam schrijft:

  Voor mij was dat 'Absur­de Over­vloed' van Michael Foley. Maar ik sta dub­bel tegen­over deze vraag. Een paar weken na datum staat mijn inbreng hier:

  http://tistje.com/2013/03/24/50books-11-absurde-overvloed/

 28. 14/04/2013#50books: (11) Absurde Overvloed | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? [...]

 29. 21/04/2013miss artemis schrijft:

  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/04/50-books-11.html drie boe­ken die ik onder de aan­dacht wil bren­gen. Als je weet dat ze bestaan moet je zelf maar beslis­sen of je ze wilt lezen :D

 30. 21/04/2013Tijd voor bekentenissen… | Tussen Droom en Daad schrijft:

  [...] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Mijn bedoe­ling is om hier regel­ma­tig (bij voor­keur de dins­dag­avond – op 1 april) een vraag­je van deze “chal­len­ge” te beant­woor­den. Vraag 11: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. [...]

 31. 14/05/2015Tijd voor bekentenissen… schrijft:

  […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Vraag 11: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

« | »