50books – vraag 10

Door Peter Pellenaars op 17/03/2013

Klik hier voor vraag 9.

~ ~ ~

Vraag 10:
Wat bete­kent de Boe­ken­week voor jou?

Een voor de hand lig­gend the­ma deze zon­dag. Het is Boe­ken­week! Een 'week' (in wer­ke­lijk­heid vaak rond de negen dagen) wel­ke com­pleet in het teken staat van het (Neder­land­se) boek en al sinds begin der­ti­ger jaren van de vori­ge eeuw wordt geor­ga­ni­seerd. Voor wie zich afvraagt waar­om:

De Boe­ken­week heeft tot doel de posi­tie van het alge­me­ne boek in de samen­le­ving ste­vi­ger te ver­an­ke­ren, eer­st en voor­al door het publiek te laten ont­dek­ken welk een rijk boe­ken­aan­bod er het hele jaar rond in de boek­win­kel te vin­den is.

Zolang de voor­raad strekt schen­ken deel­ne­men­de boek­win­kels bij beste­ding van een bepaald bedrag een extra boek (in opdracht geschre­ven voor de Boe­ken­week door een voor­af gese­lec­teer­de auteur). Ver­der wor­den er ook nog diver­se ande­re spe­ci­a­le boe­ken­week­uit­ga­ves tegen een lage prijs aan­ge­bo­den. Natuur­lijk mogen de auteurs van al dit moois niet ont­bre­ken. Een rond­rei­zend cir­cus zet zich in bewe­ging en op vele plek­ken door het hele land wor­den aller­lei acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd waar­bij de schrij­vers die hun werk meest­al in vol­le­di­ge afzon­de­ring uit­voe­ren, nu in leven­de lij­ve hun opwach­ting maken. Met het Boe­ken­bal natuur­lijk als tra­di­ti­o­ne­le aftrap.

Wel­nu, wat vin­den jul­lie hier­van? Plan­nen jul­lie een bezoek­je aan de plaat­se­lij­ke boek­han­del op de dag dat er een sig­neer­ses­sie wordt geor­ga­ni­seerd? Zoe­ken jul­lie het 'reis­sche­ma' uit van een favo­rie­te schrij­ver en zorg je dat je er bij bent? Wach­ten jul­lie met de aan­schaf van boe­ken tot­dat het Boe­ken­week is om op die manier het boe­ken­week­ge­schenk niet te hoe­ven mis­sen? Zijn er echt lezers die bewust nu een boek kopen om van­we­ge de NS aan­bie­ding met het boe­ken­week­ge­schenk een gra­tis trein­reis te onder­ne­men?

En is het wel nodig, deze extra aan­dacht? Of is het alle­maal paar­len voor de zwij­nen? Is het een soort pre­ken voor eigen paro­chie? De ech­te lezers kopen hun boe­ken toch wel. Aan de niet-lezers gaan de fes­ti­vi­tei­ten voor­bij omdat ze zel­den of nooit een boek­han­del bezoe­ken of de boe­ken­ka­ter­nen van krant of tijd­schrijft door­ne­men. Den­ken jul­lie dat de hier­bo­ven aan­ge­haal­de doel­stel­ling wel bereikt wordt in de hui­di­ge vorm van de Boe­ken­week? Maakt dat uit? Kan het niet gewoon een feest­je om het feest­je zijn? Gewoon de boe­ken en auteurs een­maal per jaar in het zon­ne­tje zet­ten?

Vra­gen, vra­gen, vra­gen op de vroe­ge zon­dag­och­tend. Hoog­ste tijd om er een #50books vraag van te maken. Dus kom maar op met jul­lie reac­ties!

vraag10a

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

0

Er zijn 39 reacties:

 1. 17/03/2013Irene schrijft:

  En? Ben ik alweer de eer­ste?

  Mijn blog staat hier: http://www.mightymusings.nl/50books-vraag-10/

  Eigen­lijk zou­den we alle­maal de Boe­ken­week hoog in ere moe­ten hou­den, al was 't alleen maar om de klei­ne­re boek­han­dels te kun­nen hand­ha­ven...

 2. 17/03/2013Kees van Kooten | Tussen jou en mij schrijft:

  [...] #50books ini­ti­a­tief is ont­staan naar aan­lei­ding van de 30 day song chal­len­ge, maar Peter Pele­naars vult dit anders in. Elke week op zon­dag plaatst hij een nieu­we vraag die door ieder­een vrij mag [...]

 3. 17/03/2013Elisabeth Derogee schrijft:

  Als het gaat om boe­ken kan het wat mij betreft niet gek genoeg. Ik pleit voor een boe­ken­week 1 x in het kwar­taal.
  Hoe­wel het voor mij wel iets stress op heeft gele­verd dit jaar. 

  http://www.tussenjouenmij.nl/kees-van-kooten/

 4. 17/03/2013Heleen schrijft:

  Nu ben ik ook snel! Ik ben altijd jarig in de boe­ken­week. Door alle aan­dacht van boe­ken in de media ben ik altijd ver­ze­kerd van een nieu­we voor­raad net ver­sche­nen boe­ken. Ik kan me geen mooi­e­re datum voor­stel­len dan half maart jarig zijn!

 5. 19/03/2013Peter schrijft:

  Echt? Wan­neer ben je jarig dan?
  ;-)

 6. 17/03/2013#50books vraag 10: De Boekenweek is voor mietjes - Blog 2 schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Wat bete­kent de Boe­ken­week voor jou? [...]

 7. 17/03/2013Raymond schrijft:

  Ik ben het ont­zet­tend niet eens met Ire­ne. Ook wel eens leuk voor de ver­an­de­ring.

  Nee, de Boe­ken­week is voor mie­tjes! http://rsnijders.info/blog2/2013/03/17/50books-vraag-10-de-boekenweek-is-voor-mietjes/

 8. 17/03/2013Carel schrijft:

  Wars ben ik er van, com­mer­ci­ë­le labe­ling http://wp.me/p1T8Qr-EB

 9. 17/03/2013Cin schrijft:

  Boe­ken­week gaat meest­al geruis­loos aan mij voor­bij http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/03/50books-vraag-10.html

 10. 17/03/2013#50books – vraag 10 - Linda Linea Recta schrijft:

  [...] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter [...]

 11. 17/03/2013Linda schrijft:

  Ik vrees­de al dat dit de vraag zou zijn!
  Mijn bij­dra­ge staat hier :
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag-10/

 12. 17/03/2013Heldinne schrijft:

  was het maar het hele jaar boe­ken­week! http://heldenreis.blogspot.nl/2013/03/wat-betekent-de-boekenweek-voor-jou.html

 13. 17/03/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/03/50books-vraag-10.html
  mijn ant­woord op vraag 10

 14. 17/03/2013Ruud schrijft:

  Boe­ken­week? Dat staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/03/17/50boeken-deel-10-boekenweek/

 15. 17/03/2013Liesbeth schrijft:

  Een dub­bel gevoel: vroe­ger en nu, genie­ten en com­mer­cie! http://bit.ly/XOSeeP

 16. 17/03/2013Boekenweek | Wat nou, sociaal!? schrijft:

  [...] blog. Is mijn ant­woord. Op de vraag van Peter Pel­le­naars. Wat bete­kent de Boe­ken­week voor [...]

 17. 17/03/2013socialgort schrijft:

  http://socialgort.wordpress.com/2013/03/17/boekenweek/

 18. 17/03/2013Martijn schrijft:

  Boe­ken­week? Nee, niets voor mij...

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag-10.html

 19. 17/03/2013Over Boekenweken, Boekenballen, Boekenweekgeschenken en Boekenweekessays - Vakblog schrijft:

  [...] ik van­daag, op mijn ver­jaar­dag, een stuk­je te tik­ken over de Boe­ken­week. Mijn twee­de zelfs want de #50books vraag ging daar ook al over [...]

 20. 17/03/2013Sam schrijft:

  Spe­ci­a­le dagen zijn niet mijn 'kop­je thee'. Als het stof is neer­ge­daald, ga ik een boek kopen en lees ik.

  http://tistje.com/2013/03/17/50books-10-als-het-stof-is-neergedaald/

 21. 17/03/2013Martha (@drspee) schrijft:

  http://www.drspee.nl/boeken/50books-een-dwangmatig-geschreven-boekje/ Voor mij bete­kent de boe­ken­week niets. Ik lees toch wel :)

 22. 17/03/2013Nooit geweten #50books | sol y sombra schrijft:

  [...] lan­ceert hij weke­lijks een vraag over boe­ken. Vraag 10: Wat bete­kent de boe­ken­week voor jou? Lees hier de ver­ha­len van ande­re [...]

 23. 17/03/2013Helen Soler schrijft:

  Daar­om heb ik mijn boe­ken­kast vol staan met boe­ken­week­ge­schen­ken. Nooit gewe­ten #50books http://wp.me/p29y1y-cN

 24. 18/03/2013Anna schrijft:

  Bijna gelijk­lo­pend met de Neder­land­se boe­ken­week gaat bij ons in Bel­gië de lite­rai­re len­te van start: http://annasweek.blogspot.be/2013/03/50books-vraag-10.html

 25. 18/03/2013#50books (10): Als het stof is neergedaald | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Wat bete­kent de boe­ken­week voor jou? [...]

 26. 19/03/2013Fokke schrijft:

  Mijn blog over vraag 10 staat hier: http://foxxblok.blogspot.nl/2013/03/50books-vraag-10.html

 27. 19/03/2013Plien schrijft:

  Hier is mijn bij­dra­ge :)
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/03/19/50books-vraag-10/

 28. 19/03/2013Rianne schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/03/50books-vraag-10/

 29. 19/03/2013Hendrik-Jan schrijft:

  De boe­ken­week, het is elk jaar weer span­nend. Al weet je dat het een slecht geschenk is en ook het essay zal tegen­val­len. Mis­schien alle­maal jeugd­sen­ti­ment: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/03/mijn-eerste-boekenweek-50books/

 30. 19/03/2013Veertje Vederlicht schrijft:

  Mijn bij­dra­ge voor deze week is hier te lezen: http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag-10.html

 31. 20/03/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Het ver­volg op gis­te­ren; nadat ik alle boe­ken­week­ge­schen­ken uit mijn boe­ken­kast heb gehaald: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/03/boekenweekgeschenken-50books/

 32. 21/03/2013Paul van der Werf schrijft:

  Hoe +23 van Anne­miek van Mun­ster mij naar de Avond van het Span­nen­de Boek leid­de:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-10/

 33. 24/03/2013Karin schrijft:

  Ik zit nú in de trein met het boe­ken­week­ge­schenk. Mooi moment om mijn bij­dra­ge te doen: http://www.lings.nl/2013/03/in-de-trein-met-de-verrekijker/

 34. 26/03/2013Karin schrijft:

  Hij is jam­mer genoeg al weer afge­lo­pen:

  http://karinolij.wordpress.com/2013/03/26/50books-vraag-10-boekenweek-is-een-feestje/

 35. 2/04/2013Niek schrijft:

  De tien­de vraag alweer en een klein beet­je ver­ou­derd inmid­dels. http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/04/is-een-initiatief-van-petepel-elke-week.html

 36. 14/04/2013miss artemis schrijft:

  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/04/50-books-vraag-10.html

 37. 14/04/2013#50books (13): Een vorm van motorisme | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie? [...]

 38. 23/04/2013#50books, oh jee ik ga achterlopen….vraag 10 en 11.. - Karin Winters schrijft:

  [...] ik vraag 10 en 11 gesteld door Peter Pel­le­naars, beden­ker  van de 50#books vra­gen, in een blog­post kun­nen [...]

 39. 9/02/2014In de trein met ‘De verrekijker’ | Lings.nl schrijft:

  […] Geschre­ven in het kader van #50books. […]

« | »