50books – vraag 8

Klik hier voor vraag 7.

~ ~ ~

Vraag 8:
Hoe­veel tijd lees je gemid­deld per week?

Wan­neer ik kan, dan lees ik. Alles wat los en vast zit. Onge­acht het moment van de dag. Ik moet lezen. Alleen merk ik des­on­danks dat het aan­tal uren dat ik aan lezen kan beste­den gevoels­ma­tig steeds min­der aan het wor­den is. Aller­lei ander zaken vra­gen ook om aan­dacht. Nemen tijd in die ik lie­ver had besteed aan lezen. Daar­om blij­ven er boe­ken lig­gen. Natuur­lijk heeft het ook te maken met het feit dat ik door de jaren heen lang­za­mer ben gaan lezen. Ook raak ik vaker afge­leid, waar­door ik later weer een stuk­je terug moet om de draad weer op te pak­ken waar ik geble­ven ben. Ver­der stop ik niet met het aan­schaf­fen van nieu­we boe­ken.

Maar het feit blijft dat ik vroe­ger meer tijd met het lezen van een boek door­bracht dan tegen­woor­dig. Hoe­wel ik bezig ben om daar ver­an­de­ring in aan te bren­gen, zou ik graag nog meer wil­len lezen. Ik ben er nog niet uit of dit bete­kent dat ik nog rigoreu­zer naar mijn vrije-tijds­be­ste­ding moet kij­ken, of dat ik moet accep­te­ren dat er nu een­maal niet meer uren in een dag zit­ten.

Bij toe­val stuit­te ik op het blog Read all Day van Nina Sanko­vitch, en zij heeft de vol­gen­de tips om zoveel moge­lijk te kun­nen lezen:

 • Always have a book with you.
 • Read whi­le wai­ting.
 • Read whi­le eating.
 • Read whi­le exer­ci­sing.
 • Read befo­re bed.
 • Read befo­re get­ting out of bed.
 • Read inste­ad of upda­ting FB.
 • Read inste­ad of wat­ching TV.
 • Read inste­ad of vacuu­ming.
 • Read whi­le vacuu­ming.
 • Read with a book group.
 • Read with your kid.
 • Read with your cat.
 • Read to your dog.
 • Read on a sche­du­le.
 • Always have a book with you.

Eigen­lijk is het heel sim­pel. Zorg dat je altijd een boek bij je hebt, en grijp elke gele­gen­heid aan om te lezen.

Her­ken­nen jul­lie dit? Wor­ste­len jul­lie ook met de almaar krim­pen­de tijd die over­blijft om met een nieuw aan­ge­schaft boek weg te krui­pen op je favo­rie­te lees­plek? Ik ben erg nieuws­gie­rig naar hoe­veel tijd jul­lie gemid­deld per week door­bren­gen met lezen. En of er nog goe­de tips en trucs te delen zijn die ons met z'n allen nog meer aan het lezen zet­ten. Want al die mooie boe­ken, die ver­die­nen het gele­zen te wor­den! Toch!?

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

Toen op 3 maart

Dit is nog maar het begin – 3 maart 2013

"Waar ga je naar­toe?"

"Waar kom je van­daan?"

"Waar­om ben je hier?"

"Weet je zeker dat je alleen ver­der wilt gaan?"

 

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief