50books – vraag 5

Klik hier voor vraag 4.

~ ~ ~

Vraag 5:
Welk boek lees je op dit moment?

Op twit­ter kijk ik wel­eens bij #NR (Now Rea­ding) om te zien wat de tweeps zoal bewe­ren te lezen. Het kan een inkijk­je geven in wat op dat moment popu­lair is (nog niet zo lang gele­den was het alleen maar 50 sha­des wat de klok sloeg, the hor­ror...), maar eer­der scroll ik door de time­li­ne om te zien of ik inte­res­san­te tips zie om aan mijn immer uit­dij­en­de 'nog te lezen' lees­lijst toe te voe­gen. Nu er op het #50books ini­ti­a­tief best wel veel gere­a­geerd wordt (meer dan ik had dur­ven hopen, en daar­voor dank!) ben ik benieuwd gewor­den wat er bij al deze boek­lief­heb­bers op het nacht­kast­je of lees­ta­fel­tje ligt.

Welk boek (of wel­ke boe­ken) lees jij momen­teel? Is het een stu­die­boek? Een (auto)biografie? Zwa­re kost of lich­te lec­tuur? Meer­de­re boe­ken door elkaar?

Laat het ons weten en ver­tel er tevens bij waar­om je in dit boek ver­diept bent. Mocht je tot je schaam­te ont­dek­ken dat je tij­de­lijk in-bet­ween-books bent, aar­zel dan niet een boek uit je ver­za­me­ling te pak­ken (of spoed je naar de plaat­se­lij­ke bibli­o­theek), begin met lezen om daar­na met ons te delen op welk boek je keu­ze is geval­len. En in het waar­om van die keu­ze zijn we dan natuur­lijk ook erg geïn­te­res­seerd.

Ben je een­maal klaar met je blog dan houdt nie­mand je tegen om je favo­rie­te lees­plek op te zoe­ken en ver­der te gaan daar waar je geble­ven was.

vraag5

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief